Hindi Nanatiling Birhen si Maria

passionotchrist_113pyxurz-600x450

 

 

Ayon sa mga Protestante si Maria ay hindi nanatiling birhen matapos ipanganak si Jesus. Sinasabi daw ng Biblia na si Maria at si Jose ay nagkaroon pa ng ibang mga anak. Na ayon sa ebanghelyo, si Maria ay hindi ginalaw “hanggang” sa maipanganak si Jesus. Ibig sabihin nito para sa kanila, matapos ipanganak si Jesus – sina Jose at Maria ay nagkaroon ng sekswal na relasyon. Nagkaroon pa sila ng ibang mga anak at ang katunayan ay ang ginawang pagkilala ng ebanghelyo kay Jesus bilang “panganay” na anak. Ang ebanghelyo ay may ebidensya tungkol dito:

 

MATEO 1:25 Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinanganlan nga niyang Jesus.

LUCAS 2:7 … at isinilang niya ang kanyang panganay at ito’y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan.

 

Ang Iglesya Katolika ay nananatili sa paniniwala na bunga ng malayang pagsang-ayon ni Maria naging mahimala ang kanyang pagbubuntis. At nais bigyang diin ng texto na ang kanyang pagbubuntis ay hindi nangyari sa pamamagitan ng relasyong sekswal. Ipinaaalala ng pangyayaring ito na ang mga ispesyal na lingkod ng Diyos ay may mahimalang kapanganakan. Ang asawa ni Abraham na si Sara ay baog subalit kanyang isinilang si Isaac. Ang asawa ni Isaac na si Rebecca ay baog subalit kanyang isinilang si Jacob. Ang asawa ni Jacob na si Rachel ay baog subalit kanyang isinilang si Jose. May bukod at natatanging plano ang Diyos kay Maria sapagkat sa pamamagitan niya matutupad ang propesiya ni Isaias:

 

ISAIAS 7:14 BSP  Dahil dito, ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa inyo ng isang tanda: Ang birhen ay nagdadalantao. Nagsisilang siya ng isang anak na lalaki. Emmanuel ang tawag sa kanya.

(ihambing sa Mateo 1:23 TPV)

 

Kung hindi talaga bahagi ng plano para kay Maria na manatili bilang birhen (sa Griego LXX, parthenos) mawawalan ng saysay ang tanong ni Maria sa anghel (Lc 1:34 BSP). Ang Diyos ay seloso (Deut. 4:24 BSP/MBB). At hindi isang aksidente lamang ang kanyang gulat na pagtatanong kung hindi niya intensyon na manatiling birhen habang nabubuhay.

 

Maging si propeta Ezekiel ay may ma-talinhagang pahayag hinggil sa bukod at natatanging plano ng Diyos kay Maria. Nakatago ang kanyang larawan sa pinasakdal na Templo ng bayang Israel. Si Maria ay nanatiling birhen bago, habang, at pagkatapos na ipanganak si Jesus.

 

EZEKIEL 44:2 Abriol LP At winika sa akin ng Panginoon. Ang pintuang ito ay laging mapipinid; hindi na mabubuksan o papasukan man ng sinoman sapagkat ang Panginoon na Diyos ng Israel ay nagdaan dito. Kaya iyan ay mapipinid.

 

Naniniwala ang mga sinaunang Ama ng Iglesya na si Maria ay nanatiling birhen (post partum) maging noong naipanganak na niya si Jesus. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng babala na hindi siya natutuwa na ang pinaging-banal na gamit sa templo ay mahahawakan ng sinumang marumi. Si Maria ay pinaging banal at iningatan na manatiling birhen sapagkat sumang-ayon siya sa bukod at natatanging plano na maging tagapagdala ng sagradong Salita ng Diyos. Ma-talinhaga ang sinaunang pahayag ni propeta Isaias:

 

ISAIAS 52:11 BSP Magsialis kayo roon, magsilayo!

Huwag humipo ng anumang marumi,

magsilabas, maglinis ng sarili,

kayong may dala sa mga sagradong gamit ni Yawe.

 

Nauunawaan ni Maria ang kahalagahan ng ganap at lubusang pagsusuko ng sarili sa kalooban ng Diyos. Ang Biblia ay sumusuporta sa pagka-birhen ni Maria. Ang kanyang pagiging handang tumanggap ay naging isang ganap na pagtatalaga ng sarili para sa kalooban ng Diyos.

 

LUCAS 1:38 BSP Sinabi naman ni Maria: “Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

MATEO 1:23 TPV  Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: “Maglilihi ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki,

At tatawagin itong Emmanuel”

(ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos”).

 

Ang pagiging birhen ni Maria103 ay hindi dahil sa anumang karapatan o katangian niya. Isa itong pagpapahayag na ang isinilang na Mesias ay mula sa Diyos at hindi sa tao lamang. Nangangahulugan din ito ng kanyang ganap na pagtanggap sa Diyos at pagtatalaga ng sarili para sa kalooban ng Diyos. Dahil si Maria ay nanatiling isang birhen matitiyak nating  ang ebanghelyo ay walang maipapakitang texto na siya ay muling nanganak o mayroong maraming anak sa laman.  Kung susuriin nating mabuti ang mga texto sa itaas hindi natin maiiwasang mapansin ang sumusunod na katotohanan.

 

Una, ang nais ipahiwatig ni Mateo (1:25) ay ang mahimalang pagbubuntis kay Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At na hindi si Jose ang responsable sa pangyayaring ito. Isang taong matuwid si Jose at alam niyang si Maria ay itinalaga na maging ina ng Tagapagligtas (Mt 1:19-21).  At dahil siya ang pinili na tumayong ama alam niyang obligado siya na irespeto ang pagka-birhen ni Maria (Is 52:11).105 Ang salitang “hanggang” (sa Griego, heos) sa textong ito ay nangangahulugan ng hindi  pakikipag-relasyong sekswal ni Jose kay Maria. Ginamit ang salitang “hanggang” upang tumukoy sa lubusang pagtatalaga ng sarili para sa plano ng Diyos106 at hindi sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. At may texto naman sa Biblia na maaaring gamitin bilang halimbawa kung paano ginagamit ang salitang ito na kadalasan ay isyu ng pagtatalo:

 

2 SAMUEL 6:23 KJV At si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan.

(tingnan din Salmo 109:1; Mateo 12:20)

 

Magiging kakatwa at lihis sa katwiran ang kongklusyon kung ipipilit palitawin na nagkaroon si Michal ng anak pagkatapos na siya ay mamatay.  Isang katunayan lamang ito sa mga halimbawa na maaaring makita sa Biblia kung paano naunawaan at ginamit ng ibang banal na may-akda ang salitang “hanggang” noong unang panahon.

 

Ikalawa, ang ekspresyong “panganay” (sa Griego, prototokos) sa ebanghelyo ni  Lucas (2:7) ay hindi nagpapahiwatig na mayroon pang ibang mga kapatid si Jesus sa literal na kahulugan. Para sa pamilyang Judio ang salitang “panganay” ay singkahulugan ng pariralang “may taglay na karapatan” kahit pa walang ibang kapatid. Nagiging pag-aari sila ng Panginoon (Bil 18:15ss).  Ang lahat ng panganay ay iaalay sa Panginoon bilang alaala sa kanyang ginawang pagliligtas sa mga panganay ng mga Israelita doon sa Egipto.

 

LUCAS 2:22b-23 Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon , sapagkat ayon sa Kautusan, “Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.

EXODO 13:2 Itatalaga ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop.

(tingnan din Bilang 3:13)

 

Sa Bagong Tipan ng pagbubunyag ang ekspresyong “panganay” ay nagkaroon sa Biblia ng ispiritwal na kahulugan. Si Cristo ang naging panganay ng lahat ng mga ibinilang na anak ng Diyos:

 

ROMA 8:29  Sapagkat sa mulat mula pa’y alam na ng Diyos  kung sino ang sa kanya; ang mga ito’y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayon, naging panganay natin siya.

COLOSAS 1:15.18 KJV Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; At siya ang ulo ng katawan, samakatuwid baga’y ng iglesia;  na  siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.

 

Mahalaga ring isaalang-alang na nang si Jesus ay 12 taon na ang buong mag-anak ay nagpunta sa Jerusalem upang makiisa sa Pista ng Paskuwa bilang pagtupad sa taunang kostumbre ng pananampalataya (Lc 2:41-42). Kung si Jesus ay totoong mayroon pang ibang mga kapatid nararapat lamang na mapabilang silang lahat sa mahalagang pagdiriwang na ito. Si Jesus ay binabanggit sa texto bilang “panganay” at mahirap isipin sa literal na kahulugan nito na kaya wala siyang kasamang ibang kapatid ay dahil hindi pa ipinanganganak ang mga ito.

 

LUCAS 2:41-42  Taon-taon tuwing Pista ng Paskuwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang labindalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa.

(tingnan din ang sumusunod na texto hanggang 52)

 

Bunga ng pakikiisa nila sa Pista ng Paskuwa ay nawala si Jesus dahil kusa itong nagpa-iwan sa Jerusalem ng hindi man lamang nagpaalam sa kanyang mga magulang. Tatlong araw muna ang nakalipas bago natagpuan si Jesus ng kanyang mga magulang sa loob ng templo kasama ng mga guro (Lc 2:44-50).  Nakapagtataka na walang binanggit na  pag-aalala si Maria patungkol sa iba pang mga kapatid ni Jesus na naiwan sa bahay o kaya ay sa paglalakbay107 kung totoo man na mayroon nga siyang kapatid sa laman. Isa lamang ang nais nitong ipahiwatig – walang ibang kapatid si Jesus. At ito ang dahilan kung bakit hindi siya nag-aalala o walang dapat ipag-alala noong panahon na  hinahanap nila si Jesus.

 

 

103 Maraming texto sa Biblia ang maaaring banggitin upang ipakita kung bakit pinaniniwalaan na si Maria ay isang birhen at nanatiling birhen bago at matapos ipanganak si Jesus. Maging noon pang una ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang mahimalang paggabay sa mga pinili. Halimbawa, maraming beses pinatunayan ng Diyos na walang imposible sa kanya – kahit baog o matandang baog (Lc 1:5-25) ay maaaring manganak kung ito ay kanyang kalooban. Walang hindi posible sa Diyos laluna’t may gayon ding himalang nangyari kay Ana na ang pagpupuri ay tila hawig sa ginawa ni Maria (1 Sam 2:1-10; Lc 1:46-56). Sa pamamagitan ni Maria ay ipanganganak ang Mesias sa natatangi at ispesyal na paraan. Ang pagka-birhen ni Maria kung gayon ay bunga at dahil sa kanyang relasyon sa Panginoong Jesu-Cristo.

105 Ang anumang bagay na itinalaga at nilinis ng Diyos ay hindi  na maaari pang bawiin. Mananatili itong banal at sagrado hanggang sa walang hanggan (Lev 27:28-29).

106 Ayon sa Pilipinong iskolar ng Biblia na si R. P. Juan T. Trinidad ginamit ang salitang “hanggang” sa textong ating sinusuri upang tumukoy sa isang takdang sandali ng hangganan ng isang kalagayan na walang anumang pagbabago pagkatapos. Ang Bagong Tipan ng Ating Mananakop at Panginoong Jesucristo, 8; gayundin ang komentaryo ni Dalton, S.J. Mary in the New Testament,  29-30.

107 Duetao, Unanswerable Answers,  112.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s