Sa Demonyo ang Aral na Nagbabawal sa Pag-Aasawa (2)

intro

 

Ipinapakita ng Biblia sa pamamagitan ng kanyang aral kung sino ang tunay na sa Dios. At ang batas sa Simbahang Katoliko na  nagbabawal sa pag-aasawa ay nagtulak sa mga pari na masangkot sa mga eskandalong sekswal.  Samakatuwid, malinaw daw na ang aral ng Simbahang Katolika ay aral ng demonyo.

 

1 TIMOTEO 4:1-3 MBB Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu: sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng diyablo. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhi’y may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa…

1 CORINTO 7:2  Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae’y dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa.

 

Mahalaga na bigyang pansin ang mga suliraning tulad nito na nangyayari sa Iglesya. Hindi makatwiran na basta sumipi ng texto at ikapit ito sa Iglesya Katolika. Ang mga eskandalong sekswal sa bayan ng Diyos ay hindi bagong bagay. Ipinapakita ng Biblia mismo na hindi tinatalikuran ng Diyos ang kanyang bayan kahit pa ito ay may mga lingkod na nakakagawa ng pagkukulang. Hindi niya inaalis ang pagtawag dito bilang ang iglesya (Apo 2:18) o iglesya ng Diyos (1 Cor 1:2; 2 Cor 1:1) dahil sa may nakakagawa ng karimarimarim na sekswal na kasalanan:

 

1 CORINTO 5:1 Nakarating sa akin ang di mapag-aalinlanganang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo – kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano’y di gumagawa ng ganyang kahalayan.

PAHAYAG 2:20-25 Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo: … ibinubulid sa kahalayan… pagsisihan at talikdan ang mahalay na pamumuhay ngunit ayaw niyang magbago… mararatay siya sa higaan pati ang mga nakiapid sa kanya…

 

Sa Biblia ay may binanggit na masasamang Pari sa Templo ng Silo na nakikipagtalik sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng Tabernakulo (1 Sm 2:22-24). Sila ay sina Ofni at Finees na anak ni Eli na parehong lapastangan at walang takot sa Diyos (1 Sm 2:12.22-24). Hindi nawalan ng bisa ang katayuan at karapatan nila bilang Pari o kaya ay ang pagiging tunay ng kanilang relihiyon; bagamat pinarusahan sila ng kamatayan (1 Sm 2:34; 4:11). May dahilan kung bakit pinahintulutan itong mangyari sa mismong bayan ng Diyos. Kaya ang pagkakaroon ng masamang mga Pari sa Iglesya Katolika ay hindi nangangahulugang huwad o mali at hindi sa Diyos ang Iglesyang ang Kanyang Bugtong na Anak mismo ang nagtatag.

 

Ang pagkakaroon ng mga eskandalo ay hindi nangangahulugang wala ng pagkakataong ibinibigay ang Diyos para magbago at magsisi. Katulad ng eskandalong ginawa ni David na pumatay at nakiapid (2 Sam 11 at 12) ngunit nagsisi at nagpasakop na maging lingkod ng Diyos. Gayundin ang nangyari kay Pedro na nagtaksil ngunit nagbalik-loob upang pamunuan ang Iglesya (Mt 16:18; Jn 21:15-17).  Kaya mahalaga ang patuloy nating pananalangin para sa isa’t-isa upang sama-sama nating mapagtagumpayan ang kahinaang dulot ng kasalanan (1 Timoteo 2:1.3-4).

Sa pag-aaral na ginawa tungkol sa mga kasalanang sekswal ng Pari napatunayan na hindi ito dahil sa wala silang asawa. Napatunayan din na ang kasalanang ito ay hindi bukod tanging nangyayari lamang sa Iglesya Katolika. Ang kasalanang ito ay nangyayari maging sa mga Iglesya Protestante na ang mga Pastor o Ministro ay pinapayagang mag-asawa. Napakahaba ng listahan ng mga popular na Pastor at Televangelist na nasangkot sa ganitong uri ng kasalanan. Makatutulong siguro kung magbibigay tayo ng ilang halimbawa ng mga pangalan at pinamunuang kongregasyon ng mga Pastor at Ministro. Iiwan ko na sa mambabasa ang paggawa ng karagdagang pananaliksik tungkol sa iba pang mga detalye:

FELIX MANALO Iglesia ni Cristo
ELISEO SORIANO Members Church of God International
JIMMY SWAGGART Jimmy Swaggart Ministries
JIM BAKKER Praise The Lord
TERRY SMITH Canyon Creek Baptist Church
ORAL ROBERTS Methodist Pentecostal
PAT ROBERTSON Christian Broadcasting Network
PAUL CROUCH Trinity Broadcasting Network
DOUGLAS GOODMAN Victory Christian Centre
BENNY HINN Benny Hinn Ministries
TED HAGGARD National Association of Evangelicals
PAUL BARNES Evangelical Church Grace Chapel
JOE BARRON Prestonwood Baptist Church

 

 

Ang mga eskandalong sekswal ay nagtutulak sa marami upang isipin na sa demonyo nga ang Iglesya Katolika dahil ayon sa kanila ang gawa ang nagpapatunay. Para sa maraming pumupunang biblista, natutupad lamang ang Kasulatan na nagsasabing, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, “Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit…”(Mt 7:21).  Kaya nga, ayon sa kanila, may panawagan na mag-ingat sa mga bulaang propeta:

 

MATEO 7:15.20 Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta; nagsisilapit sila sa inyo na animo’y tupa, ngunit ang totoo’y mababangis na asong-gubat.

Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta.

 

Mabuti na ang bawat Cristiano ay nakakaalam sa textong ito. Totoo na may mga bulaan o huwad na propeta o mangangaral na lilitaw upang magturo ng mga maling aral. Pero natitiyak natin na hindi sa Iglesya Katolika natutupad ang paglitaw ng mga bulaang mangangaral. Muli ay alalahanin natin na sa panimula ng kabanata 4 ng Sulat ni Pablo kay Timoteo ay may banggit na, “sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya.” Hindi ito pwedeng matupad sa Iglesya Katolika sapagkat ito ang pinatutunayan ng Kasaysayan na pinakamatandang Iglesyang Cristiano. Ang Iglesya Katolika ay matatalunton mula pa sa panahon ng mga apostol. Ito ang Iglesyang itinayo ng Panginoong Jesus at may taglay itong pangako na hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan (Mt 16:18). May hula na noon pa man ang propetang si Daniel tungkol dito:

 

DANIEL 2:44 Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian.

(tingnan din Lucas 1:33)

 

Walang ibang Iglesya na sinasabi ang Diyos na kanyang itatayo pa sa huling araw sa pamamagitan ng isang sugo o mangangaral. Wala ring texto sa Biblia na magsusugo ang Diyos ng isang anghel upang magtatag ng bago at ibang Iglesya. May malinaw na pangako ang Panginoong Jesus na ang Iglesyang siya mismo ang nagtatag ay kanyang sasamahan hanggang sa katapusan ng sanlibutan (Mt 28:20; Jn 14:16; 10:28-29). Kaya ang tinutukoy na mga bulaang propeta ay ang mga mangangaral na nagsipagtatag ng kanya-kanyang Iglesya. Ang ibinunga ng ganitong gawa ay pagkakawatak-watak o pagkakampi-kampi:

 

ROMA 16:17 Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo; iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Cristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin, at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain.

(tingnan din Juan 17:11.20-22)

 

Dahil dito walang karapatan ang sinuman na pumulot ng bato upang pukulin ang Iglesya. Marami ng ibat-ibang uri ng kasalanan ang ibinunga ng pagtatatag ng naiiba at bagong Iglesya kaysa doon sa itinatag ng Panginoong Jesus. Bukod sa mga sekswal na kasalanan ang pagtuturo ng mga aral na lihis sa aral ng tunay na Iglesya ay tiyak na magdadala sa kapahamakan. May babala laban sa mga mangangaral na hindi naman talaga tunay na isinugo ng Diyos:

 

GALACIA 1:7 Ang totoo’y walang ibang mabuting balita; lamang, may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting Balita tungkol kay Cristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya! Sinabi na namin, at inuulit ko: kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa Mabuting Balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya!

EZEKIEL 13:6 Pawang kasinungalingan ang ipinahayag nila. Ang pahayag nila’y, “Sinasabi ni Yahweh,” kahit hindi ko sila sinusugo. Sa kabila noon, inaasam nilang pangyayarihin ko ang kanilang ipinahayag. Huwad ang kanilang pangitain at kasinungalingan ang kanilang pahayag pagkat sabi nila’y pasabi ko iyon bagamat wala akong sinasabing ganoon.”

 

Hindi maitatanggi ng Kasaysayan ang mga pansariling pagkukulang at kasalanan ng mga tagapagtatag ng bago at ibang Iglesya. Ang mga pagkukulang at kasalanan ay hindi sa Iglesya Katolika lamang nangyayari. Ang kasalanan ng .08% na mga pari sa loob ng 50 taon ay hindi nagpapatunay na mali ang aral ng Iglesya katolika. Hindi rin nito pinatutunayan na hindi nga ito ang tunay na Iglesyang itinatag ng Panginoong Jesus.

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s