Hindi Ina ng Diyos si Maria

virgin-mary-wallpapers-1303

 

 

Para sa mga Protestante mali ang mga Katoliko sa pagtawag kay Maria bilang “Ina ng Diyos” (Theotokos) sapagkat si Maria ay isa lamang tao. Ang Diyos ay walang pinagmulan at walang katapusan sapagkat siya ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang Simula at ang Wakas (Pah 22:12-13; 1:8.17).  Ayon sa kanila si Maria ay ina ni Cristo sa kanyang pagiging tao kaya mas angkop ang pananalitang “Kristotokos.” Maging si Jesus mismo ay hindi nagpakita ng pagkilala sa kanya:

 

MARCOS 3:32-33 Noon nama’y maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus, at may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid; ipinatatawag kayo.” “Sino ang aking ina at mga kapatid?” ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika: “Ito ang aking ina at mga kapatid!”

JUAN 2:4 At sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating.

 

Para sa mga Katoliko si Maria ay ina ni Jesu-Cristo. Bugtong na Anak ng Diyos si Jesu-Cristo. Kaya si Maria ay ina ng Anak ng Diyos na nagkatawang-tao. Sa iisang persona ng Anak ng Diyos nagkaisa ang kanyang kalikasang tao at ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat ayon sa Biblia ang Kanyang laman ay mula sa binhi (sa Griego, ek spermatos) ni David:

 

ROMA 1:3-4 KJV  Tungkol sa kanyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Na ipinahayag na Anak ng Diyos na may kapangyarihan…

JUAN 7:41-42 BSP  Sinabi naman ng iba: “Ito ang Kristo.” Ngunit itinanong naman ng iba: “Sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? Di ba’t sinabi ng Kasulatan, na mula sa binhi ni David at galing sa Betlehem na nayon ni David ang Kristo?”

APOCALIPSIS 22:16 KJV … Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

 

Si Jesus ay nakaugat sa Judaismo at ito ang binigyang diin sa pagbanggit ng kanyang pagiging mula sa binhi ni David. At hindi responsable dito ang sinumang lalaki sapagkat ang pagbubuntis ni Maria ay kagagawan ng Espirito Santo. Bababa ito sa kanya at lililiman siya ng kapangyarihan ng Kataas-taasan.

 

LUCAS 1:34-35 BSP  Sinabi ni Maria sa anghel: Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?” At sumagot sa kanya ang anghel: “Papanaog sa iyo ang Espirito Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging Anak ng Diyos.

(tingnan din Exodo 40:35)

 

Naging dahilan ito upang ituring si Maria sa mga pagninilay Katoliko bilang ang bagong Kaban ng Tipan ng ito’y maglakbay papunta sa bahay ni Elisabet. Kung paanong ang Kaban ng Tipan ay dinala patungong Jerusalem upang tanggapin ng may kagalakan at pagpupuri (2 Sm 6:2-16), gayundin naman si Maria na itinuturing bilang ang bagong Kaban ng Tipan ay binabati ng may katuwaang paggalaw ng sanggol sa tiyan ng kanyang pinsang si Elisabet.97 Nang kasihan ng Espirito Santo kinilala ni Elisabet ang kanyang pagiging “lubos na pinagpala sa mga kababaihan”  at idineklara siya bilang “ina ng Panginoon.”

 

LUCAS 1:39-45 BSP  Nang mga araw ding iyo’y nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Juda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabet. Nang marinig ni Elizabet ang bati ni Maria, sumikad ang sanggol sa sinapupunan niya, at napuspos ng Espirito Santo si Elizabet at malakas siyang sumigaw at sinabi: “Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan! Sino nga ba naman ako’t naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon.”

 

Bahagi na ng pananampalataya ng mga Judio, noon pa mang kapanahunan ni Moises, na hindi dapat tawaging Panginoon (sa Griego, Kurios) ang sinuman maliban kay Yahweh. Kaya naman nagbigay ng palaisipan si Jesus sa mga Pariseo tungkol sa Mesias na tinawag ni David na Panginoon:

 

MATEO 22:41-46 Habang nagkakatipon ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus: “Ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesias? Sino ang may anak sa kanya?” “Si David po,” sagot nila. “Kung gayon, “ sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David nang kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,

“Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,

Maupo ka sa aking kanan,

Hanggang lubusan kong mapasuko

Sa iyo ang mga kaaway mo.

Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon: paanong masasabing anak ni David ang Mesias?” Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

(tingnan din Marcos 12:35-37)

 

Hindi itinatakwil ni Jesus ang pagiging nagmula sa binhi ni David. Ang Mesias ay hindi lamang mula sa binhi ni David kundi kanyang Panginoon din. Nagtataglay siya ng kapangyarihan na mas dakila kaysa kay David. Ang kanyang pagiging Panginoon ay may kaugnayan din sa kanyang pagiging Diyos:

 

AWIT 118:27 KJV Ang Panginoon ay Diyos, at binigyan niya kami ng liwanag…

(tingnan din Exodo 15:3 KJV; Isaias 47:4 KJV; Amos 5:27 KJV; Jeremias 16:21 NAB; Juan 20:28)

 

Kaya sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang “Ina ng Diyos” naipapahayag natin ang sentro ng hiwaga ng ating pananampalataya.  Si Maria ay tinatawag na “Ina ng Diyos” hindi sa kahulugang nauna siyang umiral sa Diyos kundi bilang paghahayag sa katotohanan ng pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos.98

 

Ngayon, suriin natin ang mga textong ginagamit na batayan ng mga pundamentalista. Una, ang Mariang binabanggit sa textong sinipi sa itaas (Mc 3:32-33) ay hindi kinilala ni Jesus upang bigyang puwang ang kahulugan ng pamilyang inihahanda sa langit. Ang tila negatibong tunog ng kanyang pananalita ay may layunin na isantabi ang ugnayang pisikal nila ni Jesus at patnubayan siya sa mas malalim na pananampalataya. Itinutugma ito sa pananaw ni Jesus ukol sa mga nagnanais tumupad sa kalooban ng Diyos.

 

MARCOS 10:29-30 Sinabi ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: ang sinumang mag-iwan ng bahay, o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa Mabuting Balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito – mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak,, at mga lupa – ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.

 

Ang totoo hindi naman talaga tunay na ina at kapatid ni Jesus ang mga naghahanap sa kanya. Para sa mga Judio itinuturing nilang kapatid ang sinumang kamag-anak. Sa aklat ni  Juan (19:25) may binabanggit na Maria na kapatid ni Mariang ina ni Jesus. Kung talagang literal silang magkapatid, magiging lihis sa nakasanayan ang pagkakaroon nila ng magkaparehong pangalan. Ang Mariang ito ang isa pang Maria na ina nina Santiago at Jose na tinatawag namang mga kapatid ni Jesus.99

 

MATEO 28:1  Makaraan ang Araw ng Pamamahinga, pagbubukang-liwayway ng unang araw ng sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria.

MATEO 27:56   Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose, at ang      asawa  ni Zebedeo

(tingnan din Juan 19:25)

 

Ikalawa, si Maria ay tinawag na Babae. Ginagamit ni  Juan ang salitang Babae sa kanyang aklat upang ipakita  ang kaugnayan nito sa unang Babae, kay Eva, na “ina ng sangkatauhan” (Gen 3:20 MBB). Ginagamit ang salitang Babae sapagkat ito ang orihinal na itinawag sa kanya.  Ang ina ni Jesus ay ang Bagong Babae na nagsilang sa Bagong Adan (Rom 5:12) sa panibagong paraan mula sa binhi ng Diyos.

 

GENESIS 2:23 Sinabi ng lalaki, “Sa wakas, narito ang isang tulad ko, Laman ng aking laman, buto ng aking buto; Babae ang siyang itatawag sa kaniya sapagkat sa lalaki nagmula siya.”

 

Muli, binanggit ang salitang  Babae sa kasalan sa Cana upang maging simbolo ng Bagong Eva. Isang Bagong Eva na abala o nag-aalala sa kakailanganin ng mga Tao sa kasalan100 (na simbolo naman ng plano ng Diyos sa sangkatauhan [Is 54:5; Jer 3:14 KJV; Jer 2:1-2 MBB/KJV;Os 2:19-20; Pah 19:5-9]).101 Ang pamamagitan ni Maria sa kanyang anak na si Jesus ang naging daan upang maipagkaloob ang mga biyaya kahit “hindi pa panahon.”

 

JUAN 2:3-5 BSP  Ngunit naubos ang alak sa kasalan kaya wala na silang alak. Kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya: “Wala na silang alak.” Sinabi sa kanya ni Jesus: “Ano ang kailangan mo sa akin, O Babae? Hindi pa sumasapit ang oras ko.” Sinabi naman ng kanyang ina sa mga naglilingkod: “Gawin ninyo ang lahat  ng sabihin niya sa inyo.”

 

Hindi makatatanggi si Jesus sa pakiusap ng kanyang Mahal na Ina sapagkat palagi itong mababang-loob at umaayon sa  kanyang kalooban. Walang hanggan nang nakatanim sa isip ni Jesus ang maalalahanin at mapagkalingang ina na naghirap sa pagdadala sa kanya sa Egipto upang mailigtas lamang sa poot ni Haring Herodes (Mt 2:13-18). Hindi tugma sa kanyang likas na kabutihan na tanggihan ang pakiusap ng mababang-loob na ina na ang puso ay para na ring tinarakan ng balaraw (Lc 2:35) habang nasasaksihan sa paanan ng krus ang nakabayubay at naghihirap na anak (Jn 19:25). Ang pakiusap ni Maria na makatulong ay ganap na pagpapasakop sa kanyang kalooban.

 

JUAN 2:7-9a MBB  Sinabi ni Jesus sa mga katulong, “Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan.” At pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, “Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa  namamahala  ng handaan. “Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak…

 

Ang kaganapan ng bagong paglilikha ay ipinagkaloob nang ang panahon ni Jesus ay dumating. Isang bagong relasyon ang itinatag ni Jesus. Nang ang Babae102 ay tinukoy na ina  ng minamahal na alagad, ibinunyag ang pagtatalaga kay Maria bilang ina ng mga Cristiano. Ang mga pananalita ni Jesus ay nagpapahiwatig na ang pagka-ina ni Maria ay magpapatuloy – sa pagkakataong ito ay sa iglesya. Ang minamahal na alagad  ang ginawang halimbawa at sagisag ng tunay na tagasunod ni Jesus. Iyan ang dahilan kung bakit sa mga naroong saksi sa paanan ng krus ni Cristo tanging ang dalawang ito lamang ang binanggit  na walang pangalan.

 

JUAN 19:25-27 BSP  Nangakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng ina niya, si Mariang asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa Ina at sa kanyang mahal na alagad na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa Ina: “Babae, hayan ang anak mo!” Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad: “Hayan ang iyong ina.” At mula sa oras na iyo’y tinanggap siya ng alagad sa kanila.

 

Sila ang magsisilbing inspirasyon sa pamayanan ng  mga mananampalataya na isinasagisag ng mapagpaubayang pagtitiwala. Si Maria ay tinanggap ng naniniwalang alagad sa kanyang puso at sa kanyang tahanan. Si Maria lamang ang binigyan ng natatanging titulo na Babae na mag-uugnay sa kanyang magiging papel sa darating na panahon. Nagsimula ang pamayanang Cristiano ng kanilang tanggapin ang Espirito sa umaagos na dugo at tubig. Ang iglesya ay nagmula sa Krus at sa dumaloy na dugo (Eukaristiya) at nagbibigay buhay na tubig (Bautismo). Ang dalawang alagad ay sagisag ng panawagan  upang maging alagad na ganap na natatamo ang pinakamataas na hinihingi ng nananampalatayang pamayanan at sa taglay na pag-ibig at pagkalinga nila sa isa’t-isa.

 

 

97 Para sa iba pang detalye, tingnan ang babasahing Ang Mahal na Birhen, 17-18; gayundin ang kay Dalton, S.J. Mary in The New Testament, 18-20.

98 Upang maipaunawa lamang ni Obispo Teodoro Bacani ng mabuti ang puntong nais niyang ipaliwanag umabot siya sa sukdulan ng paglalarawan na kung ang sinasabi ng Simbahan ay ina si Maria ng Diyos Ama, lilitaw na lola  na siya ng Diyos Anak. Tingnan ang kanyang aklat na may pamagat na, Mary and the Filipino (Makati: St. Paul Publications, 1985), 24. Kung kaya hindi nakakagulat na may dahilan ang paniniwala  ng teologong si Schmaus na nangangailangan ng partikular na hermeneutika ang pagbibigay ng interpretasyon sa mga titulo ni Maria.

99 Raymond E. Brown, Karl P. Donfried, et.al., Mary in the New Testament: A Collaborative Assessment by Protestant and Roman Catholic Scholars (Pennsylvania: Fortress Press, 1978), 68-72.

100 Bago naniwala ang mga alagad ni Jesus sa kanya (Jn 2:11) ay nauna munang magkaroon ng pananalig si Maria. Ang kamalayan ukol sa nagpapabanal na presensya ni Jesus ang nag-udyok kay Maria upang humiling ng isang himala na magliligtas sa bagong kasal mula sa isang kahihiyan.

101 Ginagawang literal at kakatwa ng ilang pastor at ministro na kulang sa unawa ang pagninilay Katoliko ukol sa pagiging Esposa ni Maria. Sinasadya nilang ipaliwanag ng wala sa kontexto ang aklat na kanilang binabasa. Tandaan na si Maria ay ginagamit  din bilang  simbolo ng Iglesya o kaya ay ng mismong bayang Israel. Sa Bagong Tipan, ang pag-ibig ni Cristo para sa Iglesya ay inihalintulad sa pag-ibig ng isang lalaki sa kanyang asawa (Ef 5:25). Ang pagiging Esposa ni Maria, ay patungkol hindi lamang sa kanya bilang mananampalataya kundi para sa buong sambayanang Cristiano. Hindi ito tumutukoy sa relasyong sekswal kundi  may kinalaman ito sa plano ng Diyos (Jn 17:21-22).

102 Si Maria ay itinalaga bilang ina ng sambayanang Cristiano. Sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng simbolo na kakatawan sa bagong bayan ng Diyos (Pah 12).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s