Inimbento Lang ang Aral Ukol sa Purgatoryo

purgatory_012Ayon sa mga Protestante ang aral Katoliko tungkol sa Purgatoryo ay inimbento lamang ng mga Pari. Naniniwala sila na pagkamatay ng tao mayroon lamang langit at impiyerno. Kaya walang dahilan na ipanalangin pa ang mga namatay na sapagkat hindi naman totoo na mayroong purgatoryo. Sa kanilang mga paliwanag, may malaking bangin sa pagitan ng langit at impiyerno.  Ayon sa Biblia, bangin at hindi purgatoryo ang nasa pagitan ng langit at impiyerno.

 

LUCAS 16:26 Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini.

 

Para sa mga tunay na Katoliko, ang textong batayan ng Protestanteng paniniwala sa itaas66 ay maliwanag na nagpapatunay pa nga na mayroong ibang kalagayan bukod sa langit at impiyerno na maaaring pansamantalang maging hantungan ng tao matapos na siya ay mamatay. Ang sinapupunan ni Abraham (Lc 16:22 KJV) ay hindi ang langit; at ang Hades (Lc 16:23 KJV) ay hindi impiyerno. Kung ang Hades ay ang impiyerno lilitaw na ang mga naroon na ay maaari pa rin palang maghangad ng mabuti at magpakita ng pagmamahal sa kanilang mga naiwan (Lc 16:27-30). Ang matitiyak natin sa talinhagang ito ay ang katotohanan na may pansamantalang kalagayan ang tao bago ang pangkalahatang paghuhukom.

 

Hindi totoo na walang dahilan o batayan ang paniniwala ukol sa purgatoryo. Ang Purgatoryo ay tumutukoy sa dimensyon ng karanasan ng tao patungo sa Diyos. Ang Biblia ay nagpapahiwatig sa isang kalagayan na pagdadaanan ng taong mangangailangan  ng  pagdalisay  ng  kanyang kaluluwa.67  Mayroong  mga   kaluluwa  na hindi karapat-dapat para sa walang hanggang kaparusahan subalit hindi pa handa na pumasok sa kaharian ng Diyos.  Mahalaga o makatutulong ang panalangin ng mga buhay para sa mga sumakabilang buhay na.

 

Gayundin naman, ang mataas na paggalang sa kabanalan ng Diyos ay nagtutulak sa paniniwalang walang anumang marumi (kasalanan) ang makapapasok68 sa kaharian ng Diyos.  Ang Biblia ay nagsasabi na isang pangangailangan ang pagkakaroon ng malinis na puso upang magkaroon ng karapatan na makita ang Diyos.

 

PAHAYAG 21:27  Ngunit hindi makapapasok doon (sa langit) ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling …

(tingnan din Mateo 5:8; Colosas 1:22)

 

Bawat  masamang gawa at  kabulaanang itinago  ng  isang  tao sa  kanyang  konsiyensya o sama  ng  loob  at masamang kaisipan na  kanyang  kinimkim  sa kanyang puso ay bahagi  ng kanyang pananagutan sa harap ng Diyos ( 1Cor 4:4-5 MBB; Manga 12:14; Kaw 24:12; Aw 7:8-9). Ang Diyos ay Diyos na makatarungan.  Hindi niya kailanman sinang-ayunan o ipinahintulot na ang ating pananagutan sa kapwa ay basta na lamang tatalikuran at kalilimutan (Mt 18:33-35; San 2:10.12). Ang isang  mananampalataya ay dapat na maging malinis upang maging karapat-dapat sa langit. Sapagkat kung hindi malinis dapat muna itong dalisayin sa lupa (1 Pd 1:7; Sir 2:4-5 BSP) o kaya’y sa purgatoryo:

 

HEBREO 12:14 Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito.

(tingnan ang Isaias 6:5-7 at ang komento sa BSP)

1 JUAN 3:3 Kaya’t ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Cristo – siya’y malinis.

 

Sapagkat hindi naman talaga nararapat mag-atubiling lumapit sa Kanya (na ipanalangin ang kaligtasan ng kaluluwa ng namatay) kung ang pagtulong ay para sa ikabubuti ng ating kapwa (1 Jn 5:14-15; Mt 18:19).  Lalo na kung ito ay bunsod ng tapat na pag-ibig na pumapawi ng maraming kasalanan (1 Pt 4:8; Eph 3:17-19). At tila hindi naman tumpak na maliitin ang anumang pag-asa ukol sa magagawa ng pag-ibig ni Cristo.

Ang pag-asa sa lalim ng pag-ibig ng Diyos na higit pa sa lahat ng kaalaman ang nagtutulak sa ating hawakan ang pangako ng katotohanang ito tungkol sa mga namatay na.

 

1 TESALONICA 4:13-14 MBB  Mga kapatid, ibig  naming  malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga  namatay na , nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus – upang isama sa kanya.

 

Naniniwala sa muling pagkabuhay ang tunay na pag-ibig. Makapangyarihan ang pag-ibig ng selosong Diyos at makapangyarihan din ang pag-ibig na inilalagay Niya sa puso ng kanyang mga anak:

 

ROMA 8:35-39 MBB Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak, “Alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin.” Hindi! Ang lahat ng ito’y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos – pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.

 

Kaya naman hinihiling na ipanalangin ang mga kapatid na nagtataglay ng kasalanang benyal  o kasalanang di hahantong sa kamatayan upang mapawi ng kabutihan ni Cristo ang anumang bakas ng kasamaan na nagiging hadlang para tamasahin ang kapuspusan ng pag-ibig at kaligayahang matatagpuan sa Diyos.

 

1 JUAN 5:16 MBB Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong  sa kamatayang espirituwal, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito’y bibigyan ng bagong buhay. Ito’y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espirituwal. May kasalanang hahantong sa kamatayang espirituwal, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito.

 

Sapagkat ang mga sumakabilang buhay na ay di maaaring mawalan ng pag-asa dahil nilupig na ni Jesus ang kamatayan upang bigyan daan ang buhay na walang    hanggan. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – at buhay (sa Griego, zosin) na kasama niya silang lahat.

 

2 TIMOTEO 1:10 MBB Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Cristo Jesus na ating Tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Mabuting Balita.

(tingnan din Lucas 20:37-38)

 

Marahil ay iyan ang dahilan kung bakit si  Pedro ay bumanggit ng ginawang pangangaral ni Cristo sa mga patay upang sila man ay magkaroon ng pagkakataong makapiling ng Diyos. Ang simbolikal na dakong pinuntahan ni Jesus ay naging okasyon para sa nakapagpapadalisay na pagtatagpo sa pagitan ng tagapagligtas at ng mga makasalanan.

 

1 PEDRO 3:18-20 MBB Sapagkat si Cristo’y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat – ang walang kasalanan para sa mga makasalanan – upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritung nakabilanggo . Iyan ang mga espiritung ayaw sumunod nang sila’y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito’y iilang tao – wawalo – ang nakaligtas sa baha.

(tingnan din Efeso 4:8-9)

1 PEDRO 4:6 MBB Ipinangaral din ang Mabuting Balita sa mga patay, upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao.

 

Ipinagpauna na sa pamamagitan ng matalinhagang pangangaral ang babala para sa mga nabubuhay pa lamang na samantalahin ang pagkakataon na makipagkasundo sa Diyos habang may panahon pa.  Ito ay upang maiwasan ang pagkaka-bilanggo na lumalarawan sa pagiging makatarungan ng Diyos. Ang anumang pagkakautang (kasalanan) ay kailangang pagbayaran hanggang sa kahuli-hulihang kusing.

 

MATEO 5:25-26 ABRIOL LP “Makipagkasundo ka agad sa iyong kaaway habang kasama mo siya sa daan, baka ibigay ka niya sa hukom, at ibigay ka naman ng hukom sa alagad ng batas, at ipabilanggo ka nito. Tunay na sinasabi ko sa iyo na di ka makakaalis doon hangga’t di mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

(tingnan din Mateo 18:32-35)

 

Ang texto sa itaas ay tumutugma sa Kredo ng mga Apostol (Sumasampalataya).

Pinagtitibay nito ang katotohanan na si Jesus ay “nanaog sa mga patay” bago siya muling nabuhay,  o bago niya pinuntahan ang mga kaluluwa ng lahat ng mabubuting taong naunang namatay kaysa sa kanya at naghihintay sa kanya para makapasok sa presensya ng Diyos.

 

MATEO 27:51-53 Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling nabuhay si Jesus, sila’y pumasok sa Banal na Lunsod at nakita roon ng marami.

EFESO 4:8-9 Ganito ang sinasabi ng Kasulatan, “Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa tao.” (Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?” Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa ilalim ng lupa.

 

At hindi naman ito imposible sa Panginoon na may hawak ng susi at tanging may karapatan na makapagpalaya ng mga bilanggo na naghihintay ng paglilitis. Siya ay namatay ngunit ngayon ay buhay magpakailanman. Nasa kanya ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig sa ilalim (Pah 1:18 BSP).

 

 

 

 

 

66 Malimit bigyang diin ng mga pundamentalista na sa LUCAS 16:19-31 ay walang lugar o dako na binanggit para sa Purgatoryo. Ito ay sapagkat ang lugar o dako ay simbolikal na ipinahihiwatig naman sa 1 PEDRO 3:18-20 at EFESO 4:8-9.

67 Para sa mga Saksi Ni Jehova,  hindi maka-Biblia ang paniniwala sa Purgatoryo. Basta’t ang tao ay may taglay na kasalanan – maliit man o malaki, ang kabayaran nito ay kamatayan (Rom 6:23). Tinitiyak daw diumano ng Biblia na ang sinumang magkasala ay mamamatay batay sa Ezekiel 18:4. Ngunit ang textong kanilang ginagamit ay tumutukoy lamang sa kamatayan sa grasya (o biyaya ng Diyos). Nilinaw ng sumunod na mga texto ang halimbawa ng mga kasalanang ikamamatay sa grasya ng Diyos (Ez 18:5-20). Sa talata 21 ay binanggit ng  propeta na mabubuhay ang sinumang tatalikod sa mga gawaing ito. Kaya iniuutos ni Yahweh ang magsisi at magbagong-buhay (Ez 18:21-23).

68 Sa Exodo 3:4-6  hinihingi ng kabanalan ng Diyos na ang maruming sandalyas ng papalapit sa kanya na si Moises ay kailangang hubarin sapagkat banal na lupa ang  lugar na kanyang kinatatayuan. Ang pangyayaring ito’y dapat isiping anino lamang ng mahahayag na kaluwalhatian ng Diyos sa kabilang buhay. (Maaaring ihambing sa Bilang 19:13; Exodo 29:43)

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s