Ang mga Sanggol ay Walang Karapatang Tumanggap ng Bautismo (Part 1 )

baptism21

 

 

Ayon sa mga Protestante ang Biblia ay walang malinaw na textong binabanggit na ang mga sanggol o bata ay maaaring binyagan. Ayon sa kanila ang mga sanggol o bata ay wala pang kakayahan na magpahayag ng kanilang pagtanggap sa Panginoong JesuCristo bilang pansariling tagapagligtas. At ang malimit gamiting batayan ay ang sumusunod:

 

GAWA 8:36-37  Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at dumating sa isang lugar na may tubig. “May  tubig dito!” sabi ng eunuko. “Ako ba’y hindi pa maaaring bautismuhan?” Sinabi sa kanya ni Felipe, “Maaari, kung sumasampalataya ka nang buong puso.”Sumagot siya, Sumasampalataya ako na si Jesu-Cristo ang Anak ng Diyos.”

MARCOS 16:15-16 At sinabi ni Jesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan.

 

Bilang Katoliko, maaari nating sabihin na sa isang panig totoo na ang pananampalataya ay nagiging mahalagang kondisyon para sa binyag. Subalit ang mga textong binanggit sa itaas ay hindi nagpapatunay na ang isang sanggol o bata ay dapat pagkaitan ng rito ng binyag.76 Para sa mga bata hindi pananampalataya kundi binyag lamang ang tanging kailangan, upang ang orihinal na kasalanan ay mahugasan. Sapagkat ayon sa utos ng Panginoon maaari namang unahin ang pagsasagawa ng binyag at pagkatapos nito ay ang pagtuturo upang magkaroon ng pananampalataya.

 

MATEO 28:19-20 BSP Kaya humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat  ng bansa. Binyagan sila sa Ngalan ng Ama at Anak at ng Espirito Santo at turuan sila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon.

 

Ang pahayag ng Simbahan tungkol sa pagbibinyag sa sanggol ay nakaugnay sa kahalagahan ng pamayanan na ibinunyag sa Luma at Bagong Tipan ukol sa plano ng Diyos na kaligtasan.  Layunin nito na mapanumbalik ang orihinal na kaayusan na kalagayang winasak ng pagkakasala at nagbunga ng pagkakawatak-watak (Gen 1-11) ng sangnilikha (Col 1:18a.20).

 

Naunawaan ng mga Israelita na ang pagsunod sa tipan ay nagbunga ng kaligtasan ng mga Israelita.  Halimbawa, ang Unang Paskuwa o ang paglalagay ng dugo ng kordero sa mga sombrero at hamba ng kanilang pintuan ang nagligtas sa mga panganay na anak sa tiyak na kapahamakan. Ang pananampalataya ng bayang Israel na naniwala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak ay pinagtibay ng Diyos (Ex 12:24-29).

 

Malinaw na ipinakikita ng mga pangyayari ang papel ng pamayanan para sa nananampalatayang sambayanan.  At dito ay itinuturo na ang kaugnayan ng Diyos sa Lumang Tipan ay nagpapakita na dapat tuliin  ang mga bagong panganak na may edad na walong araw (8) upang maging bahagi ng pamayanan ng Bayang Israel.  Ang tipan ng Diyos sa Lumang Tipan ay panlabas na tanda lamang na makikita sa kanilang katawan.

 

GENESIS 17:9-14 Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, “sabi pa ng Diyos kay Abraham.” Ganito ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, at iyan ang magiging  palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, gayon din sa mga alipin at dayuhan, ay tutuliin pagsapit ng ika-8 araw. Ang tandang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang hanggang tipan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa inyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan.

 

Ang pagtutuli sa Lumang Tipan ang naging katumbas na tanda (prototype) ng binyag sa Bagong Tipan.   Para sa mga Israelita77 yaon lamang sumailalim sa rito ng tipan ang maaring maging kasapi ng pamayanan o ng Bayang Israel.  At tulad ng sa pagtutuli ang binyag na gagawin sa kanila ay hindi rin nila nalalaman o kaya ay personal na pinagpasyahan.  Ang sanggol na wala pang kamalayang magpasya ay ibinibilang nang bahagi ng pamayanan sa pamamagitan ng pagtanggap na ginagawa ng Bayan ng Diyos.  Batay sa sariling karanasan ng pagiging tuli ni  Pablo naunawaan niya na hindi ang pagtupad sa kautusan ni Moises ang makapagliligtas sa tao kundi ang pagsasa-buhay sa inaasahang dapat mangyari sa binyag:  pagpatay sa lahat ng makalupang nasa – pambababae,  kahalayan,  masamang pagkahaling, masamang pagnanais, kasakiman at pagsamba sa diyus-diyusan.  Dapat na umahon tayong muling nabuhay kay Cristo o naibihis si Cristo (Col 3:3-4.9-10) mula sa tubig.  Ang paggabay ng magulang, ninong at ninang at ng pamayanang Cristiano ang nagiging pananagutan ng bawat isa na naghahangad tumupad sa utos na magsilbing ilaw (Mt 5:14.16).

 

COLOSAS 2:11-13 BSP Sa kanya rin kayo tinuli; hindi ko tinutukoy ang pagtutuling gawa ng tao, kundi ang pagtutuli ni Kristo upang hubarin ang buong katawang laman. Nang kayo’y binyagan, nalibing kayong kasama niya; at sa inyong pagsampalataya, ibinangon kayo ng lakas ng Diyos na nagbangon sa kanya mula sa mga patay. Patay rin kayo noon sa inyong mga kasalanan at hindi tuli sa inyong laman; ngunit binuhay kayo ng Diyos kasama niya at pinatawad ang ating mga pagkakasala.

 

Ang isa pang paraan ng patuloy na pag-unawa sa kahalagahan ng pamayanan na nasa Bagong Tipan naman ay makikita sa konsepto ng Iglesya o Simbahan.78  Tinutukoy ni  Pablo ang pamayanan ng mga Cristiano bilang ang katawan ni Cristo na tinawag ng Diyos upang maging isa (2 Cor 5:21 MBB).  Ang pagkakatawag na ito upang maging isa ang nagsilbing bigkis laban sa pagkakabaha-bahagi (1 Cor 1:10-13) na una nang sumira sa plano ng Diyos.

 

1CORINTO 10:17 Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo’y iisang katawan bagamat marami sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay.

1 CORINTO 12:12.27 Sapagkat si Cristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t-ibang bahagi; iisa pa ring katawan. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawat isa’y bahagi nito.

1 CORINTO 12:13 BSP Sa iisang Espiritu, bininyagan tayong lahat Judio man o Griego, alipin man o malaya – upang buuin ng lahat ang isang katawan. At sa iisang Espiritu tayong lahat umiinom.

 

Sa pamamagitan ng Iglesya ang mga Cristiano ay may panloob na pagkakabuklod na tunay na nararamdaman ng bawat kasapi.  Ang ginawang ito ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon na gampanan ang responsibilidad para sa mga di pa kabilang sa Iglesya.  Sapagkat ayon kay Pablo:

 

1 CORINTO 12:26 Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat; kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat.

 

Kaya ang mga sanggol o bata ay hindi nararapat pagkaitan ng binyag o bautismo sapagkat ito ay biyaya na ipinangako ng Diyos para sa lahat.

 

GAWA 2:37-39 Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, “Mga kapatid, ano ang gagawin naming?” Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espirito Santo. Sapagkat ang pangako’y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo – sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos.”

 

Ang pangako ay hindi lamang para sa mga may kakayahang magsisi noong mga pagkakataong yaon.  Ipagkakaloob din ito maging sa mga anak – sanggol man o bata.  Samakatuwid, hindi dapat pigilin ang mga sanggol o bata na lumalapit para tumanggap ng biyaya ng Diyos (Mt 19:14).  Walang texto sa Biblia ang tuwiran na nagsasabing walang karapatan o dapat pagkaitan ng binyag o bautismo ang mga sanggol o bata.

 

 

 

 

76 Walang sinaunang tala o mga kasulatan ng mga sumunod na henerasyong Cristiano ang nagsasabi na mali o taliwas ang pamamaraang ito sa ginawa ng mga apostol. Sa pagsasaliksik ng dating Pastor Protestante na si Stephen K. Ray, natuklasan niya na sa halip may mga sinaunang kasulatang Cristiano ang nagpapatunay na ginagawa na noon pa man ang pagbibinyag sa mga sanggol o bata. Ilan sa halimbawa ng mga tinukoy at o nagpapatotoo ay sina  Policarpio ng Smirna (c. 70-155),  Irineo (c. 130-c.200), Clemente ng Alexandria (c.150-c.215), at maging si Tertuliano (c.160-c.225), Origen (c.185-c.254), Cipriano ng Carthage (naging martir 258), at Atanacio (c.296-373). Tingnan ang Crossing The Tiber: Evangelical Protestants Discover The Historical Church. Part Two. Baptism As Taught By The Fathers. (San Francisco: Ignatius Press,  1997) pp. 131-174, para sa iba pang detalye ukol sa mga sinaunang kasulatang Cristiano.

77 Eugene Maly, Still A Case For Infant Baptism? Sipi  mula sa aklat ni Michael J. Taylor, ed. comp., The Sacraments: Readings in Contemporary Sacramental Thelogy (New York: Alba House, 1981), 98

78 ibid. p. 99

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s