Ang mga Sanggol ay Walang Karapatang Tumanggap ng Bautismo (Part 1 )

    Ayon sa mga Protestante ang Biblia ay walang malinaw na textong binabanggit na ang mga sanggol o bata ay maaaring binyagan. Ayon sa kanila ang mga sanggol o bata ay wala pang kakayahan na magpahayag ng kanilang pagtanggap sa Panginoong JesuCristo bilang pansariling tagapagligtas. At ang malimit gamiting batayan ay ang sumusunod:   GAWA … Continue reading Ang mga Sanggol ay Walang Karapatang Tumanggap ng Bautismo (Part 1 )

Advertisements

Ang mga Sakramento ay Ipinagbibili ng mga Paring Katoliko

      Kasama sa mga puna na ginagawa laban sa Iglesya Katolika ay ang tungkol sa mga Sakramento. Ayon sa mga Protestante ang mga sakramento tulad ng: binyag, kumpil, kasal, misa atbpa. ay may mga kaukulang bayad kapag tinutupad ng Pari sa Iglesya Katolika. Ang ganitong kaugalian ay paglabag sa kalooban ng Diyos at … Continue reading Ang mga Sakramento ay Ipinagbibili ng mga Paring Katoliko

Upang Maligtas Kailangan na Maging Born Again

  Ipinangangaral ng mga bagong sulpot na grupo na kailangang ang tao ay “ma born-again” kung nais niyang magtamo ng kaligtasan. Ayon sa kanila ito ang ipinaliwanag ng Panginoong Jesu-Cristo kay Nicodemo na isang Pariseo at pinuno ng mga Judio. Ipinahahayag nila na ang ibig sabihin ng “born again” ay ang muling pagsilang hindi sa … Continue reading Upang Maligtas Kailangan na Maging Born Again