Si Maria ay Ipinanganak na Makasalanan

our-lady-of-lourdes

 

 

 

Ayon sa mga Protestante tanging si Jesus lamang ang pinatutunayan ng Biblia na hindi nagkasala (Heb 4:15; Rom 3:23).  Iyan daw diumano ang dahilan kung bakit nararamdaman ni Maria ang pagiging tunay na di ganap sapagkat naghandog siya ayon sa hinihingi ng kautusan para sa kanyang kasalanan (Lc 2:23-24; Lev 12:8;14:22). Kaya para sa kanila hindi totoo ang aral ng kalinis-lisang paglilihi kay Maria. Dagdag pa rito, kung si Maria daw ay hindi kailanman napasa-ilalim sa kapangyarihan ng kasalanan, hindi siya mangangailangan ng Tagapagligtas. Ngunit si Maria mismo, sa kanyang Awit ng Papuri, ang nagsabi na siya ay may Tagapagligtas:

 

LUCAS 1:46.47 At sinabi ni Maria, “Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.

(tingnan din Roma 3:9)

 

Mahalagang maipaunawa sa mga Protestante na ang mataas na karangalang ibinibigay ng mga Katoliko kay Maria ay bunga ng mataas na karangalang ibinigay sa kanya ng Diyos. Noon pa man sa Lumang Tipan ay may hula na ang propeta patungkol sa mga pananalitang ginamit niya:

 

ISAIAS 61:10 KJV Ako’y nagagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Dios; sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan; kaniyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran gaya ng kasintahang lalake na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng kasintahang babae na naggagayak ng kaniyang mga hiyas.

 

Ipinapakita sa texto sa itaas na ang mga pangungusap ni Maria ay sipi o hango mula sa Lumang Tipan na malinaw na nagpapahiwatig ng pagliligtas sa kanya ng Diyos bago pa man ipinanganak si Jesus.

 

Kaya kung ang pagtanggap ni Eba sa salita ng ahas ay nagbunga ng kapanganakan ng pagsuway at kamatayan; ang pagtanggap naman ni Maria ng may kagalakan sa salita ng anghel ay nagbunga ng kapanganakan ng Anak ng Diyos.92  Sapagkat ang nakatalagang papel ni Maria ay ipinagpauna na nagsisimula pa lamang ang sangkatauhan. Sa kanya tumutukoy ang texto ukol sa itinalagang babae na dudurog sa ulo ng ahas. Ang ahas na patuloy sa pagpupunyagi sa kalooban ng bawat tao. Ang Biblia ay nagbubunyag ng tanging papel ni Maria sa plano ng Diyos para sa  kaligtasan.

 

GENESIS 3:15 Kayo ng babae’y laging mag-aaway; Binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, At ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”

 

Ang pagdurog sa ulo ng ahas ay pagdurog sa kanyang kapangyarihan. Kung si Satanas man at ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng kooperasyon ni Eba si Jesus at ang tagumpay sa kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng ganap na pagpapasakop ni Maria sa kalooban ng Ama. Ang kalinisan at kababaang-loob ni Maria ang umakit sa “Salita na magkatawang-tao” (Jn 1:14) sa kanyang sinapupunan.  Salungat sa katwiran at kabanalan na ang … “kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan” (Jn 1:29) ay mabuo o magkahugis sa sinapupunan ng isang babaeng nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan.93 Ang kabanalan ng Diyos ay humihiling ng kalinisan o pagiging karapat-dapat:

 

ISAIAS 52:11 BSP Magsialis kayo roon, magsilayo! Huwag humipo ng anumang marumi, magsilabas, maglinis ng sarili, kayong may dala sa mga sagradong gamit ni Yawe.

EXODO 3:2-5 Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punongkahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito ngunit hindi nasusunog. Kaya’t nasabi niya sa kanyang sarili, “Kataka-taka ito! Tinggnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab.” Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punongkahoy, “Moises, Moises.” “Ano po iyon?” sagot niya. Sinabi ng Diyos, “Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo.

1 CRONICA 13:9-10 Pagsapit niya sa giikan sa Quidon, nadapa ang mga bakang humihila sa kariton kaya’t hinawakan ni Uza ang kaban. Dahil dito nagalit sa kanya si Yahweh kaya’t namatay siya noon din.

 

Mula sa simula hanggang sa wakas, ang buhay ni Maria ay pinaging-banal na ng nagliligtas na pag-ibig ng Diyos. Ng pag-ibig na mas makapangyarihan pa sa kapangyarihan ng kasalanan.  Sapagkat  kung si Jeremias ay inihanda at pinaging-banal na ng Diyos sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina upang maging propeta (Jer 1:5); kung si Juan ay pinuspos na ng Espirito Santo sa sinapupunan pa lamang ni Elizabet (Lc 1:15.41.44)  upang ihanda ang daraanan ng Panginoon; kung ang pakiusap ng anghel sa ina ni Samson na maging dalisay ay paulit-ulit na binanggit bago pa man niya iluwal ang kanyang anak (Hk 13:3-4.7.13-14), makatwiran lamang na si Maria, na binati ng anghel na puspos ng grasya”, (sa Griego, kecharitomene)   ay tumanggap ng pabor ng Diyos sa simula pa lamang ng kanyang buhay:94

 

LUCAS 1:28 BSP Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya: “Matuwa ka, O puspos ng grasya, sumasaiyo ang Panginoon.

EFESO  1:4-6  BSP hinirang na nga niya tayo sa kanya bago pa nilalang ang mundo upang tayo’y maging banal at walang kasalanan sa paningin niya. Sa pag-ibig, itinalaga niya tayong ampunin sa pamamagitan ni Jesucristo at para sa kanya, ayon sa mapagmahal na kalooban niya, upang purihin ang maringal na kaloob niyang nasa Minamahal na ipinagkaloob niya sa atin.

 

Ang biyaya ng kaligtasan ay ipinagkaloob na ni Jesus kay Maria samantalang ipinaglilihi  pa lamang siya.95  Hindi sapat na gamiting batayan ang textong sinabi ni Maria (Lc 1:46-47) at ginagamit sa pagtutol ng mga pundamentalista sapagkat kahalintulad din ito ng salitang binanggit ng Panginoong Jesus:

 

HEBREO 5:7 Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya’y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba.

 

Hindi natin ganap na mauunawaan o maipaliliwanag ang kanyang hiwaga at kaluwalhatian maliban sa liwanag ni Cristo na kanyang anak, kanyang Tagapagligtas at kanyang Diyos.  Kung siya man ay “bukod  na pinagpala sa mga kababaihan,” ay sapagkat ang Panginoon ay nanahan sa kanya. Ang grasya na pumuspos sa kanya ay ang mismong kaluwalhatian ng Panginoon na tunay na pinagmumulan at bukal ng lahat ng grasya:

 

LUCAS 1:42-43 BSP at malakas siyang sumigaw: “Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino nga ba naman ako’t  naparito sa  akin ang ina ng aking Panginoon.

 

Samakatuwid, maling batayan na gamitin ang texto ukol sa ginawang paghahandog ni Maria alinsunod sa hinihingi ng kautusan. Si Maria ay isang Judio at matapat siyang tumutupad sa alituntunin ng kanilang kinagisnang pananampalataya. Hindi ito batayan upang isipin  na nagkaroon ng pagkakataong hindi naging kalugod-lugod sa Diyos si Maria. Sina Maria at Jose ay nagpunta sa templo upang tuparin ang isang seremonya ng relihiyong Judio (Lev 12:8). Napasailalim sa seremonyang ito si Jesus at ang kanyang ina bilang pagtatalaga kay Jesus sa Diyos dahil panganay na lalaki siya. Ang paghahandog ni Maria ayon sa hinihingi ng seremonya ay tanda ng kanyang pagpapasakop sa kautusan na mula pa sa patriarkang si Moises. Si Jesus man ay namuhay at napasakop sa ilalim ng kautusan:

 

GALACIA 4:4-5 Ngunit ng dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayon, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos.

 

Ang paghahandog ni Maria ayon sa hinihingi ng kautusan ay hindi sapat na batayan upang isiping siya ay nagtataglay ng kasalanan.  Hindi rin ito batayan upang isipin na nagkaroon ng pagkakataon na siya ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Maaaring hindi malinaw sa isip ni  Lucas ang layunin o dahilan ng kostumbreng ito na kanyang iniuulat. Ang binanggit niyang nangangailangan ng paglilinis ay nasa anyo ng pangmaramihang panghalip na kanila (sa Griego, auton). Na tila ba tumutukoy kay Maria at Jose (o kay Jesus) kahit hindi naman binabanggit ang pangangailangang maglinis ng lalaki sa Batas ni Moises.96

 

LUCAS 2:22-24 Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa Kautusan ni Moises, sila’y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa Kautusan, “Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.” At naghandog sila, ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon.: “Mag-asawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati.

(ihambing sa Levitico 12:1-8)

 

Ang tunay na batayan ng dignidad bilang mananampalataya ay naganap kay Maria at anumang pagpapala na ipinagkakaloob sa kanya ay nakaugat sa pagka-Diyos ni Cristo at hindi dahil sa anumang karapatan o katangian niya.

 

LUCAS 1:49 Sumagot siya, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako’y dapat na nasa bahay ng aking Ama?

 

Kung paanong ang anumang karumihan ay hindi pinayagang makalapit sa Kaban ng Tipan na naglalaman ng Sampung Utos ng Diyos, gayon din naman, hindi pinahintulutan ng kagandahang-loob ng Diyos na ang kasalanan ay makapagparumi sa simbolo ng Kaban ng Bagong Tipan na naging tagapagdala (sa kanyang sinapupunan) ng katuparan at hangganan ng kautusan (Lc 24:44; Rom 10:4).

 

 

92 Ang Mahal na Birhen, 27.

93 Duetao, Unanswerable Answers, 120.

94 William A. Dalton, S.J., Mary in the New Testament (Quezon City: Claretian Publications, 1986), 38-39.

95 Mas pinili ng mga pundamentalista na isiping marumi o makasalanan si Maria – ang ina ng Panginoon. Kung totoo ang sinabi ni  Juan Bautista na, “kailangang pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan”  ng mga nagnanais pagharian ng Diyos (Mt 3:1-3) ang mga pananalitang ito ang dapat na unang binanggit ng anghel Gabriel sa kanya. Maging ang anghel Gabriel ay hindi nakuhang banggitin kay Maria ang pangangailangan na magsisi sa kanyang mga kasalanan bilang paghahanda sa gagawing pagkakatawang-tao ng Panginoong Jesu-Cristo sa kanyang sinapupunan.

96 Para sa iba pang detalye tingnan ang komentaryo sa The New American Bible, 1147; gayundin ang aklat ni Fitzmyer, S.J. Luke The Theologian, 40.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s