Si Jesus ay May Mga Kapatid

150317155429-finding-jesus-brother-new-clues-00001825-large-169

 

Pangkaraniwan ng madidinig na puna mula sa mga Protestante ang isyu na diumano ay may iba pang mga kapatid si Jesus. Ang ebanghelyo daw mismo ang nagsasabi na si Jesus ay may iba pang mga kapatid. Ang mga kababayan niya ang kumilala kung sino siya at kung anong uri ng trabaho mayroon siya. Maliwanag na tinukoy nila kung sino ang kanyang ina, kung sinu-sino ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae at kung saan sila nakatira. Hindi dapat na bigyan ng ibang kahulugan ang maliwanag na sinasabi ng texto:

 

MARCOS  6:1.3 Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad…Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?” At siya’y ayaw nilang kilanlin.

(tingnan din Mateo 13:55-56)

 

Naniniwala ang mga Katoliko na si Jesus ay tiyak na maraming kamag-anak.  At ayon sa mga dalubhasa sa Banal na Kasulatan kamag-anak ang tinutukoy ditong kanyang mga kapatid.108 Ang orihinal na wikang Aramaiko at Hebreo ay walang katumbas na salita para sa pinsan. Maaaring ang ebanghelyo ay naimpluwensyahan ng kultura at hinubog  sa nabanggit na mga wikang Semitiko. Maraming mga magkakamag-anak ang nagtatawagan ng kapatid. Sa Biblia halimbawa ay tinawag ni Abraham si Lot na kapatid gayong ito ay kanyang pamangkin.

 

GENESIS 12:5 KJV Isinama ni Abram si Sarai na kaniyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon…

GENESIS 13:8 KJV At sinabi ni Abram kay Lot , ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon  ng pagtatalo, ikaw at ako… sapagkat tayo’y magkapatid.

 

Si Jacob man ay binanggit ding  kapatid ni Laban.  Subalit si Jacob ay anak ng kapatid na babae ni Laban na si Rebecca:

 

GENESIS 28:2.5 KJV Tumindig ka, pumaroon ka sa Padan-aram, sa bahay ni Bethuel, na ama ng iyong ina, at magasawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalake ng iyong ina.

At pinapagpaalam ni Isaac si Jacob: at naparoon siya sa Padan-aram kay Laban, anak ni Bethuel na taga-Siria, na kapatid ni Rebeca, na ina ni Jacob at ni Esau.

GENESIS 29:12 KJV  At kay Raquel ay sinaysay ni Jacob na siya’y kapatid ni Laban, na kaniyang ama, at anak siya ni Rebeca: at siya’y tumakbo at isinaysay sa kaniyang ama.

 

Ang salitang Griego na ginamit ng mga ebanghelista upang tumukoy sa kapatid ay “adelphos.” Ang salitang “adelphos” ay literal na salin mula sa wikang Aramaiko na siya namang lengguwaheng ginagamit ni Jesus. Kaya ng tukuyin ni Juan sa kanyang ebanghelyo, na si  Pedro ay kapatid ni Andres (may isang magulang) ay niliwanag niya ito sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama.

 

 JUAN 1:40-42 Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na  kapatid ni  Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito, at kanyang sinabi sa kanya, “Natagpuan namin ang Mesias!” (Ang kahulugan ng salitang ito’y Cristo.) At siya’y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo’y Cefas. (Ang katumbas ng pangalang ito’y Pedro.)

 

Nangangahulugan ito na kung tunay ngang mga kapatid sila ni Jesus ang sasabihin ng ebanghelyo ay kahalintulad rin ng paraan  na nakasanayan at ginagamit ng mga Judio sa kanilang pagsasalita. May kinamulatan silang paraan  ng pagsasalita at natural lamang na ito ang kanilang  sundin. Ang parirala sa ebanghelyo ni  Marcos na “anak ni Maria” (Mc 6:3) ay walang katulad saanman sa Bagong Tipan. Maaari na ang orihinal na textong  mababasa ay katulad ng matatagpuan sa katapat na ebanghelyo: “Di ba’t siya ang anak ng karpintero? Di ba’t si Maria ang kanyang ina…” (Mt 13:55 BSP). Hindi bahagi ng kanilang kaugalian na idugtong sa salitang anak ang pangalan ng kanyang ina. Katunayan, sa sinaunang kultura ng mga Judio ang ganitong pamamaraan ay isang uri ng pang-iinsulto (Huk 11:1-2 KJV).

 

Sa ebanghelyo ni  Mateo, may binabanggit na Mariang ina nina Santiago at Jose na kabilang sa mga babaeng naroon bilang saksi sa pagkakapako sa krus ni Cristo. Pangkaraniwan na ang paggamit ng pangalang Maria noong mga panahong iyon. Sa ebanghelyo pa lamang ni  Juan ay 3 ang binabanggit na babaeng may pangalan na Maria doon sa paanan ng krus (Jn 19:25). Bukod sa ebanghelyo ni  Mateo may iba pang Maria na binabanggit sa ebanghelyo ni  Marcos.

 

MATEO 28:1 Makaraan ang Araw ng Pamamahinga, pagbubukang-liwayway ng unang araw ng sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria.

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo.

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo; kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina nina Santiagong bata, at Jose at si Salome.

 

Ang Mariang binabanggit ni  Mateo sa itaas ay tiyak na hindi ang Mariang ina ni Jesus. Si Maria na asawa ni Alfeo ang binabanggit na magulang ni Santiago na sa ilang mga pagkakataon ay tinukoy na “kapatid” ni Jesus (Jn 7:3-5; Gal 1:19). Ang Santiago na binabanggit dito ay anak ng ibang Maria kahit pa siya ay tinatawag na kapatid ni Jesus. Kaya ang Mariang binabanggit ni Mateo ay malamang na ang Mariang kapatid (kamag-anak) ng ina ni Jesus batay sa pahayag ng ebanghelistang si Juan.109 At ang binabanggit ditong mga “kapatid” ni Jesus ay ang kanyang mga pinsan. Kung hindi ang Maria na asawa ni Alfeo ay ang Maria na asawa ni Cleopas ang tinutukoy dito na tunay na magulang ng binabanggit na mga “kapatid” ni Jesus. Ayon sa tradisyon, si Simon na anak ni Cleopas (Mc 6:3) ang sumunod na obispo ng Jerusalem matapos mamatay si Santiago na kapatid ng Panginoon.110

 

JUAN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina  at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena.

 

Kung ang mga  kapatid ni Jesus ay literal o totoong anak ni Maria ang mga salita ng paghahabilin ng Panginoon ay mawawalan ng kahulugan. Malaki ang pagpapahalaga ng mga Judio sa pagkakabuklod ng pamilya. At lilitaw na walang pagpapahalaga sa kanya ang kanyang mga tunay na anak kung mayroon siyang mga anak na may obligasyon na  kumalinga sa kanya. Alam ng lahat na bahagi ito ng kanilang kultura. Ibig sabihin, walang kapatid sa laman si Jesus sapagkat kinailangang ipagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina sa ibang tao.

 

JUAN 19:25-27 KJV Datapuwa’t nangakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kaniyang ina, at ang kapatid ng kaniyang ina , na si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kaniyang ina, Babae, narito ang iyong anak! Nang magkagayo’y sinabi niya sa alagad, Narito ang iyong ina! At buhat nang oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan.

 

May higit pa sa ipinahayag ni Jesus na mapagkalingang pag-aalala. Si Maria ay tinanggap ng naniniwalang alagad sa kanyang puso at sa kanyang tahanan. Lahat ng mananampalataya, lalake at babae, na tumatanggap kay Maria bilang ina ay kapatid ng alagad na ito. Ang kaganapan ng buhay ni Jesus ay tinanggap ni Maria at ng pinakamamahal na alagad na nakatayo sa paanan ng krus. Si Maria at ang pinakamamahal na alagad ay kakatawan sa lahat ng Cristiano sa kanilang pagtingala kay Jesus at paniniwala.

 

 

108 Ang salitang kapatid (sa Griego, adelphos) ay malawak na ginagamit sa Biblia upang tumukoy sa mga sumusunod: 1). mga anak na lalaki ng magkaparehong magulang (Mt 1:2); 2). mga tao na mula sa iisang lahi (Gw 3:17); 3). mga taong pinag-isa ng magkatulad na interes (Mt 5:47); 4). mga taong tumanggap ng magkatulad na tawag o bokasyon (Apo 22:9); 5). sangkatauhan (Mt 25:40); at, 5). mga alagad at/o mananampalataya (Mt 23:8).  Tingnan ang Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words. (Nashville: Thomas Nelson, 1985).

109 Brown, Donfried, et. al., Mary,  68-72.

110 Eusebius, H.E. IV. 22.4, ayon sa pagkakasipi ni Fr. Bertrand Buby, SM.  Mary of Galilee: Mary in the New Testament. vol. 1  (New York: Society of St. Paul, 1994), 132.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s