Lubog ang Tamang Paraan ng Bautismo

    Ayon sa mga Protestante ang pagbibinyag sa pamamagitan ng  “lubog”  ang tanging paraan ng bautismo. Sa ganitong paraan daw binautismuhan si Cristo. Bukod sa nabanggit na, ang bautismo ay dapat gawin kapag nasa hustong gulang na. Si Cristo ang modelo ng Cristianismo kaya sa ganitong paraan din daw dapat sumunod ang nagnanais na … Continue reading Lubog ang Tamang Paraan ng Bautismo

Advertisements

Hindi Kailangan ng mga Sanggol/Bata ang Bautismo

    Naniniwala ang mga Protestante na hindi totoong mayroong Orihinal na Kasalanang minana ang tao mula kay Adan. Sinasabi nila na ang mga sanggol/bata ay may malinis na puso kaya sila ay nakatitiyak ng kaligtasan. Sa kanila daw matatagpuan ang paghahari ng Diyos kaya hindi na sila nangangailangan pa ng bautismo.   MATEO 18:3 … Continue reading Hindi Kailangan ng mga Sanggol/Bata ang Bautismo

Si Maria ay Ipinanganak na Makasalanan

      Ayon sa mga Protestante tanging si Jesus lamang ang pinatutunayan ng Biblia na hindi nagkasala (Heb 4:15; Rom 3:23).  Iyan daw diumano ang dahilan kung bakit nararamdaman ni Maria ang pagiging tunay na di ganap sapagkat naghandog siya ayon sa hinihingi ng kautusan para sa kanyang kasalanan (Lc 2:23-24; Lev 12:8;14:22). Kaya … Continue reading Si Maria ay Ipinanganak na Makasalanan

Inimbento ang Aral na si Maria ay Umakyat sa Langit

    Sinasabi ng mga Protestante na ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng aral na inimbento lamang ng mga Pari ay ang aral na si Maria ay Maria ay umakyat sa langit. Hindi nila pinaniniwalaan ito sapagkat kung paniniwalaan daw natin ito lilitaw na si Maria ay hindi nagbayad sa kanyang kasalanan (Rom 6:23). … Continue reading Inimbento ang Aral na si Maria ay Umakyat sa Langit