Ang Rosaryo: Paulit-ulit na Panalangin?

praypraypray_400_1046 

 

 

Ayon sa mga Protestante ang Rosaryo ay walang kabuluhan. Ang ganitong gawain ayon sa kanila ay isang paulit-ulit na panalangin na ipinatutungkol kay Maria para sa kanyang karangalan na dapat ay tanging ipinatutungkol lamang sa Diyos. Para sa kanila nilalabag ng mga Katoliko ang utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sinabi ni Jesus,

 

MATEO 6:7 KJV  At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila.

 

     

Taliwas ito sa paniniwala ng mga Katoliko sapagkat lumilitaw lamang ang ganitong maling interpretasyon sa kagustuhan na gumawa ng puna.  Sang-ayon si Jesus kung pagpupuri at makabuluhan ang paulit-ulit na panalangin. Ang ipinagbabawal niya ay ang walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin. Ang Rosaryo ay hindi isang walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin. Sa Rosaryo, pinagninilayan at ipinagdiriwang ng Simbahan ang natatanging presensya ni Maria bilang huwaran sa mga misteryo ng pananampalatayang Cristiano mula sa pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos hanggang sa pagkakaloob ng Espirito Santo. Nakikita ng mga Katoliko si Maria sa mapanalanging pagsamo sa kaloob na Espirito Santo para sa Simbahan na una ng lumilim sa kanya ng magpabalita ang  Diyos. Sapagkat ang bukal na tugon ni Maria sa presensya ng Diyos ay pagpupuri:

 

LUCAS 1:46  At sinabi ni Maria, “Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,

(tingnan din Lucas 2:20)

 

Ang tugon ng mga alagad noong Pentecostes matapos na sila ay mapuspos ng Espirito Santo ay katulad ng naging tugon ni Maria. Sa pamamagitan ng patnubay ng Espirito Santo si Maria at ang mga alagad ay nagpahayag ng mga dakilang gawa ng Diyos at nagagalak na nagpuri sa Panginoon.

 

GAWA 2:11.46-47 May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos…

Araw-araw sila’y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalu-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas.

GAWA 4:32 Nagkaisa ang damdami’t isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat.

GAWA 1:14 Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus.

 

Si Maria ang kauna-unahan at pinaka-ganap sa mga alagad ni Cristo. Nararapat siyang tularan sapagkat nakinig siya sa salita ng Diyos at kumilos siya upang ganapin ito.

Si Maria ang ating ina, modelo at patron dahil sa siya ay “alipin ng Panginoon” (Lc 1:48) na naglaan ng kabuuan ng pagkatao para sa layunin ng Diyos. Pinararangalan natin si Maria upang parangalan si Jesus. Lumalapit tayo kay Maria upang matagpuan si Jesus.90

 

Si Jesu-Cristong Tagapagligtas ang layunin at wakas ng lahat ng debosyon. Anuman ang ginawa ng Diyos sa Ina ng kanyang Anak ay tanda ng kanyang layunin para sa pagtubos ng sangkatauhan. Kung ang kaalaman tungkol sa kadakilaan ng Diyos na ibinalita ng anghel ay pinagnilayan ni Maria (Lc 2:19), nararapat kung gayon ang paulit-ulit na pagpupuri at pagninilay  sa kagandahang-loob ng Diyos na kagaya ng ginawa ni Haring David na may pagbibigay-diin sa di masusukat o malilirip na pag-ibig ng Diyos:

 

AWIT 136:1-26 O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat s’yay mabuti,

                          Ang kanyang pa-ibig ay pangwalang-hanggan at mananatili.

Pinakadakilang Diyos ng mga diyos ay pasalamatan,

                            Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang-hanggan.

Makapangyarihang higit kaninuman itong Panginoon,

                         Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang-panahon.

Dakilang himala at kababalaghan, tanging siya lamang ang makagagawa,

                                      Pagkat ang pag-ibig niya’y walang-hanggan.

Sa kanyang talino ay kanyang ginawa yaong mga langit,

                         Pagkat walang hanggan at hindi kukupas ang kanyang pag-ibig.

Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman,

                            Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang-hanggan.

Siya ang lumikha, siya ang gumawa, ng araw at buwan,

                         Ang pag-ibig niya ay di kumukupas at pangwalang-hanggan.

Nilikha ang araw upang s’yang tumanglaw sa buong maghapon,

                        Ang kanyang pag-ibig ay mananatiling panghabang-panahon.

Ang buwa’t bituin ay kanyang nilikhang pananglaw kung gabi,

                        Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang-hanggan at mananatili.

Ang mga panganay ng mga Egipcio ay kanyang pinatay,

                      Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang-hanggan.

Ang nasa Egiptong mga Israelita, siya ang naglabas,

                             Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas.

Ang ginamit niya’y mga kamay niyang makapangyarihan,

                       Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya’y walang hanggan.

Ang dagat ng Tambo ay kanyang hinati, at natuyong tunay,

                     Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang-hanggan.

Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan,

                        Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang-hanggan.

Ang hari’t Faraon at ang hukbo nito ay kanyang nilunod,

                        Ang pag-ibig niya ay pangwalang-hanggan, hindi matatapos.

Nang mailabas na’y siya ang kasama habang nasa ilang,

                      Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at at pangwalang-hanggan.

Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan,

                          Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang-hanggan.

Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay,

                      Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang-hanggan.

                                     … pansinin: marami pang kasunod na texto

(ihambing sa Awit 148:1-14; Daniel 3:54-90(BSP)/Awit ng Tatlong Kabataan 1:35-66)

 

Paulit-ulit na binanggit ang pananalitang, “Ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang-hanggan at mananatili.” Isa itong uri ng panalangin ng pagpupuri at hindi ito ang walang kabuluhang paulit-ulit na tinutukoy ng Panginoong Jesu-Cristo. Tulad ito ng mapagpakumbabang panalangin ng isang publikano na dinadagukan ang dibdib habang sinasabi: “O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!” (Lc 18:13) Ang lalaking ito ay naging kalugod-lugod sa Diyos.

 

Kaya hindi naman talaga labag sa alituntunin ng pananampalatayang Cristiano o ng Biblia kung ang isang mananampalataya ay manalangin ng paulit-ulit dahil ang mga taga-langit man ay walang tigil sa paggawa ng ganito araw at gabi:

 

PAHAYAG 4:8b Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi:

“Banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat,

Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating.”

( tingnan din Mateo 26:39-44)

 

Nang  si Maria ay nakikisalamuha sa mga alagad at sa mga kapwa babae nakikita natin siya na sumasamo para sa kaloob na Espirito Santo na nauna ng lumilim sa kanya (Lc 1:35). Panalangin ang nag-ugnay sa kanila upang magsama-sama. Sa mga nagkakatipon ay kasa-kasama sa pananalangin si Maria. Ang panalangin ang nagsilbing inspirasyon nila upang magpatuloy na nakakapit sa kanilang pag-asa. Nang iakyat ang Panginoong Jesus sa langit, palagi ng naging kasa-kasama si Maria sa mga gawain ng pananalangin ng Iglesya:

 

GAWA 1:14 Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus.

 

Ang pagninilay ng Rosaryo ay sumasalamin sa iba’t-ibang mahahalagang tagpo ng buhay ni Jesus sa Biblia (Misteryo ng Liwanag, Misteryo ng Tuwa, Misteryo ng Dalamhati, Misteryo ng Luwalhati) at sa mahalagang bahagi ni Maria sa plano ng kaligtasan. Ang buhay ni Maria ay natatanging modelo ng “papuri sa Diyos.” Sa pamamagitan ng pagninilay sa buhay ni Maria matututuhan natin kung paano maging tapat kay Jesus sa kabila ng matitinding pagsubok hanggang wakas.91

 

 

90 Hindi maitatanggi ng mga matalinong ginabayan ng biyaya ng Diyos na ang paghahanap sa katotohanan ay naghatid sa kanila kay Jesus at sa kanyang ina na si Maria. Sapagkat lahat ng totoong matalino o pantas ay nakikita si Jesus kasama ng kanyang ina na si Maria. Tingnan ang Mateo 2:10-11.

91 Apostolic Exhortation Marialis Cultus of His Holiness Paul VI (Metro Manila: Daughters of St. Paul, 1985).

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s