Ang Mahalaga ay Relasyon kay Jesu-Cristo at Hindi Relihiyon

praise-and-worship

Marami sa mga Born Again ang galak na galak sa kanilang mga pagsamba dahil sa paniniwala na ang kanilang mga aral at ginagawa ay full gospel. Buhay na buhay ang kanilang mga dugo sa pagkaway ng kanilang mga kamay na may halong indayog ng katawan habang ang kanilang mga musikero ay nagra rock and roll.  Marami sa kanila ay may mataas na pinag-aralan ngunit nahikayat maging kaanib sa isang grupong kailan lamang sumulpot.

 

Ang kanilang dahilan ay “…hindi relihiyon ang mahalaga kundi ang relasyon”. Ang simplistikong wagayway pa nga nila ay “…hindi relihiyon ang makapagliligtas sa tao kundi ang kanyang relasyon kay Jesu-Cristo.” Gagamit ngayon sila ng ilang mga piling texto upang patunayan ito:

 

JUAN 14:6 Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Waalang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

JUAN 3:16 Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

GAWA 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang mataatagpuan ang kaligtasan, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.

 

Malinaw ang nakasulat na, “sumampalataya ka lamang at ikaw ay maliligtas” pangkaraniwang bukambibig nila. Pikit mata na nilang tinatanggap ang mga sinasabi ng Pastor dahil sa bawat pagpapaliwanag nito ay may isinasamang texto mula sa banal na kasulatan. Hindi na nag-abala pa na magsuri kung naaayon ba sa tamang paraan at kontexto ang kanilang binabasa. Katunayan,  walang pagdududa ang mga nagsasabing tinanggap na nila ang Panginoong JesuCristo sa kanilang buhay na sila ay tunay na ngang ligtas mula sa parusa ng impyerno (Jn 5:24).

 

 

Ang maisasagot natin ay ito: Sinaliksik man lamang ba kaya nila kung ano ang kahulugan ng relihiyon? Ang salitang ito (mula sa salitang Latin na religare) sa tunay na diwa, ay tumutukoy rin sa pakikipag-tipan, pakikipagbuklod o pagbabalik-loob sa Diyos. Na sa pamamagitan nito ay “matatali” tayo sa isang tunay na relasyong makapaglalapit sa atin sa Diyos. Ipinakikita nito ang nararapat na relasyon at dapat na gawing paglilingkod ng tao sa Diyos. Sa pamamagitan ng relihiyon naipapakita natin ang pangangailangang manatiling malinis sa mata ng Diyos at ang pagiging mabuting mananampalataya na walang pagtatangi sa kapwa (San 1:27; 1:22.26; 2:1; 3:17-18). Sa pamamagitan ng relihiyon maipapakita natin ang pananampalatayang may kalakip na gawa.

 

SANTIAGO 2:14 Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siyaý may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng gayong pananampalataya?

(tingnan din 1Cor 13:2)

 

Sa disksyunaryo ng Merriam-Webster, ang relihiyon ay tumutukoy sa system of religious attitudes, beliefs and practices. Ang bawat grupo ng pananampalataya ay maliwanag na may kanya kanyang partikular na belief system. Kaya nga may kanya kanyang grupo sapagkat magkakaiba ng paniniwala at magkakaiba ng pagkakakila kay Cristo. Nagkakaiba bunga ng pansariling interpretasyon sa Biblia na hindi tugma sa ipinangaral noong unang panahon. Ngayon, totoo naman na pinaka-importante ang relasyon kay Cristo. Walang problema doon sapagkat aral Katoliko iyon. Ang problema ay kung alin kaya sa mga gumagamit ngayon ng Biblia ang paniniwalaan natin na dapat ay magkaroon tayo ng relasyon kay Cristo?

 

 

Yun bang nagtuturo at may interpretasyon sa Biblia na si

–          Jesus ay Diyos at Tao

–          Jesus ay Diyos

–          Jesus ay Tao lang

–          Jesus ay isang propeta lang

–          Jesus at Miguel Arkanghel ay iisa

–          Jesus at Jose Rizal ay iisa

–          Jesus ay kapatid ni Lucifer

–          Jesus na ipinakikilala ni Ecleo

–          Jesus na ipinakikilala ni Quiboloy

–          Jesus na ipinakikilala ni Almeda

–          Jesus na ipinakikilala ni Soriano

–          Jesus na ipinakikilala ni Manalo

–          Jesus na ipinakikilala ni Calvin

–          Jesus na ipinakikilala ni White

–          Jesus na ipinakikilala ni Villanueva

–          Jesus na ipinakikilala ni Aglipay

–          Jesus na ipinakikilala ni Perez

–          Jesus na ipinakikilala ni Miller

–          Jesus na ipinakikilala ng mga Jehova

–          Jesus na ipinakikilala ng mga Mormon

At daan-daang pang magkakaiba ng interpretasyon ng Jesus.

 

2 CORINTO 11:3-4  Ngunit nag-aalaala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Cristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo.

 

 

Alin kaya sa mga ito ang makapagtuturo sa atin ng tunay na daan patungo sa kaligtasan? Bawat grupo ay may kanya kanyang interpretasyon at pagkakakilala kay Jesus. At kung susuriin bawat grupo ay may katiyakang magsasabi na yung sa kanila ang totoo o tunay.

 

Alalahanin natin ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo.

 

1 TIMOTEO 3:15b-16a … sa iglesya na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon…

 

Dito ay makikita natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng iglesya na matatalunton sa panahon ng mga apostol. Ang iglesya ay haligi at saligan ng katotohanan. Ang iglesya ang katiwala ng mga hiwaga ng Diyos (1 Cor 4:1). Kaya mapanlinlang ang pagsasabi na “hindi iglesya ang nagliligtas o hindi relihiyon ang nagliligtas.” Ang simplistikong pagsasabi ng ganito ay pagwawalang saysay sa kahalagahan ng papel ng bawat isa sa paghuhubog sa pananampalataya ng tao. Ano pa ang dahilan at itinatag ang iglesya at nagkaroon ng relihiyon? Wala bang kwenta ang iglesyang itinatag ni Jesu-Cristo upang tayo ay gabayan sa daan ng kaligtasan?

 

MATEO 16:18-19  At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.

 

 

Katunayan ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesus ay hindi pinanaigan ng kapangyarihan ng hades o ng kamatayan. Ang iglesyang ito, samakatuwid ay nananatiling buhay. Ang iglesyang ito ay hindi bago at iba duon sa itinatag ni Cristo sapagkat dapat na matatalunton ito sa panahon ng mga apostol. Aling iglesya ba ang kumikilala sa mga Cristiano na nabuhay sa bawat siglo at itinatanghal sila bilang mga bayani ng pananampalataya na nararapat alalahanin katulad ng ginawa sa Biblia (Heb 11). Marami na ang naglabasang bulaang mga guro at nagpapakilala ng Cristo (Mat 24:4-5.10). Ngunit huwag tayong mabahala kahit pa marami ang tumatalikod sa pananampalatayang tinanggap natin. Panghawakan natin ang tapat na pangako ng Panginoong Jesu-Cristo ng kanyang sabihin na, “… ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas Mk 13:13).” At hindi kailanman maililigaw ang mga tunay na tagasunod sapagkat pinagkalooban niya ito ng Patnubay na magiging kasama magpakailanman (Jn 14:15). Huwag mabahala sapagkat kailanman ay hindi sila isinugo upang mangaral (Rom 10:15a).

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s