Ang mga Sakramento ay Ipinagbibili ng mga Paring Katoliko

      Kasama sa mga puna na ginagawa laban sa Iglesya Katolika ay ang tungkol sa mga Sakramento. Ayon sa mga Protestante ang mga sakramento tulad ng: binyag, kumpil, kasal, misa atbpa. ay may mga kaukulang bayad kapag tinutupad ng Pari sa Iglesya Katolika. Ang ganitong kaugalian ay paglabag sa kalooban ng Diyos at … Continue reading Ang mga Sakramento ay Ipinagbibili ng mga Paring Katoliko

Iglesia ni Cristo ang Iglesiang Itinayo ng Panginoong Jesus

  Buo ang paniniwala ng mga Protestante na walang anumang katibayan ang maipapakitang nagmula sa Biblia ang pangalang Iglesia Katolika. Kaya para sa kanila malayo sa katotohanan na ang iglesya ngang nabanggit ang tunay at itinatag ni Cristo. Pinatutunayan pa nila na ang tunay na Simbahang Cristiano ay ang Iglesia ni Cristo. Na ito ang … Continue reading Iglesia ni Cristo ang Iglesiang Itinayo ng Panginoong Jesus

Pananampalataya at Hindi Mabuting Gawa ang Kailangan Upang Maligtas

  Pangunahing itinuturo ng mga Protestante na ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang  (Sola Fide). Lihis ito sa paniniwalang Katoliko na naniniwalang hindi sapat ang pananampalataya kung walang mabubuting gawa. Ngunit para sa mga Protestante mali ang ganitong paniniwala. Ang mga gawa daw ay hindi makapagliligtas sa tao. Ayon sa kanila sapat … Continue reading Pananampalataya at Hindi Mabuting Gawa ang Kailangan Upang Maligtas

Upang Maligtas Kailangan na Maging Born Again

  Ipinangangaral ng mga bagong sulpot na grupo na kailangang ang tao ay “ma born-again” kung nais niyang magtamo ng kaligtasan. Ayon sa kanila ito ang ipinaliwanag ng Panginoong Jesu-Cristo kay Nicodemo na isang Pariseo at pinuno ng mga Judio. Ipinahahayag nila na ang ibig sabihin ng “born again” ay ang muling pagsilang hindi sa … Continue reading Upang Maligtas Kailangan na Maging Born Again

Sa Demonyo ang Aral na Nagbabawal sa Ilang Uri ng Pagkain

  Ayon sa mga Protestante ipinapakita ng Biblia sa pamamagitan ng kanyang aral kung sino ang tunay na sa Dios. Madalas sabihin na  ipinagbabawal sa Simbahang Katoliko  hindi lamang ang pag-aasawa kundi maging ang pagkain ng lamangkati. Samakatuwid daw, malinaw na ang aral ng Simbahang Katolika ay aral ng demonyo.   1 TIMOTEO 4:1-3 MBB … Continue reading Sa Demonyo ang Aral na Nagbabawal sa Ilang Uri ng Pagkain