Mali na Tawaging Ginoo si Mariang Ina ni Jesus

nativity-mary-mother-of-jesus-baby-jesus-1301892-high-res-print

 

 Ayon sa mga Protestante ang pagtawag kay Maria bilang “Ginoo” ay isang taguri na madaling patunayang walang pinagbabatayan sa Biblia. Malaking kabobohan daw na tawagin ang ina ng Panginoon sa paraan na iniuukol lamang para sa mga kalalakihan. Para sa kanila hindi na ito pagpapakita ng paggalang kundi pang-iinsulto na ito sa ina ng Anak ng Diyos. Pinatutunayan pa nila na walang anumang texto sa  Biblia ang mababasa na si Maria ay tinawag na “Ginoo”. Ang malinaw daw na sinasabi ng Biblia ay ganito:

 

ROMA 1:21.25  Kahit na kilala na nila ang Diyos siya’y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang Lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.

 

 

Ang hindi nalalaman ng mga Protestante ay ang katotohanang may kaugnayan ang Kasaysayan at ang Banal na Kasulatan sa paggamit ng taguri na “Ginoo” patungkol kay Maria. Ating suriin ang mga batayan.

 

Sa kontexto ng pagbibigay parangal sa Ina ng Anak ng Diyos nabuo ang kahilingan ng panalangin kay Maria. Hindi natin dapat isipin na walang batayan ang kahilingan ng panalangin kay Maria – ang Aba Ginoong Maria – sa Banal na Kasulatan at Kasaysayan. Hindi ito kabobohan kundi mas malawak na pag-unawa sa naging papel ng pag-unlad ng wikang Tagalog. Mahalagang bagay sa pagsusuri na isaalang-alang  ang pagbabago o pag-unlad ng mga ginagamit na salita sa kontexto ng kanyang partikular na kultura. At hindi nakaligtas dito maging ang kahilingan ng panalangin na may pamagat na Aba Ginoong Maria.

 

Ang Aba Ginoong Maria ay isang “matandang salin”113 ng kahilingan sa panalangin sa wikang Tagalog. Ginagamit na ang pagpaparangal at kahilingang ito kay Maria simula pa noong panahon ng mga Kastila. Ang sinaunang salitang “ginoo” ay sinaunang pananalita ng pagbibigay-pitagan, pagpaparangal o paggalang. Sa Doctrina Christiana (1593), ang pinakaunang aklat na nailimbag sa Pilipinas, matatagpuan na ang nasabing matandang salin ng pagsamo kay Maria:

 

“Aba, guinoo Maria matoua cana, napopono ca nang gracia, ang Panginoon Dios, ae, nasayyo. Bucod cang pinagpala sa babying lahat. Pinagpala naman ang y yong anac na si Jesus. Santa Maria yna nang Dios, ypanalangin mo cami macasalanan ngaion at cun mamatai cami. Amen Jesus.”

 

Nauunawaan ng mga Katoliko na si Maria ang tao na pinarangalan ng Diyos ng higit sa lahat. Kaya sa paglapit ng  isang mananampalatayang Katoliko upang humiling na siya ay ipanalangin o samahang manalangin (1 Tm 2:1-4; Gw 1:14) “ngayon at hanggang sa kamatayan” binabati muna niya si Maria gaya ng iniutos ng Diyos na gawing pagbati ng anghel Gabriel sa kanya:114

 

LUCAS 1:28 a (J. T.Trinidad)     At pagpasok ng anghel sa kinaroroonan niya ay binati siya:

“Aba puspos ka ng grasya;

Ang Panginoon ay sumasaiyo;

 

Matapos ang pagbati ng anghel kay Maria tinutularan natin ang may kagalakang bati na idinikta ng Espirito Santo kay Elisabet (Lc 1:41). Si Elisabet ang pinaka-una sa mahabang tala ng salinlahi na kumilala kay Maria na “bukod na pinagpala.”

 

LUCAS 1:41c-42 BSP               … at napuspos ng Espirito Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw

at sinabi:

“Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan.

Pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan!

 

MATEO 1:21                             na si Jesus

 

Ang kahilingan  sa panalangin  ay umaabot sa sukdulan ng  pagpapatunay sa   mga pananalitang biblikal na nagpupuri sa naging bunga ng dalisay na sinapupunan ni Maria – si Jesus. Ang ating pagtitiwala kay Maria ay ganap sapagkat may pagsusumamo na sana tayo ay samahan niya hanggang sa “oras ng ating kamatayan.” Umaasa tayo na sana ay maging kasa-kasama natin siya tulad ng ginawa niyang pagsama sa kanyang anak noong ito ay nakabayubay sa krus at nasa bingit ng kamatayan. Umaasa din tayo na sana ay tanggapin niya tayo tulad ng pagtanggap ng isang ina hanggang sa maihatid tayo sa kanyang anak na si Jesus.  Ang panalangin na ito ay nagwawakas sa pagbibigay ng Papuri at Luwalhati sa naging papel ng Ama at ng Anak at ng Espirito Santo matapos ang kahilingan kay Maria na ”ipanalangin tayong mga makasalanan ngayon at hanggang sa oras na tayo ay mamatay.

 

LUCAS 1:43                              Santa Maria

AWIT 118:27                            Ina ng Diyos

1 PEDRO 3:12                           ipanalangin mo kaming

mga  makasalanan ngayon

at kung kami’y mamamatay.

PAHAYAG 3:14; 22:20           Amen.

 

Kaya mali na isiping walang batayan at hindi nararapat ang paggamit ng salitang “Ginoo” para kay Maria. Malinaw na sa mga sinaunang Tagalog ang “Ginoo” ay tumutukoy sa isang babaeng may mataas na karangalan.115 Ginagamit ng mga sinaunang Katoliko ang “Ginoo” patungkol kay Maria sa layunin na ipakita ang mataas na paggalang sa kanya. Ang pinakamatalino at pinakamahusay na Pilipinong manunulat na si Dr. Jose Rizal na nabuhay noong panahon ng Kastila ay may binanggit ding ganitong pananalita sa kanyang liham Sa Mga Kadalagahan sa Malolos, Bulakan (1889) na ganito ang sinasabi:

 

Pukawin sa loob ang sigla at sipag, maginoong asal, mahal na pakiramdam, at huwag isuko ang pagkadalaga sa isang mahina at kuyuming puso.

 

Ang Pambansang Bayani ay tiyak na nakakaunawa na noong isinusulat niya ang pananalitang “maginoong asal” nalalaman niyang ang gamit ng salita ay hindi lamang limitado para sa mga lalaki. Sa paglipas ng mga panahon, ang salitang “Ginoo” ay naging pan-lalaking katawagan na lamang kahit pa nanatili ang orihinal na gamit nito sa kahilingan ng panalangin kay Maria. Ngunit maling sabihin na hindi na ito pagpapakita ng paggalang sa ina ng Panginoon. Bunga lamang ito ng kakulangan ng kaalaman sa wika ng sinaunang Tagalog.

 

Samakatuwid, ang salitang “Ginoo” ay ginagamit na patungkol kay Maria hindi pa man naitatatag ang alinman sa mga bago at pekeng iglesya sa Pilipinas. Ginamit ang salitang ito upang ipakita ang mataas na paggalang o pagpaparangal sa ina ng Panginoon. Si Maria ay pinararangalan ng mga Katoliko upang lalong ibigin si Jesus. Ang Panginoong Jesus ang tanging dahilan kung bakit natin pinararangalan si Maria. Pag-ibig ang unang aral na ating natutuhan sa buhay ni Maria. Nagbibigay siya ng halimbawa kung paano mapapalalim ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sa pamamagitan ni Maria namamalas natin ang pagmamahal ni Cristo na higit pa sa lahat ng maaari nating malaman (Ef 3:17-19 BSP).

 

 

113 Upang  maiwasan ang nalilikhang katanungan ukol sa pananaw na hindi na napapanahong paggamit ng salita, may ilang mga lider Katoliko ang nagpasya o nagpahintulot na palitan na ang “Aba Ginoong Maria” ng “Aba Po Maria o Aba Santa Maria”

114 Kaya wala sa katwiran na ilapat sa Rosaryo ang puna ukol sa walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin. Lilitaw na paglaban na ito sa Salita ng Diyos sapagkat ang bati na binanggit ng anghel Gabriel ay nagmula mismo sa Diyos.

115 Bong Barrameda, Inquirer Trivia. Philippine Daily Inquirer, April 7, 1999.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s