Inimbento ang Aral na si Maria ay Umakyat sa Langit

dormition-solesmes-abbey

 

 

Sinasabi ng mga Protestante na ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng aral na inimbento lamang ng mga Pari ay ang aral na si Maria ay Maria ay umakyat sa langit. Hindi nila pinaniniwalaan ito sapagkat kung paniniwalaan daw natin ito lilitaw na si Maria ay hindi nagbayad sa kanyang kasalanan (Rom 6:23). Bukod dito lilitaw na sinasalungat nito ang mismong pananalita ni Pablo na nagsabing, “…ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan.” (1 Cor 15:50). Kaya para sa kanila maliwanag na iba ang katawang panlangit  sa  katawang panlupa. Ayon sa kanila ang Biblia ay nagbibigay ng halimbawa kung saan ang isang banal na namatay ay hindi nakarating o pinahintulutang umakyat sa langit:

 

GAWA 2:34  Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi,

“Sinabi ng Panginoon sa aking Panginon,

Maupo ka sa aking kanan. Hanggang sa lubusan

Kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.”

 

Totoo naman na may textong matatagpuan sa Biblia na nagsasabing, “Hindi umakyat sa langit si David…” Ang mali ay ang kongklusyon na hindi ito maaaring mangyari sa ina ng Panginoon. Hayag ang katotohanan na ito ay sinasabi lamang upang may maipuna. Ang totoo, walang maituturo na bagong tatag na iglesya  na naniniwala na si Maria ay naroon na sa langit. Ang batayan ng kanilang aral ay ang sinaunang paniniwala ng mga Judio na ang kaluluwa ay walang pinupuntahang kabilang buhay. Na ang lahat ng kaluluwa, kabilang na ang kay Maria,  ay nakasubsob pa sa alabok (Aw 44:25).

 

Ang ganitong paniniwala kahit na nasa Lumang Tipan ay binago na sa Bagong Tipan. Hindi inilalarawan ang mga sumakabilang buhay bilang mga taong walang malay. Walang texto sa Bagong Tipan ang nagsasabi na ang mga namatay na ay nakasubsob pa rin hanggang ngayon sa alabok. Ang paniniwalang ito ay hindi paniniwalang Cristiano (Mt 27:51-53). Sa halip ipinakikita sila na nasa kondisyon na nakikipag-usap,  sumasamo o nananalangin:

 

LUCAS 9:28-31 Walong araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya’y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsa’y lumitaw ang dalawang lalaki – sina Moises at Elias na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem.

PAHAYAG  6:9-11 … at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi rito. Ubos lakas silang sumigaw, “O Panginoong Makapangyarihan, banal, at tapat! Gaano pa katagal kaming maghihintay? Kailan mo pa huhukuman at parurusahan ang mga taong pumatay sa amin?” Binigyan ng puting kasuutan ang bawat isa sa kanila. At sinabi sa kanila na magpahinga ng kaunting panahon pa hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Cristo na papatayin ding tulad nila.

(tingnan din Lc 16:22-31)

 

Kaya mali ang paniniwalang Protestante na ang mga nauna ng namatay ay nakasubsob pa sa alabok at hindi pa tumatangap ng partikular na hatol (Heb 9:27). At lalong mali na isipin na ang ina ng Anak ng Diyos ay pinahintulutan ng Diyos na dumanas ng pagkabulok sa libingan.

 

Sa textong sinipi sa itaas hindi totoo na lilitaw na salungat sa Biblia ang aral Katoliko na si Maria ay karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Ayon sa kanila lilitaw daw na katawang panlupa ang taglay ni Maria ng siya ay umakyat sa langit. At ang katawang ito ay nabubulok (1 Cor 15:53). Ngunit kung itinuloy lamang sana nila ang pagbabasa, gaya ng dapat ay palagi nilang ginagawa, hindi sila mahuhulog sa maling kongklusyon. Sapagkat sa mismong kalapit na texto ay may binabanggit na pagbabagong gagawin ang Diyos sa mga buhay pa na aabutin ng ikalawang pagparito ng Panginoon. At si Maria ang unang Cristiano116 na nakaranas ng biyayang ito bunga ng natatanging grasya na tinanggap niya bilang ina ng Anak ng Diyos:

 

1 CORINTO 15:51-52 Pakinggan ninyo ang hiwagang ito: hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo’y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat …

FILIPOS 3:21 Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang-lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay.

 

Kaugnay nito, hindi angkop ang paggamit nila ng texto na nagsasabing ang patriarkang si David ay hindi nakarating sa langit. Ang nais lamang sabihin ng texto ay ang katotohanan na si David ay hindi umakyat sa langit. Maging si Maria ay hindi rin umakyat sa langit. Kailanman ay hindi nagkaroon ng ganitong aral sa Simbahang Katoliko. Na ang pag-akyat sa langit ay nangyayari bunga ng katutubong taglay na kapangyarihan o karapatan ng isang tao. Malinaw ang sinasabi ng Biblia tungkol sa natatanging pribilehiyo ng Panginoong Jesu-Cristo:

 

JUAN 3:13  Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit – ang Anak ng Tao.”

 

Ang Panginoong Jesu-Cristo lamang ang umakyat sa langit upang ipamalas ang kanyang natatanging kapangyarihan at pagka-Diyos (Gw 1:11). Kung ang Panginoong Jesus lamang ang umakyat sa langit hindi nito ipinahihiwatig na walang iniakyat at ibang nakarating sa langit. Magkaiba ang umakyat sa iniakyat. Katunayan, sa Lumang Tipan pa lamang ay mababanaag na natin ang di pangkaraniwang pagmamahal ng Diyos sa mga taong nabuhay ng kalugod-lugod sa kanyang mga mata. Isa sa mga nakagugulat na pangyayari ay kung paano sumakabilang buhay si propeta Elias.117

 

2 HARI 2:1. 3. 9-11 Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh… Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, “Alam mo bang ang maestro mo’y kukunin na ni Yahweh?” Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, “Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin.” Sumagot si Eliseo, “Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan.” Sinabi ni Elias, “Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo.” Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang anu-ano’y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ang mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo.

(tingnan din 1 Macabeo 2:58 BSP)

 

Gayundin ang nangyari sa lingkod ng Diyos na si Enoc na nabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Tulad ni propeta Elias si Enoc ay hindi pinabayaan ng Diyos na dumanas ng pagkabulok sa libingan. Siya ay mahimalang inilipat ng Diyos sa kabilang buhay.

 

GENESIS 5:21.24  Animnapu’t limang taon naman si Enoc …at sa buong panahong iyon  ay kasama nga niya ang Diyos. Pagkatapos,  nawala siya sapagkat kinuha ng Diyos

HEBREO 11:5 Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoc, kundi inilipat sa kabilang buhay. “Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos.” Sinasabi sa Kasulatan na si Enoc ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat

 

Gayunman, walang binabanggit ang kasaysayan patungkol sa kung ano ang dahilan at kung kailan namatay si Maria. Tahimik ang Banal na Kasulatan ukol sa mga bagay na ito. Higit sa lahat, maling isipin na dapat ay matatagpuan sa Biblia ang texto na tiyakang babanggit sa katotohanan na si Maria ay naroroon na sa langit. Nang mga panahon na isinusulat ang mga aklat sa Bagong Tipan ay hindi pa sumasakabilang buhay si Maria. Tunay na natupad kay Maria ang mga pananalitang siya ay “tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi” (Lc 1:48). Bukod sa siya ay pinili na maging Ina ng Anak ng Diyos ipinaranas din sa kanya ang di-pangkaraniwang paraan kung paano ilipat sa kabilang buhay upang makapiling na ang kanyang minamahal na Anak sa langit. Ipinakita ng Anak ng Diyos ang kanyang natatanging pagkukupkop sa kanyang Mahal na Ina kung paano din naman na naranasan Niya ang walang katulad na pag-aaruga at katapatan sa Kanya ng kanyang Ina. Gayunman, ang aral ukol dito ay matibay na nakasalig sa tradisyon ng Iglesya.118 Nakasalig sa pananampalataya ng Iglesyang pinagkalooban ng kapangyarihan na mag-ingat ng katotohanan (2 The 2:15; 1 Tm 3:15).

 

Tradisyon o ang patotoo ng mga sinaunang Cristiano ang nagpapatunay na pinahahalagahan na ang paniniwalang si Maria ay iniakyat sa langit katawan at kaluluwa. Una siya sa mga alagad ni Cristo na tumanggap nito subalit mararanasan din ito ng lahat ng Cristiano pagdating ng wakas ng panahon (1 Tes 4:17). Ang katotohanan na walang maituturong libingan at anumang relikya na naiwan mula sa kanyang katawan ay sapat ng batayan upang maniwala ang isang Cristiano na si Maria ay nilingap ng Diyos. Ang mahiwagang paglalaho ni Maria ay tila ba ibinadya ng nangyaring kahalintulad na paglalaho ng Kaban ng Tipan119 sa Lumang Tipan.

 

Kaya kung ang sinaunang mga Ama ng Iglesya ay naniniwala na sumasagisag si Maria sa Kaban ng Tipan na binabanggit sa Lumang Tipan may dahilan na paniwalaan nating siya ang tinutukoy ng Biblia na Kaban ng Tipan na naroroon na sa langit. Naroroon na sa langit ang Mahal na Ina ng Diyos sapagkat hindi Niya kailanman papayagan na ang taong umaruga, nag-alala at unang nagmahal ng tunay at wagas sa Kanya mula pa sa pagkabata hanggang sa kanyang kamatayan ay dumanas ng kabulukan (Aw 16:10 MBB; Salm 15:10 Abriol LP; Aw 16:10 KJV).  Ang katawan ng Panginoong Jesu-Cristo ay nagmula at kaisa ng kanyang Mahal na Ina. Angkop na angkop kung gayon na paniwalaang ang Mahal na Ina ng Diyos ang tinutukoy na naroroon na sa langit:

 

AWIT 132:8 Sa iyong tahanan, Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban. Ang kabang sagisag ng kapangyarihan.

PAHAYAG 11:19 Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat. Dumagundong ang kulog. Narinig ang malalakas na ingay, lumindol, at umulan ng yelo.

APOCALIPSIS 12:1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang  babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labindalawang bituin;

 

Kahit pa walang texto ang malinaw na magsasabi ukol sa huling yugto ng buhay ni Maria wala naman marahil ang mag-aalinlangan pa na tunay siyang nilingap ng Diyos.  Katulad o higit pa kay Enoc, ang Ina ng Anak ng Diyos ay tunay na kalugod-lugod sa Diyos:

 

LUCAS  1:28 Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. Sumasaiyo ang Panginoon!”

 

Samakatuwid, kung sa palagay ng mga di-Katoliko ay hindi maka-Kasulatan ang paniniwalang si Maria ay iniakyat sa langit katawan at kaluluwa, kailangan nila ngayong ipaliwanag kung bakit tila nais nilang ipahiwatig na higit na mabuti ang magiging katayuan nina Enoc at Elias kaysa sa Ina ng Anak ng Diyos. Walang matibay na ebidensya ang maaaring gamitin at panghawakan para sa paniniwala na nagsasabi na nasa libingan pa rin si Maria hanggang ngayon. Walang tiyak na maituturong libingan upang magpatotoo sa paniniwalang ito. Salungat hindi lamang sa Banal na Kasulatan kundi maging sa Tradisyon ang paniniwala na kanilang tinanggap.

 

 

116 Noong Nobyembre 1, 1950 lamang opisyal na idineklara ng Simbahang Katolika sa pamamagitan ni Papa Pio XII bilang isang dogma na si Maria  ay iniakyat sa langit katawan at kaluluwa. Opisyal na idineklara na isa itong pribilehiyong ipinagkaloob kay Maria ng Diyos sang-ayon sa pananampalataya ng Iglesya Katolika. Kailan lamang nangyari ito sapagkat nagkaroon ng bagong katanungan ukol dito na pinagtatalunan at pinupuna. Katanungan na hindi naman direktang naging isyu sa panahon ng mga manunulat sa Bagong Tipan. Dahilan upang muling saliksikin ng mga dalubhasa ang Banal na Kasulatan upang tingnan kung ano ang itinuro ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Binalikan nila ang Tradisyon at pinag-aralan kung ano ang paniniwala ukol dito ng mga sinaunang Cristiano. Napatunayan mula sa Biblia at Tradisyon na ang nabanggit na pinagtatalunan o pinupunang aral  ay tinatanggap na ng sinaunang Cristiano at hindi lihis sa itinuro ng Panginoong Jesu-Cristo at ng kanyang mga alagad. Dahil dito pinapawi na ng Simbahan ang anumang alinlangan o hamon ukol sa katotohanan ng pananampalatayang ito. Samakatuwid nang ibigay ng Simbahan ang kahulugan ng Pag-aakyat kay Maria katawan at kaluluwa hindi ibig sabihin na isa itong bagong aral na dapat  paniwalaan ng mga Cristiano. Sa halip, nililinaw lamang ng Simbahan ang kahulugan ng pananampalatayang ito upang di-mailigaw ang mga mananampalatayang Katoliko. Ang totoo marami pa sa mga aral ng Simbahang Katoliko ang walang malinaw na kahulugan. Gaya halimbawa ng aral ukol sa Pagkabuhay na Muli ng Panginoong Jesu-Cristo na pinaka-sentro ng pananampalatayang Cristiano. Hanggang sa kasalukuyan wala pa itong malinaw at opisyal na kahulugan. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi sumasampalataya ang Simbahang Katolika ukol sa katotohanan ng pahayag na ito.

117 Hindi maikakaila na si propeta Elias ay lubusan ng nawala sa paningin ni Eliseo at maging sa aktibong pagtupad ng mga gawain ukol sa  Diyos. Literal ang paglalaho ni propeta Elias sapagkat ipinamana pa nga niya kay Eliseo ang dalawang bahagi ng kanyang kapangyarihan (2 Har 2:9a). Bukod dito, ang matinding kalungkutan at ang ginawa ni Eliseo na pagpunit sa kanyang damit (2 Har 2:12b)  ay palatandaan ng kanyang pagtanggap at pag-unawa sa katotohanan na si propeta Elias ay tunay nga na sumakabilang-buhay na.  Samakatuwid, lubhang mahina ang argumento na ginagamit ng mga Saksi ni Jehovah na diumano si propeta Elias ay inilipat lamang sa ibang dako (Gen 1:6-8) at nakapagpadala pa ng isang sulat ng pagsaway sa Hari ng Juda (2 Cro 21: 1.12-15).  Mahina ang ganitong pangangatwiran sapagkat alam na alam ng mga seryosong  nakapag-aral sa Banal na Kasulatan na noong sinaunang panahon naging ugali  na gamitin ang pangalan ng isang kilalang tao upang  bigyan ang isang liham ng  pagkilala at kapangyarihan.

118 May dalawang magkaibang sinasabi ang mga mananalaysay ukol sa lugar kung saan nagtapos ang buhay ni Maria. Ngunit walang ibinungang matibay na ebidensya ang pagtatalo sa pagitan nina Fonck at Nirschl ukol sa eksaktong lugar kung saan nagtapos ang buhay ni Maria sa lupa. Ayon kay Billuart posible ang alinman sa dalawang binabanggit na lugar: ang Efeso o Jerusalem.

119 Ayon sa ilang dalubhasa sa Biblia ang Kaban ng Tipan ay malamang na naglaho bago o habang sinisira ang Unang Templo noong ika-6 na siglo bago ang kapanganakan ni Cristo. Tingnan ang Mysteries of the Bible, 363.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s