Gawa ni Satanas ang Nangyayaring Aparisyon sa Simbahang Katoliko

apparition_2

 

 

Hindi maaaring itanggi ang katotohanan na mayroong naganap at nagaganap na mga aparisyon sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko. Ngunit ang isyu na dapat linawin ay kung si Maria nga ba ang talagang nakikita ng mga tao? Muli ay may nasilip na maipupuna ang mga Protestante para sabihin na si Maria ay walang kakayahang gawin ang mga bagay na ito (Ecc 9:5; Job 14:10-12; Aw 44:25). Sa halip ang gagawa nito ay yaong may kakayahang dayain ang sanlibutan (Apo 12:9). Gagawin daw niya ang lahat ng paraan upang magtagumpay. Kaya hindi na dapat ipagtaka o ikagulat man kung magkunwari siyang mula sa kaliwanagan.

 

2 CORINTO 11:14  Hindi ito dapat pagtakhan! Sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan.

GALACIA 1:8 Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa Mabuting Balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya!

(tingnan din Mateo 24:24; Apocalipsis 13:13)

   

Itinuturo sa mga Katoliko na totoong may panganib ang basta na lamang maniwala sa isang aparisyon ng hindi nagsusuri kung ito nga ba ay mula sa Diyos (1 Jn 4:1). Hinihingi ng Simbahan ang napakahabang panahon ng pagsusuri at pagninilay upang matiyak nito na ang pangyayari ay hindi bunga ng ilusyon o anumang anyo ng pandaraya (Deut 13:1-4; Mt 7:22-25). Ayon sa opisyal na tala ng Simbahan sa nangyaring aparisyon mula noon lamang 1948 hanggang 1971 hindi bababa sa 210 ang tumanggap ng negatibong deklarasyon mula sa Simbahan.

 

Tila natatanging sa Iglesya Katolika lamang nagiging pangkaraniwan na nangyayari ang nagpapatuloy na penomenon ng aparisyon. Gayunman, mahalagang maunawaan na hindi sinasabi ng Simbahan na nababawasan o kaya ay hindi makapagpapatuloy ang pananampalatayang Katoliko kung wala ang mga bagay na ito.120

 

Kung mangyari  na ito ay may opisyal na pagkilala mula sa Simbahan ipinahahayag lamang nito na batay sa patnubay ng Espiritu (Jn 16:12-13), hindi dapat ikabahalang makasisira ito sa pananampalataya at moralidad. Ang mga kinilalang aparisyon ay nagsisilbi lamang na tanda at hindi katibayan ng ating pananampalataya. Hindi nito pinipilit ang sinuman, laluna yaong nakapagsagawa ng responsableng pagninilay, na ito ay paniwalaan kung ito ay labag sa kanyang kalooban. Sa puntong ito’y makatutulong sa pagninilay ang nangyari noong Pentecostes na patuloy na ipinararanas ng Diyos sa mga Cristiano hanggang sa sumapit ang dakilang Araw ng Panginoon.

 

GAWA 2:17-20  ‘Ito ang gagawin ko sa mga huling

Araw, sabi ng Diyos,

Pagkakalooban ko ng aking Espiritu

Ang lahat ng tao,

At sa ngalan ko’y magpapahayag

Ang inyong mga anak.

Ang inyong mga binata’y makakakita

Ng mga pangitain,

At ang inyong matatandang lalaki’y

Magkakaroon ng mga panaginip.

Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban

ko rin ng aking Espiritu

Ang aking mga alipin, maging lalaki

at babae,

At sa ngalan ko’y magpapahayag sila.

Magpapakita ako ng mga himala

sa langit

At mga kababalaghan sa lupa:

Dugo, apoy, at makapal na usok.

Magdidilim ang araw

At pupulang animo’y dugo

ng buwan

Bago sumapit ang Araw ng

Panginoon,

Ang dakila at maningning na araw.

 

Ang aparisyon kung totoo, ay maaaring ituring na isang imbitasyon upang higit na paunlarin o palalimin ang taglay na pananampalataya. Nagsisilbi itong tanda at paalala na umayon sa mensahe ng Ebanghelyong mag-ibigan sa isa’t-isa (1 Jn 4:7). Hinihikayat din nito ang lahat ng tao na magsisi at magbalik-loob sa Diyos (Mt. 3:2; Gw 26:20).

 

 

 

ANG PITONG KINIKILALANG APARISYON SA MODERNONG PANAHON

 

Petsa

 

Lugar

 

Mga Saksi

 

 

Edad

 

1830 Paris, rue du Bac Catherine Laboure 24
1846

 

La Salette Maximin Giraud

Melanie Calvat

11

15

1858

 

Lourdes

 

Bernadette – Marie Soubirous 14
1871 Pontmain Joseph Barbedette

Eugene Barbedette

Francoise Richer

Jeanne- Marie Lebosse

10

12

11

9

1917

 

Fatima Francois Dos Santos

Jacinthe Dos Santos

Lucie Dos Santos

9

7

14

1932-1933

 

Beauraing Andree Degeimbre

Gilberte Degeimbre

Albert Voisin

Fernande Voisin

Gilberte Voisin

9

14

11

15

14

1933 Banneux Mariette Beco 12

 

 

 

 

 

120 Sa halip may prinsipyo pa nga ang Simbahan na ganito, “… at hindi na tayo naghihintay ng bagong pampublikong pagbubunyag bago ang maluwalhating paghahayag ng ating Panginoong Jesu-Cristo. DEI VERBUM, no. 4

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s