Upang Maligtas Kailangan na Maging Born Again

born1

 

Ipinangangaral ng mga bagong sulpot na grupo na kailangang ang tao ay “ma born-again” kung nais niyang magtamo ng kaligtasan. Ayon sa kanila ito ang ipinaliwanag ng Panginoong Jesu-Cristo kay Nicodemo na isang Pariseo at pinuno ng mga Judio. Ipinahahayag nila na ang ibig sabihin ng “born again” ay ang muling pagsilang hindi sa pamamagitan ng pagpasok sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos na bunga ng pansariling interpretasyon sa Biblia (Apo1:3;Col4:16). Ang pinakamamahal na alagad daw ng Panginoon ang mismong nagpapatotoo:

JUAN 3:3 KJV Sumagot si Jesus at sa kaniya’y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao’y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios.

1 PEDRO 1:23 MBB Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos.

Mahalagang magsimula tayo sa pag-unawa ng mga salitang ginamit. Madalas gamitin ng mga di-Katoliko ang salitang “born again” ng hindi muna sinuri kung ito nga ba ang literal na salin mula sa Bibliang Griego na orihinal na wikang pinagmulan ng nabanggit na salita. Sa Bibliang Griego ay ganito ang binabanggit:

JUAN 3:3  Ean me tis gennethe anothen, ou dunatai idein ten basileian tou Theou.

Kapansin-pansin na ang ginamit na salita ay gennethe anothen at hindi gennethe palin. Kaya ang tama at angkop na salin ay isilang mula sa itaas sa halip na ipanganak na muli. Dahil dito ang mga tagapagsalin ng Biblia ng Sambayanang Pilipino (BSP) ay nagsikap na isalin ang nabanggit na texto ng ganito:

JUAN 3:3  Sumagot si Jesus sa kanya: “Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli mula sa itaas.”

Sa kadahilanang ito hindi mabuti na magkaroon ng pag-abuso sa paggamit ng nabanggit na salin sapagkat posibleng maging lihis ang interpretasyon ng texto sa diwa na nais ipaunawa ng may-akda ng ebanghelyo. Maaaring mangyari na, tulad ni Nicodemo (Jn 3:4), hindi rin maunawaan ng ibang Katoliko ang ibig sabihin ni Jesus ng “pagkapanganak mula sa itaas” o “born from above.” Ayon sa mga dalubwika ng Banal na Kasulatan isinalin lamang ang Griegong “gennethe anothen” na born-again sa halip na born from above sapagkat asiwa sila sa kakatwa (awkward) at di pangkaraniwang daloy ng pangungusap.

May tiyak na dahilan ang Panginoong Jesus ng sabihin niya kay Nicodemo na walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli mula sa itaas. Nais baguhin ni Jesus ang sinaunang paniniwala ng mga Judio na ang isang tao ay maaari lamang maging bahagi ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng natural na kapanganakan mula sa mga magulang na Judio. Para sa mga Judio ang kanilang lahi ang piniling-lahi at tunay na bayan ng Diyos.

Ang paniniwalang ito ay binago ng Panginoong Jesu-Cristo. Tinutulan niya ang pagkakaunawa ng mga Pariseo na tanging ang kanilang relihiyon lamang ang nagiging kalugod-lugod sa Diyos ng dahil sa pinagmulang lahi. Ipinauunawa ni Jesus na sa bagong kaayusan ang tao ay nagiging bahagi ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo. Na upang maging kabilang sa bayan ng Diyos hindi na mahalaga na isilang mula sa piniling lahi (ang Israel) kundi ang isilang mula sa itaas (o mula sa Diyos).

JUAN 1:12-13 Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga’y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos.

(tingnan din Mc 16:16; Mt 28:19)

GALACIA 3:27-29 Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Cristo ay pinananahanan ni Cristo. Wala ng pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae – kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. At kung kayo’y kay Cristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham, at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos.

(tingnan din Col 3:11)

EFESO 2:19 Samakatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan.

(tingnan din Rom 2:28-29)

 

Kaya mali ang kongklusyon ng mga Pastor Protestante na hindi binyag o bautismo ang tinutukoy sa Juan 3. Maliwanag ang ipinahayag ng Panginoong Jesu-Cristo kay Nicodemo na isang Pariseo at pinuno ng mga Judio.

JUAN 3:5-6  “Sinasabi ko sa inyo,” ani Jesus, “maliban na ang tao’y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu.

Noong isagawa na ng mga apostol ang utos ng pangangaral wala ni isa man sa kanila ang nagkamali na sabihing kailangan munang “ma-born again” bago bautismuhan sapagkat alam nila na bautismo ang tinutukoy ni Jesus. Katunayan, kung iuugnay natin sa tagpong ito ang pagpapa-bautismo ni Jesus (Mt 3:13-17) mauunawaan natin na ginawa niya ito upang ipaunawa ang ilang mahahalagang bagay – na sa pamamagitan ng bautismo ay: a). nabubuksan ang langit; b). ipinagkakaloob ang Espirito Santo, at c). kinikilala ang mga binyagan bilang kanyang  anak (Rom 8:15; MBB; Gal 4:4-6 MBB). Ipinauunawa lamang sa atin ng texto na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Upang sa pamamagitan nito tayo ay mabuhay sa pamamagitan ng isang bagong pamumuhay (Rom 6:3-4).

Dahil dito may dahilan si  Pablo na sabihing “… ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa ng bagong nilalang” (2 Cor 5:17; Gal 6:15). Ipinahihiwatig nito na ang paglikha o pagsilang mula sa itaas ay nangyayari “kay Cristo” o sa biyaya ni Cristo. Kaya hinihimok niya ang mga Cristiano na lubusang itakwil na ang masamang  pag-uugali upang patuloy na mabago ayon sa larawan ng  Diyos.

COLOSAS 3:8-10 Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito: galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw, at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t-isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa kanya.

Samakatuwid, kung sa Lumang Tipan ang pagtutuli ng mga bagong panganak na may edad na walong araw (8) ay ginagamit na tanda ng pagiging kasapi ng pamayanan o bayang Israel, (Gen 17:9-14) ang binyag sa Bagong Tipan naman ang naging katulad na tanda ng sinumang nagnanais maging kasapi sa Iglesya (1 Cor 12:12-13). Sa palagay ng may-akda higit na malubha pa sa pagkakamali ni Nicodemo (Jn 3:4.9-10) ang pagkakamali na ibinunga ng maling pagkakaunawa ng mga Pastor Protestante. Ang akala nila ay nag-uutos ang Panginoong Jesu-Cristo na magtatag ng bago at ibang iglesya24 kaysa doon sa naitatag na.

Walang ganoong unawa si Nicodemo sapagkat wala siyang itinatag na grupo, sekta, o iglesya. Hindi rin ito ipinangaral ni Nicodemo sapagkat wala namang ganoong utos si Jesus sa kanya na katulad ng sinasabi ngayon ng iba. Ang mga pananalita ni Jesus kay Nicodemo ay isang paglalarawan lamang kung ano ang nangyayari sa bautismo.

At maaaring mahigpit nilang itanggi ang katotohanang layunin nilang humiwalay sa tunay na Iglesya. Sinadya man o hindi naipit sila sa katotohanang iba ang kanilang iglesya kaysa doon sa iglesyang umiiral na at matatalunton pabalik sa unang siglo – sa panahon ng Panginoong Jesu-Cristo. Kaya upang makaiwas sa mabigat na suliraning ito umimbento sila ng aral na hindi nagpapahalaga sa kanilang Iglesya kung ang pag-uusapan ay pagtatamo ng kaligtasan. Na lubos namang sinasang-ayunan ng may-akda sapagkat ibang-iba talaga ang kanilang Iglesya sa tunay na Iglesyang25 may kaugnayan kay Cristo.

Ngayon naman ay suriin natin ang ikalawang texto na ginagamit nila kasama ng Juan 3:3 KJV –  ang 1 Pedro 1:23 MBB. Ayon sa texto “muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao.

Kaya sa sumunod na talata na sinipi ni  Pedro mula sa Isaias 40:6.7 ay inihambing ang tao sa damo na natutuyo at nalalanta. Hindi tulad ng salita ng Panginoon na namamalagi kailanman (1 Ped 1:24-25a). Ngunit nagtatapos ito sa pamamagitan ng pahayag na tumutukoy sa may karapatan na magpahayag ng Mabuting Balita:

1 PEDRO 1:25 Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman.” At ito ang Mabuting Balitang ipinangaral sa inyo.

(tingnan din Roma 10:14-15)

Mahalagang bagay na bigyang pansin natin ang katotohanang nais ipaunawa ng huling pangungusap na binanggit sa itaas. Ipinapahayag nito na ang mga tao na “ipinanganak na muli” sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos ay muling isinilang sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinangaral sa kanila.

Si Cristo ang nagbigay sa Iglesya ng karapatan na ituro ang katotohanan. At hindi maaaring basta agawin na lamang ng sinumang tao ang karapatan na ito ng Iglesya na ituro ang katotohanan (Mt 28:18-20). Alam ng lahat na ang Biblia ay naglalaman ng mga katotohanang ibinunyag ng Diyos ngunit dapat nating tanggapin ng may pagpapakumbaba na hindi sapat ang Biblia sa ganang kanyang sarili lamang upang ituro ang mga aral na dapat nating matutuhan. Ang karanasan ng Etiopeng Eunuko ay nagpapatotoo na ang mga tao na nagbabasa ng salita ng Diyos  ay nangangailangan ng may karapatang mangaral na magtuturo sa kanila ng tamang pag-unawa sa sinasabi ng Biblia.
GAWA 8:26-31  Kaya’t naparoon si Felipe. Sa darating naman ang  isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Etiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya’y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. “Sabayan mo ang sasakyang iyon,” sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe, at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya’t tinanong niya ang eunuko, “Nauunawaan po ba niyo ang inyong binabasa?” “Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?” sagot nito. At si Felipe’y inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya.

Walang texto sa Kasulatan ang nagsasabi na sapat na ang pagbabasa ng Biblia upang maipanganak na muli at maging tunay na Anak ng Diyos. Wala ring texto sa Kasulatan ang nagsasabi na ang sinumang humihiling ng gabay ng Espirito Santo bago magbasa ng Biblia ay tiyak na tatanggap ng Patnubay. Halos lahat ng denominasyong Protestante ay naniniwala at itinataguyod ang katiyakan ng ganitong aral kahit pa sila ay hindi nagkakasundo sa isa’t-isa. Ngunit hindi inaangkin ng Banal na Kasulatan na sapat na ang ganitong pamantayan. Ang kasaysayan at mismong ang Kasulatan ay nagbibigay patotoo na ang Patnubay ay ipinagkaloob lamang para sa mga tagasunod ni Cristo na matatalunton pa sa panahon ng mga unang alagad  (Jn 15:26-27; 16:7-8.13). Hindi niya ito kailanman ipinangako sa mga tao na nagtatag ng bago at ibang Iglesya (Rom 16:17-18; Gal 1:7). Si  Pedro mismo ang nagpahayag na ang mga hulang matatagpuan sa Biblia ay hindi maaaring basta bigyang kahulugan ng kung sinu-sino sapagkat nangangailangan ito ng tagapagpaliwanag. Nagbibigay babala siya sa sinuman na maaaring magkamali sa pagbibigay ng interpretasyon.

2 PEDRO 1:20 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa Kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan.

2 PEDRO 3:16 Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain, at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga Kasulatan, anupat ipinahahamak nila ang kanilang sarili.

Kung gayon, ang Iglesya na nagtataglay ng “di-nagkakamaling” kapangyarihan ang magsisilbing instrumento upang maipanganak na muli ang isang tao sa pamamagitan ng buhay na salita ng Diyos. Ang Iglesyang ito ang may responsibilidad kung paanong tayo ay “maipanganganak na muli” at maging mga tunay na anak ng Diyos (1 Pd 1:23). Ang Panginoong Jesus mismo ang nagtatag ng Iglesya sapagkat alam niyang may mahalagang papel itong gagampanan sa buhay ng mga Cristiano. Ang Iglesya na buhay at nagsisilbing haligi na pinagsasaligan o pinagtitiwalaan ng katotohanan ng ating pananampalataya (Mt 16:18 MBB; 1 Tm 3:15).

Kaya masama ang ibinunga ng hindi pagpapasakop sa karapatan at kapangyarihan ng Simbahan na ipaliwanag ang Banal na kasulatan. Nagbunga ito ng pagkakahiwalay, pagkakanya-kanya at kawalan ng pagkakaisa. Ayon kay  Mateo, “… nakikilala ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga” (Mt 12:33b SNB). Hindi kailanman ninais ng Panginoon na ang kanyang mga alagad ay magkahiwalay, magkanya-kanya, at mawalan ng pagkakaisa gaya ng pinatutunayan ng kasaysayan ng Protestantismo buhat ng ito ay magsimula. Katunayan, ipinanalangin pa  ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad (Jn 17:21). At tulad ni Jesus pinapayuhan ni  Pablo ang mga Cristiano na mapanatili ang pagkakaisa sa aral at paniniwala26 – pagkakaisa na mula sa Espiritu.

EFESO 4:3-5 Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu; gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

(tingnan din  Juan 17:9-11.20-23)

Samakatuwid, kung ang mga Protestante ay hindi naniniwala sa di-nagkakamaling kapangyarihan ng Iglesya, at kung ang Iglesya na kanilang kinabibilangan ay hindi makapagbibigay ng katiyakan ng katotohanan sa kanilang mga interpretasyon at pagbibigay kahulugan sa Kasulatan walang dahilan upang tayo ay magtiwala sa ganitong uri ng Iglesya. Kung ang interpretasyon nito ay pawang nagmula lamang sa tao maituturing itong tradisyon lamang ng tao. At pinawawalang bisa nito ang salita ng Diyos.

24 Huwag nating kalilimutan na ang Iglesya ay tumutukoy “sa mga tinawag ng Diyos mula sa labas” upang magtipon bilang mga hinirang ng Diyos.  Ang Iglesyang ito ay inilalarawan bilang isa lamang katawan na may isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo (Ef 4:4-5)

25 Si Cristo ay nagtatag ng isang buhay na Iglesya na magtuturo taglay ang kanyang kapangyarihan (Luc 10:16; Mt 18:17-18). Hindi maaaring maging haligi at saligan ng katotohanan ang isang Iglesyang walang kibo, walang kakayahan at bingi sa mga hamon ng bagong panahon. Ilan sa halimbawa nito ay ang aborsyon, diborsyo, pornograpiya, euthanasia, cloning, contraceptive materials, graft and corruption, environmental abuse, atbpa.

26 Ang Panginoong Jesus ay nanalangin para sa pagkakaisa. Gayundin nagbibigay ng payo ang apostol na si San Pablo sa kanyang mga kapwa Cristiano na “manatiling matatag sa mga katotohanang itinuro sa kanila” (2 Ts 2:15) at huwag babaling sa ibang ebanghelyo (Gal 6-9). Sapagkat yaon lamang mananatiling tapat sa kanyang mga aral hanggang sa wakas ang maliligtas (Mt 10:22; Jn 15:6; Apo 2:10-11.26). Ang pagkakaiba at pagkakasalungatan ba ng mga aral ang ibubunga sa tunay na Iglesya ng panalangin ng Panginoon ukol sa pagkakaisa? Malinaw na hindi natutupad sa mahigit 25 libong denominasyong Protestante ang patotoo ng Biblia na ang kanilang iglesya ang tunay na Iglesya.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s