Ang Biblia ay Maaaring Pagbatayan ng Kaalamang Pang-Agham

  Paniniwalang Protestante na Biblia ang tanging pinagmumulan ng katotohanang panrelihiyon at ang pag-unawa rito ay bubukal ayon sa kalooban ng Espirito Santo na isinusugo upang maging Patnubay.  Ang patotoo ng alagad na si Juan daw mismo ang nagpapatunay na ang aklat na kanyang isinulat ay nasulat sa patnubay ng Espirito Santo.  Na ang Diyos … Continue reading Ang Biblia ay Maaaring Pagbatayan ng Kaalamang Pang-Agham

Maliwanag na Sinasabi ng Biblia na Huwag Hihigit sa Nakasulat

Hindi lingid sa kaalaman ng mga Katoliko ang sinasabi ng mga Protestante na ang Biblia ay Salita ng Diyos. Na ito lamang ang dapat na maging gabay ng pananampalatayang Cristiano sa katotohanan ng kaligtasan.  Kaya naninindigan sila sa pangangaral na tama ang sinasabi ng Biblia na “huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat…” Ibig daw … Continue reading Maliwanag na Sinasabi ng Biblia na Huwag Hihigit sa Nakasulat