Hindi Kailangan ng mga Sanggol/Bata ang Bautismo

baptisminfant

 

 

Naniniwala ang mga Protestante na hindi totoong mayroong Orihinal na Kasalanang minana ang tao mula kay Adan. Sinasabi nila na ang mga sanggol/bata ay may malinis na puso kaya sila ay nakatitiyak ng kaligtasan. Sa kanila daw matatagpuan ang paghahari ng Diyos kaya hindi na sila nangangailangan pa ng bautismo.

 

MATEO 18:3 at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.

(tingnan din 2 Samuel 12:13-19.23)

 

Itinuturo ng pananampalatayang Katoliko na ayon sa aklat ng Genesis ang tao ay nilikhang sakdal at walang malay sa kasalanan. Itinalaga siya na manirahan sa Halamanan ng Eden taglay ang presensya ng Diyos. At na bahagi ng plano ng Diyos na ang tao ay hindi daranas ng kamatayan.

 

KARUNUNGAN 2:23 BSP Nilikha nga ng Diyos ang tao upang mabuhay magpakailanman, ginawa siya ng Diyos sa larawan ng kanyang sariling di-nakikitang pag-iral.

GENESIS 3:3 ngunit para sa bunga ng punong nasa gitna ng hardin sinabi ng Diyos – Huwag ninyong kakanin iyon ni hipuin man lang, kung hindi’y mamamatay kayo.”

 

Ang pagkahulog ni Adan sa tukso ang lumagot sa kalagayan ng pagiging sakdal at kawalang malay ng tao sa kasalanan. Ninais niyang taglayin ang kalagayang tanging para sa Diyos. Para sa mga modernong iskolar ng Biblia, si Adan (sa Hebreo, Tao) na unang taong nilikha ng Diyos ay tumutukoy rin sa buong sangkatauhan. Ang simbolo ni Adan simula pa ng paglikha hanggang sa kasalukuyang salin-lahi ay patuloy na nakikita sa katauhan nating lahat.81 Kaya naman tinukoy ni Pablo sa kanyang Sulat sa mga taga-Roma ang pandaigdigang saklaw ng kasalanan at kamatayan.

 

ROMA 5:12-14 BSP  Sa pamamagitan ng iisang tao pumasok ang kasalanan sa daigdig; at dahil sa kasalanan, ang kamatayan. At umabot ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Gayong wala pang Batas, nasa daigdig na ang kasalanan, pero wala pang pinapanagot sa kasalanan dahil wala pang Batas. Kaya mula kay Adan hanggang kay Moises napailalim sa kamatayan maging ang di-nagkasala sa pagsuway gaya ni Adan – na siyang anino lamang ng ibang darating na Adan.

 

Malinaw na pinatutunayan ng Biblia na ang tao ay nagtataglay ng mana o Orihinal na Kasalanan. Ang Orihinal na Kasalanan ay hindi naman isang personal na kasalanan. Hindi maaaring manahin, sa literal na kahulugan, ng isang bata ang personal na kasalanan ni Adan (Ez 18:20). Malalim itong nakaugat sa ating personal at sama-samang pagdanas sa kasalanan at kasamaan (Pghy 5:7). Ang Orihinal na Kasalanan ay tumutukoy sa pagkakalugmok ng sangkatauhan sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan (Rom 3:9.23). Ang pagkakalugmok na ito ang naglalagay sa di maiiwasang tendensiya o pagkiling ng tao sa kasamaan na epekto o bahagi ng kanyang nasirang relasyon sa Diyos.

 

JOB 14:4  Mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi?

JOB 15:14  Sino ba ang walang sala, dili kaya ay malinis?

At sino ang isinilang na matuwid sa daigdig?

AWIT 51:5  Ako’y masama na buhat nang iluwal, makasalanan na ng ako’y isilang.

MGA SALMO 58:4 BSP Ligaw  na ang masasama mula pa sa pagsilang;

suwail na mula pa sa sinapupunan ang mga nagsisinungaling.

(tingnan din Mga Awit 58:3 KJV)

BARUC 3:4 MBB Panginoong Makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, dinggin ninyo ang aming panalangin. Kami po’y para nang mga patay. Nagkasala sa inyo ang aming mga ninuno nang sila’y hindi tumalima sa inyo, at kami ang nagdurusa dahil sa kanilang kasalanan.

 

Sa sinapupunan pa lamang ay naaapektuhan na ang sanggol ng kasamaang umiiral sa mundo. Kailangan niya ang biyaya ng Diyos at ang wastong pagsubaybay upang lumaki siyang nakahilig sa kapangyarihan ng kabutihan. Nangangahulugan ito na anuman ang ating gawin, na hiwalay kay Cristo o wala si Cristo hindi tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.

 

Ang Mateo 18:3 na binanggit sa itaas ay dapat unawain sa liwanag ng iba pang kahalintulad na texto. Sa ebanghelyo ni Lucas ay may ganitong binabanggit:

 

LUCAS 6:20 Tumingin si Jesus sa mga alagad, at kanyang sinabi, “Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo!

 

Kung ang textong ito ay dapat magtulak sa konklusyon na ang mga dukha ay hindi na mangangailangan ng bautismo gayon din ang dapat mangyari sa Mateo 18:3. Kung binanggit man na, “Mapalad ang mga dukha …” ito ay hindi sapagkat mas mabuti ang mga dukha o maging dukha kundi sapagkat mas nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kahinaan ng tao (1 Cor 1:29; 2 Cor 12:9). Mas madaling tinatanggap ng mga dukhang ito ang Ebanghelyo (Lc 10:21; 4:18).

 

Sa maikling salita, ang pagtupad sa utos ng Panginoong Jesu-Cristo na binyagan ang lahat ng bansa  ay bunga ng paniniwala na nagpapahalaga sa kapatawaran ng ating taglay na kasalanan. Anuman ito: orihinal na kasalanan o personal na kasalanan, kailangan ng lahat ang biyaya na maging malinis sa anumang karumihan. Kailangan ng tao ang habag ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit hindi dapat maliitin ang taglay na kasalanan ng isang bata o sanggol. Ang nananampalatayang pamayanan ang may pananagutan sa kanila.

 

Para sa isang bata ang paghingi ng kapatawaran para sa taglay niyang kasalanan ay dapat saksihan upang maisauli sa dati at maibalik ang relasyon sa Diyos Ama. Ang pagnanais ay ipinapahayag hindi niya (ng bata) kundi ng mga nagpapabinyag sa kanya bilang saksi tulad ng mga magulang, pari, ninong, ninang, mga kaibigan atbp.

 

MATEO 18:16 MBB  Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi.

 

Ang bawat mag-asawa na naging katulong ng Diyos sa paglikha ng buhay ay dapat na maging katulong din ng Diyos sa pagtataguyod sa buhay na iyon. Ang mag-asawa ang una ngayon sa lahat na inaasahang babalikat sa kanilang  pananagutan sa kanilang anak. Ang magkatulong na pagpapahayag ng pananampalataya ng mag-asawang Cristiano sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapabinyag sa kanilang anak  ay higit na nagpapatingkad sa kabanalan o kalinisang tataglayin ng bata.

 

1 CORINTO 7:14 KJV Sapagka’t ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa, at ang babaing hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa: sa ibang paraa’y ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan; nguni’t ngayo’y mga banal.

 

Hindi sa pagtatalaga ng sarili ng binibinyagan nagmumula ang bisa ng binyag kundi sa kaloob ng Diyos  o sa habag ng Diyos na nagpapaging mga anak ng Diyos sa atin. Kaya maaari ring binyagan ang mga sanggol o bata. At matatanggap din nila ang kaloob na ito ng Diyos kung tatanggapin ng kanilang pamilya at pamayanang Cristiano ang pananagutan sa kanilang paglago sa pananampalataya. Kaya malinaw ang utos tungkol dito, “Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran; at kung tumanda man, di niya lalayuan” (Kaw 22:6).

 

81 Hindi  tumutukoy sa iisa lamang na tao ang Adan sa orihinal na Kasulatang Hebreo kapag binabanggit na may kasamang “ha”.  Ang pangngalang Adan ay 500 beses  na binabanggit sa Biblia.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s