Sa Papa ng Roma Tumutukoy ang 666

pope-francis1

 

 Ang paniniwala na ang Papa sa Roma ang tinutukoy sa Biblia na anti-Cristo o 666 ay pinaniniwalaang sinimulan at inimbento ng mga Sabadista. Nagkalat sila ng maling impormasyon na sa korona ng Papa ay nakasulat ang Vicarius Filii Dei. Diumano ang bawat titik ng salitang ito ay may katumbas na bilang na ang kabuuan ay 666. At na ang Papa sa Roma ang tinutukoy na halimaw sa Biblia na nagtataglay ng bilang na nabanggit:

 

V   I   C   A   R   I   V   S     F   I   L   I   I     D   E   I

5   1 100  0    0    1  5    0     0   1  50  1  1   500  0  1 =  666

 

APOCALIPSIS 13:18 KJV Dito’y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagkat siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu’t anim.

 

 

Ang paniniwala na ang Papa sa Roma ang tinutukoy na Halimaw sa Apocalipsis ay nagmula sa mga kaaway ng Simbahan na walang pagpapahalaga sa katotohanan.  Walang iskolar na karapat-dapat kilalaning dalubhasa sa Biblia ang makakaisip ng ganitong mga bagay. Ang bilang ng halimaw ay tumutukoy sa bilang ng isang tao at hindi sa titulo ng katungkulan. May mga taong sanay na maglaro sa mga bilang at madali nilang nailalapat ang 666 sa sinumang gusto nila.162 Ayon sa isang biblistang Protestante,”163 Ang Latin na Vicarius Filii Dei ay nangangahulugan na, ‘Kapalit ng Anak ng Diyos.’” Kapuna-puna na nagtatangka siyang ilapat ang bilang na ito sa Papa sa Roma na para bang ang kahalili ni  Pedro ay dapat ipagkamaling ang emperador ng Roma na nagpapatay sa sinaunang mga Cristiano.

 

Ang titulo ng Papa ay hindi Vicarius Filii Dei kundi Vicarius Christi164 o Kinatawan (hindi Kapalit) ni Cristo at ito ay walang kabuuang bilang na 666. Isang tao lamang ang tinutukoy sa Apocalipsis 13:18 na nagtataglay ng bilang na 666. Kung totoo ang paratang na sa pananampalatayang Katoliko natupad ang hulang nabanggit, sino sa 266  na mga nanungkulang Papa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gumamit o nagsuot ng “tiara” na may nakasulat na mga salitang Vicarius Filii Dei? Ang aklat ng Apocalipsis ay isinulat ng ebanghelistang si Juan sa wikang Griego at hindi sa wikang Latin. Ang titulong Vicarius Christi ay mga salitang Latin kaya ang katumbas na bilang nito sa Latin ay walang kaugnayan sa Apocalipsis.

Ang ebanghelistang si  Juan ay hindi nagbibigay ng anumang hula para sa darating na panahon ukol sa kung sino ang halimaw. Ang manunulat ay gumamit ng mga pananalitang simbolikal sapagkat alam niya na lubhang mapanganib ang anumang pagbatikos sa pinuno ng imperyo ng Roma. Sa talatang 18 ay may babala si  Juan sa mga taga-basa – “Kailangan dito ang talino, …” Ayaw niyang banggitin ng tuwiran ang pangalan ni Nero Cesar sapagkat alam niyang magiging mapanganib sa mga Cristiano ang basahin ito. Binanggit ito ni  Juan sapagkat alam niya na mauunawaan ng kanyang tagabasa kung sino ang tinutukoy na 666.

 

Hindi babanggitin ni  Juan ang bilang kung mismong siya at ang kanyang mga tagabasa ay hindi nakikilala kung sino ang taong tinutukoy nito. Hindi siya nagbitiw ng mahiwagang hula na mauunawaan lamang pagsapit ng ika-19 na siglo. Katunayan, ang pagkakasalin sa Magandang Balita Biblia ay tuwirang bumabanggit sa pangalan at hindi sa titulo ng isang lalaki.

 

PAHAYAG 13:18 MBB Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito’y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666.

 

Para kay  Juan ang anti-Cristo ay ang kinatawan ni Satanas na nakikita sa imperyo o mga bansang lumalaban sa paghahari ng Diyos. Ang tinutukoy rito na nasa likod ng bilang na 666 ay ang halimaw na Emperador Nero Cesar sapagkat kapag isinulat sa wikang Hebreo ang kanyang pangalan  na nasa anyong Griego ang kabuuang bilang ay 666. Ang bilang ng halimaw ay mas mabuting ipaliwanag bilang code o lihim na salita ng Nero Cesar.

 

Batay sa pag-aaral Gematria, ang kabuuang bilang ng mga letra ay 666 (616 sa ibang manuskrito) – Neron Caesar = sa Hebreo ay NRWN QSR:

N(50) + R(20) + W(6) + N(50) + Q(100) + S(60) + R(200) = 666

 

Si Nero ay kilala sa kanyang mala-halimaw na pag-uugali. Siya ang responsable sa pagpapasunog ng lungsod ng Roma upang magkaroon siya ng dahilan kung paano uusigin at ipapapatay ang mga Cristiano. Siya din ang responsable at nagplano kung paano papatayin ang kanya mismong ina na lumason sa kanyang ama upang mapalitan na  ito sa pagkakaupo sa trono.

 

Ayon sa paniniwalang Romano ng mamatay ang Emperador Nero siya’y dinala sa kanyang tunay na kaharian upang makaisa ang mga diyus-diyusan doon. Sa aklat na may pamagat na Ascension ni Isaias kinilala si Nero na walang iba kundi si Satanas. Sa aklat na ito ay nagpapakilala si Nero bilang diyos at nag-uutos na dapat sambahin ang kanyang imahen. Kung paanong ang mga Cristiano ay naniniwala na si Cristo ay umakyat sa langit may katumbas din na pag-aangking ginawa ang mga Romano para kay Nero.

 

Samakatuwid kung bibigyan man natin ng pagpapahalaga ang paniniwala ukol sa halimaw ng Apocalipsis ang pinaka-responsableng interpretasyon ay ang nauukol kay Emperador Nero at Domiciano na umusig at nagtangkang pumatay sa halos lahat ng Cristiano. Nang isinusulat ang Apocalipsis ang nakaupo sa trono ng emperador ng buong imperyo ng Roma ay si Domiciano. Si Emperador Domiciano na naging kahalili ni Emperador Nero ay umusig sa mga Cristiano sa napakatinding pamamaraan kaya nagtaglay siya ng titulo na Nero redidivus (ang nabuhay na muling si Nero). Ang aklat ng Apocalipsis ay naglalaman ng isang paglalarawan sa halimaw.

 

APOCALIPSIS 13:3 BSP Waring nagilit ang leeg  ng isa sa mga ulo at malapit nang mamatay, ngunit gumaling ang nakamamatay na sugat, kaya nagtaka ang sangkalupaan at sumunod sa halimaw.

 

Ang nakatatakot na larawang ito ay maaaring isang lihim na pagtukoy kay Nero.

Pagkatapos na ang emperador ay magpakamatay sa pamamagitan ng pagsaksak sa sarili, mayroong ilan na naniniwala na hindi siya talaga namatay at sa halip ay nagtago lamang. Sa isang texto ng Apocalipsis ay may ganitong sinasabi:

 

PAHAYAG MBB 13:14-15  Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit gumaling. Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya’t nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya.

 

Ang texto na nagsasabing “nilinlang niya ang lahat ng tao sa lupa” (bahagi ng Asya Menor), ay tumutukoy sa  pag-aangkin ng naghaharing emperador Domiciano na siya ang Nero Cesar.  Ang nasugatan ngunit nabuhay na muli. At ang nasa likod ng panlilinlang ay si Satanas.

 

Tulad ni Nero Cesar si Emperador Domiciano ay nagtakda ng kautusan na siya ay kailangang parangalan at kilalaning diyos ng lahat ng kanyang mga nasasakupan. Ang deus et dominus (o panginoon at diyos) ng kadiliman ay walang iba kundi ang tao na nagtataglay ng pangalan na may katumbas na bilang na 666.165 Marahil higit na mapapansin ng mambabasa ang malalim at simbolikal na paggamit ng mga salita ukol sa iisang tao na tumutukoy sa dalawang halimaw (Apo 13:1.11) kung babasahin lamang ang buong kabanata at uunawain ito sa kontexto ng sinaunang  kasaysayan.

 

 

 

162 Tulad halimbawa ng matatagpuan sa aklat ni Duetao, Unanswerable Answers,  107. Sa aklat na ito ay nagbigay siya ng ilang halimbawa ng mga pangalan  kung saan ang bilang na 666 ay maaaring ilapat: Helen Gould White – H (0) +E(0)+L(50)+L(50)+E(0)+N(0)  G(0)+O(0)+V(5)+L(50)+D(500)  W+(10)+H(0)+I(1)+T(0)+E(0)=666; Felix Vencedor – F(0)+E(0)+L(50)+I(1)+X(10)  V(5)+E(0)+N(0)+C(100)+E(0)+D(500)+0(0)+R(0)= 666; Sa aklat naman ni Demetrio Dacio na may pamagat na Doktrina at Apologetica, (PBM: Arkidiosesis ng Maynila, 1985), 47 ay may ganito siyang sinasabi: “Dito’y may karunungan …” at kapag isinulat ang buong pangalan ni  Felix Manalo alinsunod sa pagbabaybay sa Tagalog, ang bilang na 666 ay lilitaw. Kaya ganito naman ang kalalabasan ng pangalan ni Felix Manalo: PELIKS (6 na letra) + ISAGUN (6 na letra) + MANALO (6 na letra); o kaya ay ni Erano Manalo: ERANYO (6 na letra) + GUZMAN (6 na letra) + MANALO (6 na letra).

163 Ang tinutukoy dito ay si William Josiah Sutton. The New Age Movement and the Illuminati 666 (USA: The Institute of Religious Knowledge, 1983),  276.

164 Duetao, Unanswerable Answers, 106. Dito pa lamang ay mapapansin na natin ang nakalulungkot nilang pag-uugali  na baluktutin ang katotohanan.

165 Ang mga bilang ay may mga katumbas na kahulugan. Para sa mga Cristiano ang bilang 7 ay sumasagisag sa pagiging ganap o perpekto kaya ito ang ginagamit na numero sa pagtukoy sa anumang may kinalaman sa Diyos. Ang bilang 6 naman ay kinikilala bilang pagtatangka na abutin ang kalagayan ng pagiging ganap o perpekto o kaya ay paglalagay ng sarili sa katayuan ng Diyos. Dito ay makikita natin na ang paglalapat ng  tatlong bilang na 6 ay pagkilala sa kasukdulan ng kasamaang nararanasan ng mga Cristiano ng mga panahong yaon. Kung gayon si Nero Caesar ay simbolikal na tumutukoy sa kasukdulan o trinidad ng kasamaan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s