Lubog ang Tamang Paraan ng Bautismo

baptism1-600x340

 

 

Ayon sa mga Protestante ang pagbibinyag sa pamamagitan ng  “lubog”  ang tanging paraan ng bautismo. Sa ganitong paraan daw binautismuhan si Cristo. Bukod sa nabanggit na, ang bautismo ay dapat gawin kapag nasa hustong gulang na. Si Cristo ang modelo ng Cristianismo kaya sa ganitong paraan din daw dapat sumunod ang nagnanais na makatupad sa kanyang utos. Wala din daw texto sa Bagong Tipan ang maipapakitang ang mga alagad ni Jesus ay nagbautismo bukod sa nakaugaliang paraan na ito.  May dahilan kung bakit ang pagbabautismo ay sa pamamagitan ng lubog. Ganito ang sinasabi ng Biblia:

 

MARCOS 10:39 KJV At sinabi nila sa kaniya, kaya naming. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo; at sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo.

ROMA 6:3-4 Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Samakatuwid, tayo’y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Cristo sa pamamagitan ng  dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo nama’y mabuhay sa isang bagong pamumuhay.

 

Alam ng mga Katoliko na ang Panginoong Jesu Cristo ay tumanggap ng bautismo noong siya ay 30 taong gulang na. Kung ito ang patakaran ng pagiging modelo bakit walang relihiyon, sekta, kulto o anumang grupong relihiyoso ang nagsasabing dapat hintayin ang edad na ito? Dapat din marahil na sa ilog Jordan gawin ang lahat ng pagbabautismo sapagkat sa ilog na ito binautismuhan si Jesus. Walang ganitong mahigpit na patakaran sa Biblia sapagkat walang binanggit ang Panginoong Jesus at maging ang kanyang mga alagad tungkol dito. Walang alituntunin na binanggit ang Biblia tungkol sa tamang edad.

 

Totoo na noong unang panahon ang bautismo sa pamamagitan ng lubog ang madalas na paraang ginagamit sa pagbibinyag. Sa paglipas ng panahon, ginamit na rin ang  “wisik” o “buhos” batay sa sitwasyon at kalagayan ng tao.80 Kaya maaari nating itanong kung ayon sa Biblia ay ‘ipinagbabawal ba ang bautismo na hindi inilulubog sa tubig ang buong katawan?’ Hindi pa man nagkakatawang tao si Jesus ay may ipinangako na sa Lumang Tipan na mangyayaring pagbubuhos ng tubig at Espiritu:

 

EZEKIEL 36: 25-27 Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo’y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga diyus-diyusan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos.

ISAIAS 44:3 Aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain, sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Aking Espiritu’y ibubuhos ko sa ‘yong mga supling. At ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain.

 

Sa Bagong Tipan ay  may binabanggit na kondisyong kinakailangang maranasan ng tao. Na ayon kay Jesus ay dapat na maganap sa mga nagnanais pagharian ng Diyos:

 

JUAN 3:5  Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, “maliban na ang tao’y ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos.

TITO 3:5-6 KJV Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Tagapagligtas.

 

Mahalagang bagay para sa isang tao na maranasan niya na ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Palatandaan ito ng pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos.  Palatandaan ito ng pagtanggap at pananampalataya. Ito marahil ang dahilan kung bakit sa ginawang pag-uutos ni Jesus hindi niya sinabing”… Bautismuhan ninyo sila sa pamamagitan lamang ng lubog …

 

MATEO 28:19 Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espirito Santo.

 

Sapagkat may ilang tao na dahil sa kalagayan ay hindi maliligtas kung ang tanging paiiralin ay bautismo sa pamamagitan ng lubog. Mayroong mga taong may malubhang karamdaman o nasa bingit ng kamatayan at hindi maaaring bautismuhan sa pamamagitan ng paraang ito. Maging si Jesus ay hindi naman talaga naging mahigpit tungkol sa kung lubog ba o hindi ang paraan na dapat gamitin. Para sa kanya ang tapat na pagnanasa ay sapat na.

 

LUCAS 23:39-43 Tinuya siya ng isang salaring nakabitin, at ang sabi, “Hindi ba ikaw ang Mesias? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami!” Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. “Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw, ma’y pinarurusahang tulad niya! Matuwid lamang na tayo’y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa; ngunit ang taong ito’y walang ginawang masama.” At sinabi niya, `Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ngayon di’y isasama kita sa Paraiso.”

 

Hindi naman siguro iisipin ng sinuman na inobliga ni Jesus na magpabautismo ang kanyang kasama sa krus na naniwala o sumampalataya kung totohanan na nais niyang makatiyak sa pagtatamo ng kaligtasan. Hindi na ito posibleng mangyari noong magkasama na silang nakabayubay sa krus. Bunga ng mas pinalawak na pananaw ng sinaunang mga Cristiano naging posible ang pagbibinyag sa may 3,000 katao sa loob ng isang araw kahit na ayon sa heograpiya ang Jerusalem ay isang mataas at mabatong lugar (Gw 2:41 BSP). Ipinahintulot na mangyari ang bagay na ito upang ang pangako ay matupad sa lahat ng tao: “…sa inyo at sa inyong mga anak:

 

GAWA 2:378b-39 BSP …at pabinyag ang bawat isa sa Ngalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espirito Santo. Sapagkat para sa inyo at sa inyong mga anak ang pangako, at sa lahat ng nasa malayo na tatawagin din ng Panginoon nating Diyos.”

 

Malinaw sa texto na kabilang sa pinangakuan ang mga anak. Mga Judio ang kausap dito ni  Pedro at alam na alam nila na sa Lumang Tipan ay kasama sa nagtataglay ng pangako ang kanilang mga anak. Sa Bagong Tipan ng pagbibiyaya patuloy pa rin na kasama ang kanilang mga anak: bata man o sanggol sapagkat higit ngayon na nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos.

 

ROMA 5:20-21 Nang magkaroon ng Kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang-loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang-loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang-sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

 

Katunayan, ninanais ng Panginoong Jesus na sa Bagong Tipan ng pagbibiyaya ay lumapit tayo sa kanya na tulad ng mga bata. Magiging wala sa katwiran na tayo ay lalapit sa kanya na tulad ng isang bata pero kasabay nito ay ang pagpigil sa kanila na ipinapahayag niyang dapat nating tularan kung ninanais nating pagharian ng Diyos. Sila man ay ninanais ng Diyos na makalapit sa kanya upang tumanggap ng kinakailangang maka-Diyos na pagkalinga at biyaya.

 

MATEO 18:2-5 Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi’ “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.”

 

Mahalaga na ang bawat isa: bata man o matanda ay tumanggap ng binyag sa “ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espirito Santo” (Mt 28:19-20 BSP) maging ito man ay sa anyo ng lubog, wisik o buhos. Ang pagtupad sa utos na ito ang naging daan upang ang ebanghelyo ay maipangaral ng Simbahang Katoliko sa lahat ng bansa (sa Griego, panta ta ethne). Na sa literal na pananalita ay sumasakop sa lahat ng taong bumubuo nito. Ang mga sanggol at mga bata ay mga tao rin at kabilang o nakapaloob sa bansang ipinagbilin ng Panginoong Jesu-Cristo.

 

Mahigit dalawang libong taon (2000) na ang nakalilipas mula ng ang utos na “humayo, binyagan, turuan” ay banggitin ng Panginoong Jesu-Cristo sa kanyang mga alagad. Kaya dapat na pagnilayan ang textong ito ng mga kabilang sa maling pananampalataya na hanggang ngayon ay maliit na sektang matatagpuan lamang sa iisang bansa.  Sa tagal na ng panahong lumipas marami sa mga sektang ito ang hanggang sa ngayon ay ni hindi pa nakikilala ng walang kinikilingang mga aklat pangkasaysayan o kaya’y mga encyclopedia. Ang dahilan ay sapagkat kailan lamang sila itinatag. At walang kinalaman ang Panginoong Jesu-Cristo sa kanilang pagkakatatag. Ang mga dokumento na matatagpuan sa Securities and Exchange Commission ng Republika ng Pilipinas ang katibayan kung sino, paano, kailan, at saan itinatag ang mga bagong litaw na iglesyang tinutukoy dito. Ang mga ito ang tinutukoy na mga bulaang guro na lilitaw sa huling araw (Mt 24:4-5.11). Kaya dapat pag-ingatan ang pagpapasya ukol sa kung saan ba dapat umanib na iglesya.

 

 

80 Para sa mga Protestante ang mga aral o doktrina sa Iglesya Katolika ay mga aral lamang ng tao at nagmula sa mga pagano. Ngunit ang paggamit ng tubig at bautismo ay rito na na ginagawa sa iba’t-ibang kulturang pagano bago pa man isinilang ang pananampalatayang Judio at Cristiano. Mayroong halimbawa ng pagbabautismo sa iba’t-ibang mga kulto sa Ehipto, Babilonia, Persia at India. Pinaging-banal ng Panginoong Jesu-Cristo ang rito ng mga pagano sa pamamagitan ng pagtanggap niya na ito ay maisa-Cristiano (Aw 89:11 KJV). Gayundin, tinukoy ng Didache (A.D. 50-100) na ang pagbubuhos ng tubig ay lehitimong pamamaraan ng binyag o bautismo at matatalunton pabalik sa panahon ng mga apostol. Tingnan ang natuklasan at naging patotoo tungkol sa bautismo ng dating Pastor Protestante na si Ray. Crossing The Tiber, 95-98.132.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s