Si Maria ay Walang Karapatan na Maging Tagapamagitan sa Diyos

intercessionseries-02

 

 

Pinalilitaw ng mga Protestante na para sa mga kaanib sa Iglesia Katolika higit na mas mabisa ang panalangin kay Maria. Katunayan daw mas maraming Katoliko ang dumadalangin kay Maria kaysa kay Jesus o sa Diyos. Dagdag pa nila,  si Maria ay hindi dapat kilalaning Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ayon sa kanila maliwanag ang sinasabi ng Banal na Kasulatan na tanging si Jesus lamang ang dapat nating kilalanin na Tagapamagitan:

 

1 TIMOTEO 2:5 KJV Sapagkat may isang Diyos at may isang Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.

(tingnan din Juan 14:6; Gawa 4:12)

     

Bahagi na ng maling akala ng mga may ibang paniniwala na sa Iglesya Katolika si Maria ay higit na pinahahalagahan kaysa kay Cristo. Mayroon ding maling paniniwala na higit na mabisa ang panalangin kay Maria. Panalangin na tila ba naglalagay sa kanya sa antas na parang kapantay ni Cristo o mas mataas kay Cristo. Ngunit mali ang ganitong paniniwala. Ipinakikilala ni apostol Pablo si Cristo bilang Tagapamagitan sa paglikha (Col 1:15-18a) at sa pagtubos (Col 1:18b-20). Hindi bumabanggit si Pablo laban sa pagtawag sa mga banal o santo bilang tagapamagitan (sa Inggles, intercessor)83 sa pananalangin. Katunayan, binibigyang diin ni  Pablo ang pangangailangan natin para sa tagapamagitan sa tuwing humihiling siya ng panalangin sa kapwa Cristiano.

 

Iba ang pagiging Tagapamagitan ni Cristo sa pagiging tagapamagitan ni Maria.84 Iisa lamang ang Tagapamagitan85 (sa Griego, medites) sa paglikha at sa pagtubos na naghandog ng kanyang buhay upang maging katunayan ng Kanyang banal na layunin. Na sa pamamagitan ng kanyang natatanging pag-aalay ng sarili ay muli tayong makalalapit sa Diyos.

 

1 TIMOTEO 2:5-6  Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng  banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon.

 

Subalit, maraming naging tagapamagitan (sa Griego, enteuxeis) sa pananalangin sa Diyos,86 hindi bilang pantubos na mababasa sa Banal na Kasulatan. Sa Lumang Tipan, ibinunyag ng Diyos na may mga pangyayari na tanging ang presensya at panalangin lamang ng (mga) banal ang nakapagpapalubag ng loob ng Diyos. Mapupuna natin ito sa mga sitwasyong napapawi ang nag-aalab na poot ng Diyos laban sa mga masasama dahil sa ginagawang pamamagitan ng kanyang (mga) lingkod.

 

JOB 42:7-10  Pagkasabi nito kay Job, Si Elifaz naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, “Ang poot ko’y nag-aalab laban sa iyo at sa dalawa mong kaibigan pagkat di ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong toro at pitong tupa. Isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga ito bilang handog at kayo’y ipananalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin sa inyong kamangmangan, dahil sa di  ninyo paglalahad  ng buong katotohanan sa kanya.

(tingnan din Genesis 18:18-33; 20:7-17; Bilang 11:2)

 

Sa Bagong Tipan ng pagbibiyaya ay niloob ng Diyos na si Cristo, na siyang papawi sa pandaigdigang poot ng Diyos, ay maipanganak sa pamamagitan ng kooperasyon ni Maria. Siya ang pinaka-una na nagpasakop sa Panginoon, naniwala sa balita ng pagliligtas at naglagay ng kanyang sarili ng may buong pagtitiwala sa mga kamay ng Diyos.

 

LUCAS 1:28-31.38 BSP  Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya: “Matuwa ka, O puspos ng grasya, sumasaiyo ang Panginoon.”Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya:”Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. .. Sinabi naman ni Maria:”Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

 

Ang pamamagitan ni Maria ay maaaring ituring na pakikilahok sa plano ng Diyos na nagmumula sa kabanalan ni Jesu-Cristo. Ang pamamagitan ni Maria ay pakikibahagi sa natatanging papel ni Cristo bilang  Tagapamagitan o Manunubos. Ang kanyang pamamagitan ay pamamagitan ng pakikilahok. Nangyari ito bunga ng kanyang pakikiisa sa natatanging pamamagitan ni Cristo. Ang isang halimbawa nito ay ang ginawang  pagbibiyaya ng Diyos kay Juan. Minabuti ni Cristo na simulan ang kanyang mga himala sa pamamagitan ni Maria. Pinaging-banal niya si Juan sa sinapupunan pa lamang ni Elisabet sa pamamagitan ng pagbati ni Maria.

 

LUCAS 1:41-44 Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espirito Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi,”Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan.

(tingnan din Lucas 1:15)

 

Ang pakikibahagi o pakikilahok ni Maria ay ganap na pagpapasakop87 kay Cristo na Tagapagligtas at sa kanyang Banal na Espiritu, ang Dakilang Patnubay.  Ang pakiusap ni Maria na tumulong ay palaging ganap na pagpapasakop sa kanyang kalooban. Ang tagpo sa kasalan sa Cana ay isang malinaw na halimbawa kung saan ang mga taong may kaugnayan at kailangan – sa oras ng mahigpit  na pangangailangan – ay hindi niya kayang pabayaan. Si Maria ay palaging nakahandang lumapit sa Panginoon “kahit hindi pa panahon” (Jn 2:3.5). Siya ang sasama at tutulong sa atin patungo sa nag-iisang Tagapamagitan na si Cristo. Kaya naman ang pamamagitan ni Maria ang nagbigay daan upang maisagawa ang unang himala sa Cana, Galilea. Ang pangyayaring ito na bunga ng pananampalataya ni Maria ang nagbigay-daan upang ang mga alagad ay manalig kay Jesus (Jn 2:11).

 

Kay Maria nagmula ang katauhan ni Jesus na nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Isang natatanging pribilehiyo na hindi maaaring mangyari kung hindi muna siya nakinig sa salita ng Diyos. Ang pananalig at pagsang-ayon88 ni Maria ay singkahulugan ng pag-aalay ng katawan at dugo na gagamitin bilang pantubos ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Mula kay Maria tinanggap ni Jesus ang dugo na lilinis sa ating mga kasalanan

 

LUCAS 1:31 Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Jesus.

LUCAS 1:38 Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

 

Ang Espirito Santo ay bumaba at lumilim kay Maria hindi lamang upang hubugin ang Anak ng Diyos (Lc 1:35) kundi upang gawing kaisa ang kanyang diwa at isip sa natatanging pagpapala. Ang kanyang buhay ay nagiging paglilingkod para sa kaligtasan nang kanyang tanggapin ang Tagapagligtas:

 

GALACIA 4:4-5 Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayon, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos.

 

Ang “balaraw” ng krus na tatarak sa puso ni Maria ay ang sukdulan na maaaring marating ng isang ina sa kanyang pakikiisa sa kanyang anak (Lc 2:35). Sa hiwaga ng dalamhati itinalaga si Maria na ating maging ina sa pananampalataya. Pananampalataya na dapat tularan maging hanggang sa panahon ng pinakamatinding pagsubok. Ang kanyang pagkatao na buong puso, kaluluwa at pag-iisip niyang inialay sa altar ng krus ang magbibigay tibay sa hangarin ng Panginoon na tayo ay maging kanyang kapamilya.

 

JUAN 19:25-27 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, “Babae, narito ang iyong anak!” At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!” Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

 

Ang iuwi si Maria sa ating bahay ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kanya bilang ina ng sangkakristiyanuhan. Si Maria ang kikilala o magiging katibayan natin na tayo ay kanyang mga anak sa sandali na makiisa tayo sa layunin ni Jesus na itinuturing ng ebanghelyong Bugtong na Anak ng Diyos. Ang magiging pagkahubog natin sa kanya ang maghahawig (resemble) sa atin kay Cristo na kanyang “panganay na anak.”89

 

GALATIA 4:19 Minamahal kong mga anak, dahil sa inyo’y minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaing manganganak, hanggang sa ganap kayong mahubog kay Cristo.

(tingnan din Apocalipsis 12:1-2)

 

Ang pinakamabuting paraan ng pagpasok sa hiwaga ni Maria ay ang hayaan nating tayo ay mahubog ng Simbahan. Ang Simbahan na patuloy na nasa ilalim ng pagkilos ng Espirito Santo. Sapagkat ang pamamagitan ni Maria ay palaging para sa pakikiisa sa Simbahan at para sa kabutihan ng Simbahan. Ang pagkilala sa kanya ay pagbubukas ng puso para sa buong Simbahan; na walang ibang iniisip kundi ang makibahagi sa layunin ng pagliligtas sa sangkatauhan (Gen 2:18).

 

LUCAS 1:46.54 At sinabi ni Maria, “Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,

Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,

Bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.

 

Si Maria ay matatagpuan sa Simbahan hindi lamang bilang isa na sumampalataya kundi bilang isa na naniwala. Sa pamamagitan ni Maria o sa pamamagitan ng ating pagkakilala at pagninilay sa kanyang buhay matututuhan natin kung paano maging kaisa ni Jesus. Nararapat kung gayon na pagsikapang unawain ang dahilan ng natatanging pag-ibig ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Maria upang siya sa atin ay maging ina ng dalisay na pag-ibig… at banal na pag-asa (Ecclesiastico 24:18 MBB).

 

83 Tingnan ang 1 Timoteo 2:1 KJV sa Bibliang Inggles ng mga Protestante. Dito ay makikita na ang salitang intercession ay ginamit ni  Pablo para sa paghingi ng tulong panalangin sa  mga kapwa Cristiano. Iba ito sa salitang mediator na binanggit sa kasunod na texto sa talatang 5. Sadyang pinalalabo ng mga Protestante ang kapos na bokabularyo ng ating wika upang maipakita na walang pagkakaiba ang salitang Tagapamagitan kapag ginagamit patungkol kay Cristo o kaya ay kay Maria.

84 Sa isang symposium sa LST, Ateneo De Manila University (Mary as Coredemptrix and Mediatrix of Grace) noong Disyembre 10, 1994 ipinaunawa ng mga batikang teologong tulad nina Msgr. Sabino S. Vengco at Fr. Catalino C. Arevalo S.J. na ang mga titulo ni Maria ay nararapat na hindi nakababawas o nakadaragdag sa karangalan o kahulugan ng pagiging Tagapamagitan ni Jesus. Para sa kanila hindi na mahalaga pa na itaguyod ang opisyal na deklarasyon patungkol dito bilang isang dogma. Ang pahayag nilang ito ay tapat sa iniaaral ng Simbahan (Lumen Gentium #61, #62). Sa isang panig, hindi kapani-paniwala ang pagtanggi ng ilang tagapagtanggol sa Simbahang Katoliko na hindi nagkakaroon ng kalabisan ukol sa pagkilala sa gawain o pribilehiyong ito ni Maria. Ang ganitong uri ng kalabisan ay iminumungkahing ituwid ng Simbahan. Ang Mahal na Birhen,  41-42.

85 Kung ang mga titulo ni Maria ay hindi nakababawas o nakadadagdag sa dignidad at kabutihan ni Cristo na iisang Tagapamagitan, paano natin ito ipaliliwanag? Ayon kay Elizabeth A. Johnson, sa kanyang artikulo na may pamagat na, May We Invoke The Saints? (Theology Today 44, April 1987), 41, mas madaling ipaliwanag ang katuturan nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng 2 halimbawa: Ang una ay ang pagiging Pari ni Cristo. Ayon sa Biblia mayroon lamang isang pari at isang sakripisyo na maiaalay sa Bagong Tipan (Heb 10:12-14). Ngunit ang nag-iisang pagka-Pari ni Jesu-Cristo ay nagbubunga ng maraming anyo ng pakikilahok (participation) mula sa lahing hinirang (1 Pd 2:9). Ang bawat isa sa kanyang sariling paraan ay may pakikilahok sa nag-iisang pagka-Pari ni Cristo. Ang ikalawa, ay ukol sa kabutihan ng Diyos. Diyos lamang ang mabuti (Luc 18:19) ngunit hindi nito sinasabi na ang lahat ng hindi Diyos ay dapat na masama. Sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha ang nag-iisang kabutihan na ito ay pakalat niyang ibinabahagi sa lahat ng nilikha. Saanman matatagpuan ang kabutihang nalikha ito ay pakikilahok sa kabutihan ng Diyos na nag-iisang pinagmumulan nito.

86 Kadalasan, ipipilit ng mga pundamentalista na ang pamamagitan na ating babanggitin ay pamamagitan na ginawa ng mga banal noong sila ay nabubuhay pa. Ayon sa kanila hindi na ito posible ngayong sila ay patay na. Ngunit ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – sa kanya’y buhay ang lahat (tingnan ang 2 Tm 1:110; Lc 20:37-38).

87 Ang mga sinabi ni Maria ng magbalita ang anghel ay kahalintulad ng parirala sa panalanging Ama Namin na itinuro ni Jesus. Ang diwa ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ang pangunahing tema ng texto (Lc 1:38; Mt 6:9-10) Ang pagbibigay konsiderasyon sa katotohanang ito ang titiyak na ang ina ni Jesus ay totoong nakaugnay sa kalooban ng kanyang Anak. Si Maria ay may diwa ng pakikiisa bago pa man banggitin ni Jesus ang kanyang panalangin noong Huling Hapunan (Jn 17:21).

88 Ang pagsang-ayon ni Maria sa ginawang pagtatalaga sa kanya ay hindi nangangahulugang pinawi muna ng Diyos ang anumang kalayaang taglay niya. Ipinakikita mismo ng Biblia na may mga pagkakataong ang itinatalaga ng Diyos ay tumatanggi, hindi interesado at tumatakas sa taglay na responsibilidad (Jer 1:4-10; Ex 6:28-30; Jonas 1:1-3). Gayunman, ipinauunawa rin Niya na ang pagtalikod sa kanyang pag-ibig ay pagpili sa kasamaan at kapahamakan.

89 St. Louis Mary de Montfort,  The Secret of Mary.   rev. ed. (Makati: St. Paul Publications, 1991), 18-19.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s