Iglesia ni Cristo ang Iglesiang Itinayo ng Panginoong Jesus

st-peters-square-i-believe-in-the-holy-catholic-church

 

Buo ang paniniwala ng mga Protestante na walang anumang katibayan ang maipapakitang nagmula sa Biblia ang pangalang Iglesia Katolika. Kaya para sa kanila malayo sa katotohanan na ang iglesya ngang nabanggit ang tunay at itinatag ni Cristo. Pinatutunayan pa nila na ang tunay na Simbahang Cristiano ay ang Iglesia ni Cristo. Na ito ang totoo sapagkat bukod sa matatagpuan sa Biblia ay ito pa ang opisyal na pangalang ipinangbati sa lahat.

ROMA 16:16 BSP  Magbatian kayo sa banal na halik. Kinukumusta kayo ng lahat ng Iglesya ni Kristo.

(tingnan din Gawa 4:12)

ROMANO 16:16 Abriol  Magbatian kayo sa pamamagitan ng isang banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesya ni Cristo.

Malinaw sa pinagbatayang texto sa itaas na ang Sulat ni  Pablo ay para sa Iglesyang umiiral na sa Roma (1:7). Hindi ito maaaring tumukoy sa Iglesyang kamakailan lamang naitatag sa Pilipinas. Ang kasaysayan ang nagsasabi na dumating at nagsimula ang Cristianismo sa Pilipinas noon pang 1521 (sa pagdating ng mga misyonerong Kastila [Rom 15:24]). Hindi rin totoo na mayroong opisyal na pangalang ipinangbati sa lahat. Malinaw na interpretasyon lamang ito. Hindi ang pangalan ang ipinangbabati kundi ang banal na halik (Aw nm Aw[Sol] 1:2). Malinaw ang ganitong uri ng maka-relihiyosong pananalita ni  Pablo sa iba pa niyang sulat:

 

1 TESALONICA 5:26 KJV  Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik.

2 CORINTO 13:12 J.T. Mangagbatian kayo sa pamamagitan ng isang banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng banal.

1 CORINTO 16:20 KJV  Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo’y mangagbatian ng halik na banal.

Sa Christian Community Bible na bersyong English ng Biblia ng Sambayanang Pilipino isinalin ang Iglesya ni Kristo sa Roma 16:16 bilang churches of Christ. Malinaw na hindi ito proper noun-singular kundi common noun-plural.16 Mas tugma sa Griegong Kasulatan (ekklesia pasai tou Christou) kung gayon ang salin sa wikang Filipino na nagpapakitang marami o iba’t-ibang iglesya ang bumabati sa iglesya ni Cristong sinulatan ni  Pablo sa Roma.

ROMA 16:16 KJV  Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo  ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.    

Sa siniping texto sa itaas ang tinutukoy na kayo ay ang mga taga-Roma na  sinusulatan ni  Pablo. Lahat ng mga lokal na kongregasyon sa isang partikular na lugar kung saan ginagawa ni  Pablo ang kanyang sulat ang bumabati sa iglesyang nasa Roma. Ang banal na halik (Aw nm Aw [Sol] 1:2) ang ipinangbabati at hindi ang pangalan. Ang mga taong nasa iba’t-ibang kongregasyon o iglesya ang bumabati.

At dahil sa ang kahulugan ng iglesya ay ang pagtitipon na tinawag ng Diyos, o ang pagtitipon ng mga hinirang ng Diyos (Gw 9:1-5; 1 Cor 12:12-13.20.26-31) maling sabihin ng nag-iisang tao na siya ay Iglesya. Kaya malinaw na pagtatangka lamang ito ng mga ministrong palitawin na sila ay maka-Biblia17. Hindi matatakasan ng sinuman ang ebidensya sa kasaysayan ng kanilang pagkakatatag:

ROMA 16:16                           mga iglesia ni Cristo

1 CORINTO 1:2                       iglesia ng Diyos

GALACIA 1:13                         iglesia ng Diyos

1 TIMOTEO 3:15                     iglesia ng Diyos na Buhay

HEBREO 12:23                        iglesia ng mga Panganay

GAWA 7:38                             iglesia sa Ilang

ROMA 16:4                              iglesia ng mga Hentil

1 CORINTO 16:19                   mga iglesia sa Asya

1 CORINTO 14:33                   mga iglesia ng mga Banal

Kung itutuloy lamang  ng isang nagsusuri ang pagbabasa hanggang sa talatang 17 ng Roma 16:16 mapapansin ang babala ni  Pablo laban sa lumilikha ng pagkakabaha-bahagi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral. Noon pa man ay ipinagpauna na ang paglitaw ng mga bulaang guro na gagamit ng katusuhan sa pagtuturo ng mga aral na makasisira18 sa pananampalataya (2 Pd 2:1; 1 Jn 4:1). Na hihikayat sa ibang humiwalay sa Iglesyang totoong itinatag ni Cristo (1 Jn 2:19) upang tanggapin ang ibang Jesus.

2 CORINTO 11:3-4  Ngunit nag-aalaala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Cristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo.

Iba ang Jesus na kanilang ipakikilala at gagamitin nila ang lahat ng paraan upang ipaunawa sa mga tao na ang Diyos (Jn 1:1.14) ay hindi maaaring magkatawang-tao o maging tao (1 Jn 4:2) sa pamamagitan ng paggamit sa mga di-angkop na textong tulad ng:

EZEKIEL 28:2 KJV Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Sapagkat ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, Ako’y dios, ako’y nauupo sa upuan ng Dios, sa gitna ng mga dagat; gayon man ikaw ay tao, at hindi Dios, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Dios.

OSEAS 11:9 KJV  Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim: sapagkat ako’y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; at hindi ako paroroon na may galit.

Gayunman, hindi na ito dapat ikabigla sapagkat binanggit na noon pa man na upang maging kapani-paniwala, gagamitin ng mga bulaang guro ang kanyang pangalan (upang ipangalan sa iglesya) at magpapakilala ng ganito, “Ako ay Iglesia ni Cristo.” Na sa maikling salita ang tunog ay para bang katulad ng nagsasabing, “Ako ang Cristo” na tinutukoy sa ebanghelyo.

MATEO 24: 4-5 KJV  At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami.

At hindi totoo na hindi hango mula sa Banal na Kasulatan ang salitang Katoliko. Hindi totoo na walang anumang mapagbabatayang texto mula sa Banal na Kasulatan. Sa orihinal na diwa ng pananampalataya, ang salitang Katoliko ay mula sa pinagtambal na pang-ukol na “kata”  na nagangahulugang sa lahat ng dako ng at ang pang-uring “holos” na nagangahulugang buo, upang ilarawan ang pananampalatayang Cristiano na nasa Roma at “ipinahahayag sa lahat ng dako ng buong daigdig.”19

ROMA 1:8b …

he pistis humon                      –   ang pananampalataya ninyo

katangeletai                             –   ipinahahayag sa lahat ng dako

en holo to kosmo                    –    sa buong daigdig

Hindi pa man natitipon at opisyal na kinikilala ang mga aklat na bubuo sa Bibliang Cristiano ginagamit na ang pangalang Katoliko sa pagtukoy sa Iglesya. Bukod sa Biblia, ang kasaysayan ay nagpapatotoo na una itong ginamit ni Ignacio ng Antioquia (c.50-115 A.D).  Si  Ignacio ay obispo sa Antioquia na isang lugar kung saan unang tinawag na  Cristiano ang mga alagad ni Jesus.

GAWA 11:26 b  … Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng iglesya, at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Cristiano ang mga alagad.

Ginamit na ang pangalang ito ng nabanggit na obispo sa kanyang Sulat Sa Mga Taga Smirna.20 Sa pamamagitan ng sulat niyang ito ay malinaw na niyang tinutukoy ang pag-iral ng isang “pangkalahatang iglesya.” Ang iglesya sa Smirna ay isa sa matitiyak nating kabilang sa sinaunang umiiral na Iglesya (Apo 1:11).

Samakatuwid, maliwanag na humigit-kumulang dalawang-daang taon pa bago ipanganak si Emperador Constantino (d. 337 A.D.) umiiral na at tinatawag sa pangalang Iglesya Katolika ang iglesyang itinatag ni Cristo. Ang Kredo ng mga Apostol, na matatalunton sa kalagitnaan ng ikalawang siglo, ay naglalaman naman ng sinaunang pormal na  pahayag ukol sa pananampalatayang Cristiano “Na may Santa Iglesia Katolika.”  Sa pamamagitan ng artikulong ito, binibigyang linaw sa binuod na pamamaraan, ang tinatanggap na paniniwala ng totoong Simbahan. Kaya naman hindi maiiwasan ng maraming mga Protestanteng denominasyon, ang pagbanggit nito sa kanilang mga liturhiya at pagsamba21:

Doon magmumulang paririto’t huhukom

sa nangabubuhay at nangamatay na tao.

Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espirito Santo.

 Na may Santa Iglesia Katolika,

may kasamahan ng mga santo

may ikawawala ng mga kasalanan.

Mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao

at may buhay na walang hanggan.

Siya Nawa.

Kapansin-pansin kung gayon, kung aling iglesya ang itinatag ni Cristo at tanging nakatutupad sa utos na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Dahil  bukod sa hindi ito pinanaigan o pananaigan ng kamatayan (Mt 16:18) ay ito lamang ang pinangakuan niyang samahan hanggang sa katapusan ng sanlibutan.

MATEO 28:19-20  Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espirito Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.

Ang patotoo bilang tanda na natupad at patuloy na natutupad ang pangako at salitang ito ng Panginoong Jesu-Cristo sa Simbahang Katoliko ay pinagtitibay ng katotohanang ito ang pinaka-laganap at nagtataglay ng di mapapantayang pinaka-maimpluwensyang dami ng miyembro sa buong sangka-kristianuhan. Sa huli maitatanong natin ang ganito: Kung hindi ang Panginoong Jesu-Cristo ang nagtatag ng Iglesya na kilala ngayon sa tawag na Iglesya Katolika Apostolika Romana22sino, kailan, saan at paano naitatag ang iglesyang ito? Sa tanong na ito’y tiyak na magkakandautal ang mga pastor at ministro; at upang hindi mapahiya ay kakatha ng kasinungalingan na hindi naman suportado ng kasaysayan. Kung mayroon mang maglakas-loob na patunayan ang kanyang sagot sa pamamagitan ng aklat pangkasaysayan, suriin itong mabuti at tiyak na matutuklasan ang nakatatawang pagbaluktot sa ginamit na reperensya23.

Iba’t-ibang Pananampalataya na Hiwalay sa Iglesyang Itinayo ng Panginoong Jesu-Cristo Pinunong Tagapagtatag Petsa ng Maitatag

 

Arianismo Arius ng Alexandria 325
Pelagianismo Pelagius 418
Nestorianismo Nestorius, Patriarka ng Konstantinople 431
Origenism Origen
Simbahang Ortodoks sa Silangan   (11 grupo) hal. Rusyo, Griego, Siriako, Armenian, Coptik, atbp. (890-1054) grupo ng mga ereheng

obispo sa Silangan

890
Lutherans (20 grupo) Martin Luther 1517
Mennonites (17 grupo) Menno Simons 1523
Church of England (Anglican Communion) Henry VIII 1532
Calvinist Reformed Church John Calvin 1535
Presbyterians (10 grupo) John Knox 1560
Baptists (23 grupo) John Smyth 1600
Baptist Church Roger Williams 1639
Religious Society of Friends (Quakers) George Fox 1648
Methodists (19 grupo) John at Charles Wesley 1739
Disciples of Christ Thomas at Alexander Campbell 1827
Brethren Plymouth (8 grupo) J. Nelson Darby 1827
Latter Day Saints (7 grupo) Joseph Smith 1830
Adventists (4 grupo) William Miller 1831
Seventh-Day Adventist Joseph Bates, James

White at Ellen White

1863
Salvation Army Gen. William Booth 1865
Jehovah’s Witnesses Charles Taze Russel 1872
Church of Christ, Scientist Mary Baker Eddy 1879
Volunteers of America Ballington Booth 1896
Pentecostal Assemblies (9 grupo) mga revivalist 1901
Aglipayanismo (Philippine Independent Church) Gregorio Aglipay 1902
Iglesia Ni Cristo Felix Manalo 1914
Four-Square Gospel Aimee Semple Mcpherson 1927
Iglesia ng Dios kay Cristo Hesus Haligi at Suhay ng Katotohanan Nicolas Perez 1936
Jesus is Lord  Church Eddie Villanueva 1972
Ang Mga Kaanib sa Iglesia ng Dios kay Cristo Hesus Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas, Inc. (Ang Dating Daan) Eliseo Soriano 1980

16 Tingnan ang puna ni Dr. Melanio P. Gabriel, Jr. dating namumuno sa Metro Manila Secretariat ng INC sa kanyang aklat na may pamagat  na, Ang Mga Lihim at mga Kabulaanan ng Iglesia ni Kristo (Manalo), 13, na sinipi ni Alexander P. Ayers, Tunay Nga Bang Sugo Ng Diyos si Felix Manalo? (Caloocan: Berean Research Publication, 1985), 125.

17 Ayon kay Ignacio B. Camello, Quo Vadis? Jesus Christ or Felix Manalo. PBM (Arcdiocese of Manila: PMAS, 1987), 51  hindi nangangahulugan na kung ang isang sekta ay nagpangalan sa kanyang sarili ng Iglesia ni Cristo ay ito na nga ang Iglesiang itinatag ni Cristo sa Jerusalem.

18 Ang mga pundamentalista ay tunay na maalam sa pagtalakay ng mga kapintasan ng Iglesya Katolika  ngunit malubha naman ang kamangmangan sa mga di mapapantayang kabutihang nagawa at patuloy na ginagawa ng mga banal at relihiyosong Katoliko sa bawat panahon mula pa noong unang siglo. Kapuna-puna na ang mga impormasyong ginagamit sa paninira ay hango din naman mula sa mga aklat Katoliko. Ipinaliliwanag nila ang mga ito nang wala sa kontexto at lihis sa diwa at intensyon ng may-akda. Malimit na ang kasagutan sa kanila mismong mga palaisipan ay matatagpuan sa mismong aklat na ginagamit bilang reperensya.

19 Gerardo Tapiador. Ang Pananampalatayang Katoliko Romano at ang Biblia.  Makati City: St. Paul’s Philippines, 1989), 7-8.

20 Tingnan ang ginawang pagtalakay ni Lightfoot, Apostolic Fathers II 2.310-12 at ni Funk, Patres Apostolici 1:282-83 ukol sa kahulugan ng katholike sa Smyrneans 8:2.

21 Binago ng mga repormistang tulad nina Martin Luther at John Calvin ang kahulugan ng salitang Katoliko. Itinuturing nila ang Iglesya bilang isang di nakikitang institusyon. Para sa kanila ang Iglesya Katolika ay sumasaklaw sa lahat ng mga Cristiano, kahit pa may doktrinal na pagkakaiba ang paniniwala nila sa isa’t- isa. Hindi ito maka-Biblia sapagkat ayon  sa matalinhagang pahayag ni San Mateo (5:14) hindi ito maitatago samantalang nakatayo sa ibabaw ng burol. Ang Diyos na Di-nakikita ay nagkatawang-tao upang maitatag ang isang Iglesyang nakikita (1 Cor 12:12,27-31) Kung paanong ang isang lungsod na nasa ibabaw ng burol ay hindi maitatago, gayundin naman, ang Iglesya ay hindi maitatago upang maitanyag at maparangalan ang sangnilikha kasama ni Cristo.

22 Iba ang ibig tukuyin ng pormulasyon sa isyu ng pagkakatatag. Kung ang pormulasyon man ng pangalang Banal na Iglesya Katolika Apostolika Romana ay pinagtibay noon lamang 1870 sa pamamagitan ng Konsilyo ng Trento gaya ng sinasabi ni Eliseo Soriano sa kanyang ka-debateng si Victor Villas (Channel 21, Abril 26, 2001)  hindi naman nangangahulugan na noong panahong yaon lamang naitatag ang Iglesya na ang Panginoong Jesu-Cristo mismo ang nagtatag. Kung babasahin lamang ang kabuuan ng reperensya (Discourses on the Apostles Creed ni Clement H. Crock)  na ginamit mismo ni Eliseo Soriano ay matatagpuan din doon ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong uri ng pormulasyon.  Hindi niya ito binanggit sapagkat nalalaman niya na hindi ito papabor sa kanyang itinataguyod na aral.

23 Tulad na lamang ng pagtatangka ng Iglesia Ni Cristo  na patunayang si Constantine the Great daw diumano ang nagtatag ng Iglesya Katolika. Ang paksang ito ay tinalakay na mabuti ni Duetao sa kanyang aklat na may pamagat na Biblical Questions,  46.81 bilang dagdag tugon sa mga tanong ng dating miyembro ng Iglesia Ni Cristo na nakatuklas sa naiibang paggamit-interpretasyon ng kasaysayan. Ang anumang dagdag impormasyon tungkol sa katauhan ng tagapagtatag na kanilang binanggit  ay maaaring makuha sa alinmang popular na encyclopedia – dahilan upang hindi  ko na ito sinikap  na ilakip sa babasahing ito.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s