Maliwanag na Sinasabi ng Biblia na Huwag Hihigit sa Nakasulat

whose-side-are-you-on

Hindi lingid sa kaalaman ng mga Katoliko ang sinasabi ng mga Protestante na ang Biblia ay Salita ng Diyos. Na ito lamang ang dapat na maging gabay ng pananampalatayang Cristiano sa katotohanan ng kaligtasan.  Kaya naninindigan sila sa pangangaral na tama ang sinasabi ng Biblia na “huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat…” Ibig daw sabihin, hindi na kailangan pa na gumamit ng mga batayan na labas sa Banal na Kasulatan  upang alamin ang tunay na mga aral.  Kapag lampas sa nakasulat ang pinagbatayang aral hahantong lamang ito sa tiyak na kamalian:

 

1 CORINTO 4:6 b KJV …upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

PAHAYAG 22:18-19  Akong si Juan ay nagbababala sa sinumang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito: Sa sinumang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito.

MATEO 5:18 b KJV …Hanggang sa mangawala ang ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.

 

 

Tama ang paniniwala na ayon sa Biblia, “huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat…”. Tama ang mga textong sinipi sa itaas. Ang mali ay ang interpretasyon o paliwanag ng mga Protestante. Itinuturo sa Simbahang Katoliko na ang Biblia ay Salita ng Diyos sapagkat ang tinutukoy na aklat ay naglalaman ng mga rebelasyon mula sa Diyos o kaya ay may kinalaman sa Diyos.  Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi na kailangan pa na gumamit ng mga batayan na labas sa Banal na Kasulatan  upang alamin ang tunay na mga aral. Pinagtitibay pa nga ng mga datos na labas sa Biblia kung gaano katotoo ang Biblia.

 

Ang Diyos ang gumagawa ng pamamatnubay sa iba’t-ibang  panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng kanyang mga piling lingkod (Heb 1:1).  Hinayaan ng Diyos na gamitin ng mga ito ang limitadong salita (bokabularyo) ng tao – na nakakulong sa sarili nitong kultura, panahon at karanasan.  Lilitaw na may kulang kung ipipilit na Biblia lamang ang dapat na maging gabay ng pananampalatayang Cristiano sa katotohanan ng kaligtasan.  Ang parirala na nagsasabing “huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat…” ay hindi nangangahulugang hindi pumapayag ang Diyos na humanap ng mga batayang aral na labas sa Banal na Kasulatan.  Interpretasyon lamang ito ng mga bagong sulpot na mangangaral at walang kinalaman ang Diyos sa kanilang ginawa. Sa mismong sulat na ito ni Pablo ay pinupuri niya ang mga taga Corinto sa pagpapahalagang kanilang ibinibigay sa mga tradisyon:

 

1 CORINTO 11:2 NWT Ngayon ay pinapupurihan ko kayo sapagkat sa lahat ng bagay ay isinasaisip ninyo ako at pinanghahawakan ninyong mahigpit ang mga tradisyon gaya nga ng ibinigay ko sa inyo.

 

Kaya malabo na ang 1 Corinto 4:6 ay hayagang tumutukoy sa aral na Biblia lamang ang dapat na gamiting batayan ng pananampalatayang Cristiano sa katotohanan ng kaligtasan.  Marami pang aklat sa Bagong Tipan ang hindi nasusulat noong panahon na ang Unang Sulat ni Pablo ay kanyang ipadala sa Iglesya sa Corinto (ca. 56) kabilang na dito ang kanyang Ikalawang Sulat.

 

Kung ang parirala na  “huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat…” ay tumutukoy lamang sa Lumang Tipan bilang batayan na Kasulatan noong panahon na ang mga apostol ay nangangaral lilitaw na walang ibang dapat kilalaning Kasulatan kundi ang Lumang Tipan.  At kung gayon malalabag ang iba pang mga texto na may kahalintulad na atas:

 

ISAIAS 34:16 KJV Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagkat iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

DEUTERONOMIO 4:2 MBB Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito nang walang labis at walang kulang.

(tingnan din Kawikaan 30:6 MBB)

 

Kung itong mga texto na mula sa Lumang Tipan[1] ang gagamiting batayan, mawawalan ng “kredibilidad” ang mga Cristiano sapagkat lilitaw na dinagdagan nila ang Biblia ng Bayang Israel sa ginawang pagsusulat ng panibagong 27 pang aklat sa wikang Griego.  Gayong ni hindi man lamang binanggit o iniutos ni Jesus sa kanyang mga alagad ang pagsusulat ng mga karagdagang aklat.

 

Sa mga binanggit  na texto sa itaas ang Pahayag o Apocalipsis ang aklat na malinaw na bumabanggit kung paano ito babasahin.   Malinaw na binabanggit ni  Juan sa kanyang babala na ang hindi dapat dagdagan, alisin o bawasan ay ang mga “hulang” binabanggit sa kanya mismong aklat na isinulat. Hindi niya itinuturing ang kanyang aklat na bahagi ng Bibliang Judio (Lumang Tipan) kundi isang aklat na hiwalay dito.

 

Gayundin, kung susuriin naman natin ang pahayag sa ebanghelyo ni  Mateo (Mt 5:18 KJV) ang binabanggit sa texto ay ang mananatiling bisa ng kautusang moral (10 Utos) sa Lumang Tipan. “Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan”, (MBB) o “ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan”(KJV). “

 

Ang parirala sa sulat ni  Pablo sa mga taga Corinto (1 Cor 4:6 b) ay isang pahayag na mula sa isang kasabihan. Hinalaw ito mula sa aklat ng Deuteronomio 4:2 o kaya ay Kawikaan 30:6. Hinalaw sa paraan na hindi nga lamang  literal o letra por letra na binanggit. Pansinin ang salin sa Magandang Balita Biblia:

 

1 CORINTO 4:6 b Mga kapatid, para sa inyong kapakinabangan, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, “Huwag lalampas sa nasusulat.” Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamakin naman ang iba.

 

Hinalaw ito ni Pablo hindi upang maglatag ng pamantayan ng pananampalataya kundi upang magsalita tungkol sa isyu ng kayabangan at iba pang uri ng kasalanan na naglalayo sa mga taga Corinto sa Diyos. Hindi ito isinulat ni Pablo upang magsalita tungkol sa Biblia lamang o kaya ay Biblia na may kasamang iba pa. Hindi rin isinulat ni Pablo ang 1 Corinto 4:6 upang ipahiwatig na mayroon nang Bibliang Bagong Tipan ang mga Cristiano.

 

Dahil dito mahalagang liwanagin na wala ni isa mang manunulat sa Bagong Tipan ang nagkaroon ng ideya o kaalaman na ang kanila mismong aklat ay magiging bahagi ng “kanon.” Dapat tandaang humigit-kumulang sa 300 taon muna ang lumipas matapos isulat ang aklat ng Pahayag o Apocalipsis  bago pagpasyahan ang pagtitipon at pagkakaroon ng Biblia ng mga Cristiano na tinatawag ngayong ang Bagong Tipan.

 

Ngayon, kung masyadong literal[2] at absoluto ang dapat na gamiting paraan sa pag-unawa ng Biblia nararapat kung gayon na sa ganito ring paraan dapat suriin ang  mga aral o doktrina ng mga pumupuna sa ating pananampalataya. Ang paggamit ng ganito ring metodolohiya sa pagsusuri ng kanilang binabanggit na mga texto ang titiyak at magbibistong hindi totoo na hindi sila nagdagdag o nagbawas.

 

Walang anumang texto ang makatatayo sa ganang kanyang sarili lamang na hindi binibigyan ng paliwanag o interpretasyon (ng pastor o ministro) mula sa anumang pananampalatayang  nag-aangkin na sila ang tunay na Cristiano. Halimbawa, ang paniniwala na Biblia lamang (2 Tm 3:16);   pananampalataya lamang (Rom 1:17); mayroong rapture (1 Ts 4:15-17);  Sabat ang dapat ipangilin (Lc 4:16); na si Jesus ay mismong si Miguel arkanghel  (Dn 10:13; 12:1; Jud 9 RS; 1 Ts 4:16 RS);  ang turo na diumano’y natalikod raw ang Iglesia ni Cristo (Mt 24:10-11; Gw 20:29-30)  at nagkaroon ng muling pagtatatag noong 1914 sa Malayong Silangan sa pamamagitan ng sugong anghel na si Felix Manalo (Apo 7:1-3; Is 46:11);  na ang Iglesya na haligi at saligan ng katotohanan (1 Tm 3:15) na tinukoy ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo (circa 63-67 A.D.) ay maaaring basta  aniban ng samahan na itinatag at ipinarehistro ni Eliseo Soriano sa Securities  and Exchange Commission ng Pilipinas (2 Ts 2:15; 1 Cor 14:37; Aw 102:18; Rom 15:4; 1 Jn 1:3-4);  atbp.

 

Maliwanag na batay sa mga halimbawa ng textong sinipi sa itaas, ang mga bagong sulpot na grupong Cristiano na gumagamit nito ay may kanya-kanyang interpretasyon sa texto.  Bawat isa sa kanila ay nag-aangkin na ang katiyakan ng kanilang aral ay nakabatay sa Banal na Kasulatan.   Ngunit ang Biblia ay walang kapangyarihan na bigyan ng interpretasyon ang kanyang sarili.   Ang Biblia ay umaasa sa mga nagbabasa at nag-iisip na tao. Kaya nagbibigay ito ng babala laban sa maling interpretasyon (2 Ped 1:20; 3:15-16). Bumangon lamang ang isyu ng pagdaragdag o pagbabawas upang makagawa ng mapag-uusapan na marami sa mga aral ng Simbahang Katoliko ang inimbento, mali, o kaya ay di nakabatay sa Banal na Kasulatan.  Ang puntirya ng punang ito ay unang-una munang ang mga kaanib sa Iglesya Katolika. Bahagi ito ng  di maitatangging  layunin na wasakin ang pananampalatayang  noong unang siglo pa nagsimula. Sa ganitong paraan natin malinaw na makikita ang pagkakaisa ng mga nagsara na ng kanilang pag-iisip para  sa Simbahang itinatag  mismo ni Cristo.

 

 

[1] Taong 450-400 B.C. nang isagawa ni Esdras ang pagtitipon sa mga sagradong aklat ng Lumang Tipan (na orihinal na nasulat sa wikang Hebreo).  Ang Kanon ng Alexandria (Ehipto)  na binubuo ng 45 na aklat ang tinanggap ng Simbahang Katoliko. Isinalin ang bersyong ito taong 250 B.C.  sa wikang Griego ng pitumpung katao (LXX)  para sa mga Judiong nangibang-bayan. Ang bersyong ito ang ginamit ng Panginoong Jesu-Cristo at maging ng kanyang mga alagad sa kanilang pangangaral.

 

[2] Ang literal na interpretasyon ay tumutukoy sa pagtanggi  ng  bumabasa na bigyang-pansin ang aspektong pang-kasaysayan ng mismong aklat o sulat na kanyang binabasa at maging ang pag-unlad pan-siyensya na nakaugnay dito. (Pontifical Biblical Commission. The Inrepretation of the Bible in the Church, Origins vol. 23: no. 29, January 6, 1994) Ang ganitong uri ng pamamaraan ay totoong isang uri ng  pang-kaisipang pagpapatiwakal.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s